HECHOS 28

1Kionga je 'etjujii̱n nandabi, kik'inni̱ nga isla Malta 'mi kio. 2Xuta xi kio tjindu nda= xuta 'ba nda yatesinni̱ ngatsi'i. 'Etseni̱ jngu ndi'i, ngat'a nch'an tjima 'ba tjiba'a tsi kui nixtjinbiu. 3Pablo 'eku jó chikin 'ba kionga tikanikja'ajin ndi'u, tukjia'a 'etukajin jngu tjiuye xi tjimangare nt'aire ndi'u 'ba kiskine ntsja Pablo 'ba kitsjen'bangi. 4Kionga xuta xi kio tjindu tsabe nga tjiuyebiu tjen'bangit'a ntsja Pablo, 'bi kitsure xinkjin: ―Kjuakixi=ru nga jngu xuta xi tsikjesun xuta kibi ―kitsu―. Ninga tsa ts'angi ngajin ndachikun, Na'enchana xi kixi tsa'en kjua bi mejénre nga janda k'uejñakun. 5Tunga Pablo 'etsujmejin tjiuyo ngajin ndi'u, 'ba tumé kuánre. 6Ngatsi'i xuta inyakuya nga kuijin Pablo asa tu je mik'en nga ska. Tunga nga je tsé inyakuya 'ba tsabe nga tumé kuánre, kitsik'antjaiya ngani kjuafa'etsjenre 'ba kitsu nga Pablo jngu na'en kuán. 7'Ba tiñare nga'ndebiu tjindu xu'bare jngu xuta xi Publio 'mi, xi xuta titjunre nga'ndebiu. Kui xi kiskjebetjoni̱ 'ba nda yatesinni̱ ján nixtjin. 8'Ba 'ba kuán, nga na'enre Publio kjijña'on nga chi'in nt'ai kunre 'ba tifa'are. 'Ba 'batsa'en Pablo ja'as'en ña kjijña 'ba jaskan nga je jako Na'enchana ngat'are kui, yanere ntsja 'ba kitsinda. 9Kionga je 'ba kuán, 'ba nde ja'e kio kja'e xuta xi inyafesun xi kio tjindu 'ba kuanda. 10'Ba 'batsa'en nkjin tsajmi= kitsjani̱ 'ba kionga je kichjube nganii̱ kja'e barku, 'ba nde kitsjani̱ mé= xi ku̱achjenni̱ nga kuangii̱n. 11Kionga je ja'a ján sa, tsanginkue̱ jngu barku xi kio kitsikja'a nixtjinre nch'an. Kui xi naxinanda Alejandría tse'e 'ba ku barku kuandat'a isenre na'en xi Cástor ko Pólux 'mi. 12'Ba echii̱ naxinanda Siracusa 'ba ján nixtjin ts'andayani̱ kio. 13'Etjii̱ kio 'ba tsangit'ai̱ ngandaire nangi xi kio tjin 'ba 'batsa'en echii̱ naxinanda xi Regio 'mi. 'Ba nga kuanyujun tsisetjen jngu ntjo, kui kjua 'nda xi majóni nixtjin echukue̱ barku naxinanda Puteoli. 14Kio kiskajii̱n yak'a xuta xi makjainre ngat'a tse'e Jesús xi tsi'ani̱ nga kuetsubakue̱ jngu semana. 'Ba 'batsa'en echuni̱ naxinanda Roma. 15'Bamani xuta xi makjainre ngat'a tse'e Jesús xi tjindu Roma, kionga kjint'e en ngat'a tsajain, ja'ekja'aya ndiyani̱ ka'nda nga'nde xi Foro Apio 'mi ko nga'nde xi Ján Tabernas 'mi. Kionga Pablo tsabe nchjabiu, kitsjare kjuanda Na'enchana 'ba tsja kis'ere inimare. 16'Ba kionga tsitjas'ee̱n naxinanda Roma, Pablo kitsa'e'ndere nga k'uejñat'axin 'ba nga tu jngu chasoldadu sikuenda. 17Kionga je ja'a ján nixtjin, Pablo kinchjare nga ku̱añajan nchja ngakure xuta judío xi kio tjindu. 'Ba kionga nchjabiu je kuañajan, 'bi kitsure: ―Jun nts'ia̱ xian, tumé xi kitsikuaa̱ xuta naxinandana 'ba ninga bi tsa ngania̱ kjuachingare xuta chingana. Tunga xuta xi tjindu naxinanda Jerusalén kitsingantsjana̱ ngaya ntsja nchja romano. 18Kui xi kitsa'enna̱ kjua 'ba kuamejénre nga sik'ejñandaina̱, ngat'a bi kuasjaire ngat'ana̱ xi kjenndiya nga kueya. 19Tunga nchja judío bi kitsja'nde. Kui kjua tjinnenire tsi'aña̱ nga ngaku titjun César k'uenda kjuana̱, ninga bi tjinna̱ mé= xi kuangia̱ ngat'are xuta naxinandana. 20Kui kjuañu kinchjani_nuu̱, ngat'a mejénna̱ skue_nuu̱ 'ba kjuako_nuu̱. Ngat'a tjikja'ñuna̱ na'ñu kichabi tu ngat'are mé= xi techuya_ra ña xi xuta tse'e Israel kuán kitsu Pablo. 21―Ji̱n bi kixuntsjai xujun xi jendibani nangi Judea, xi nchja ngat'a tsiji ―kitsu nchjabiu―. 'Ba ninga nts'ia xi jendibani ngajaan tumé en xi ch'o nchja ngat'a tsiji ja'ekoni̱. 22Tunga mejénni̱ kjuinu'yee̱ jotsa'en nikja'etsjen, ngat'a 'ya=ni nga nituña nga'ndeñu bi nda nukjua ngat'are ndiya xi tenikja'axtiuye. 23Kui kjua 'ejñanire jngu nixtjin, 'ba ne nkjin xuta ja'e kui nixtjinbiu ni'ya ña tijña Pablo. Jngu nixtjin fa jako Pablo nga 'ejña chubare 'ba kitsuyakixire ngat'are ña batexuma Na'enchana. Kitsichjen xujun kjuatexumare Moisés 'ba ko xujun xi kitsi'indu nchja chinga profeta tuxi kitsi'indani inimare xuta ngat'are Jesús. 24'Ba 'batsa'en tjin xi kuakjainre mé= xi kitsu Pablo 'ba tjin xi bi kuakjainre. 25'Ba kionga je josiko xinkjin, 'etuts'inre nga kiji ngani ndaba 'ba Pablo tu 'bi= kitsu ngisare: ―Kjuakixi= mé= xi Isennixtjintsjere Na'enchana kitsikinchja profeta Isaías nga jako xuta chinganu nga kitsu: 26T'ichin 'ba 'ba t'in_ri naxinandabi: Ninga nda kuinya ñojon, bi ku̱ankjinnu. 'Ba ninga nda xutsijon, bi xio. 27Ngat'a je ne taja kuán inimare xutabi, 'ba kitsixtaya yojore 'ba 'echja tuxkun, tuxi bi skueni 'ba bi kjuint'eni, 'ba tuxi bi ku̱ankjinnire, 'ba tuxi bi kjua'eni ngixkuaa̱n 'ba an sindaa̱. 28Kui kjuañu nde tjinnenire nga xiañu nganda'e nga Na'enchana kitsikasenre en xi sik'angi xuta xi bi judío. 'Ba kui kuinya ñojon=re enbiu. 29Kionga 'ba kitsu Pablo, nchja judío 'ñu josiko xinkjin nga kiji. 30Jó nu kuánre Pablo nga tsik'ejñaya ni'ya xi 'echjintjai 'ba kjebetjo ngatsi'i xi fechukun. 31Kitsikja'axtiuyare ngat'are ña batexuma Na'enchana 'ba yakuyare ngat'are Na'enna Jesucristo. Tsajain xi 'echja'ndere 'ba tu'yá kitsina'enre.

will be added

X\