HECHOS 26

1'Ba 'batsa'en Agripa kinchja: ―Ku̱an kjuinukjuantjai yojori ―kitsure Pablo. 'Ba 'batsa'en Pablo kiskjenijin ntsja nga kinchjantjai yojore: 2―Ne tsja mana̱, rey Agripa, nga ku̱an kuinchjantjaa̱ yojona̱ ngixkuin nganda'e ngat'are ngayéje mé= xi nchja judío inyabangina̱. 3Ngat'a ji xi nda 'ye ngayéje kjuachingare xuta judío 'ba mé= xi fosiko xinkjin. 'Bamani, temi'ara̱ nga sitsejndai yojori nga kuasen ñojonnaa̱. 4Ngatsi'i xuta judío be= jótsa'en tsakatejñajin_ra̱ 'ndani nga ki'ndia̱, ngat'a tsakat'ejñajinña̱ nangina̱ 'ba ko naxinanda Jerusalén. 5'Ba nde nchjabiu be= ngayeje 'ba ku̱an kuetsuyakixi tsa mejénre, nga an ña̱ jngu fariseo 'ba ngantsjai kitsik'etjusun=ña̱ kjuachingare xuta fariseo xi 'ñu kixi ngisa ngajinni̱ xi xuta judío 'mini̱. 6Nganda'e tesiaa̱n nga'e nga tis'enda kjuana̱ ngat'a tekuyaña̱ nga Na'enchana sik'etjusun en xi kitsuyatitjunre xuta chingani̱. 7Ndekuini en xi inyakuyare nga sa̱kure xuta naxinandani̱, xi tejó ka'a mani xuta chingani̱. Kui kjuañu inyatsichjinire Na'enchana 'ba inyatsa'exat'anire nga nixtjin nga nistjen. Ji na'en rey Agripa, ngat'are mé= xi tekuya_ra̱= kui= kjua inyabangina̱ nchja judío. 8¿Ánñu bi makjainninu nga Na'enchana sikja'aya nganire xuta ngajinre mik'en? 9Nga nda'eñu, an 'ba=nde kitsikja'etsjia̱n nga tjinnere nga sa'aa̱n nkjin tsajmi xi ch'otjin ngat'are ja'enre Jesús xi Nazaret tse'e. 10'Ba 'ba= kitsa'aa̱n naxinanda Jerusalén. Ko kjua'ñure ngakure na'miu, kiskanis'ia̱n nduya xuta tsjere Na'enchana. Kionga nik'en, 'ba nde an xia̱n nga 'ba ngatjama. 11Nkjin ndiya kitsikja'aa̱ kjuanima, tuxi kuetsuni nga bi makjainre. 'Ba 'ba kitsa'aa̱n xki ni'ya sinagoga. 'Ba a tu 'ñu sti kuánna̱ ngat'are xutabiu ka'nda kitsjengike=ña̱ nituña nangiñu. 12Ko kjuafa'etsjenbiu tefia̱ naxinanda Damasco, kionga je 'exana̱ 'ba kitsjana̱ kjua'ñu xi ngakure na'miu. 13Tunga nga nyusen kionga tjenyaa̱ ndiyo, ji na'en rey, tsa'bia̱ jngu ndi'i je xi jendibani ngank'aa, xi ngisa 'ñu ngisa ko mare ndi'ire tsu'biu. Kui xi tsa'nandaina̱ 'ba ngandaire nchja xi tjenkona̱. 14'Ba 'batsa'en kiskai̱ t'anangiu 'ba kjint'ia̱ jngu jnda xi en hebreo jakona̱. 'Bi kitsuna̱: “Saulo, Saulo, ¿ánñu tjenngininaa̱? Nde ji teni'onniri yojori, joni jngu tjiundija kionga xi naire fuñare yayojo.” 15'Ba 'ba kixia̱n: “¿'Yá= ni ji, Na'en?” 'Ba 'bi kitsuna̱ Na'enna: “An= ña̱ Jesús, xi ji tjenngiche. 16Tunga tisetjen 'ba tisenkixi. Ngat'a sjaxa=ra̱, kui= kjuañu kitsitsejennira̱ yojona̱. Tjinnere nga si'axat'anaa̱ 'ba sikixiye ngat'are mé= xi kji'ye ngat'ana̱ 'ba ko mé= xi xia ngisai. 17An sikuendara̱ ngat'a tse'e xuta naxinandari 'ba ngat'a tse'e xuta xi bi judío xi tetsikasenkunra̱ nganda'e. 18Ji= ni xi xju'ingi tuxkun xuta, tuxi k'uetjuni ña jñu chun 'ba kjua'as'en ña tsejen chun, 'ba tuxi k'uetjujinni ña batexuma chanayiu 'ba kjua'as'en ña batexuma Na'enchana, 'ba tuxi sa̱kunire kjuanichat'are jere ko jngu nga'nde ngajinre xuta xi tsje ngixkun Na'enchana ngat'a makjainre ngat'a tsa'an.” 19'Bamani, ji na'en rey Agripa, yasen ñojon_ra̱ xi kuatsejenna̱ xi jendibani ngank'aa. 20Titjun kitsikja'axtiuya_ra̱ enre Na'enchana xuta xi tjindu naxinanda Damasco 'ba jaskan xi tjindu naxinanda Jerusalén ko ngayéje nga'nde xi tjindu nangi Judea 'ba nde xuta xi bi judío ngayeje. Kixin_ra̱ nga ngatatsik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba ngatja'e ngani ngixkun Na'enchana 'ba ngatatsa'en mé= xi k'uenduchuba nga je kitsik'antjaiya kjuafa'etsjenre. 21Tu kui= kjuabiu nga nchja judío ja'etsubanina̱ ngaya ningu 'ba kuamejénre nga sik'enna̱. 22Tunga Na'enchana tibasekona̱ ka'nda nganda'e. Kui= kjuañu tojo tesenkixiña̱ nga texinya_ra̱ xuta ni̱ma̱ ko xi nyina. Ndekuini en xi tenchjaa̱ jo nga kitsu nchja chinga profeta ko Moisés, mé= xi tjinnere nga k'uetjusun. 23Ngat'a kui kitsu nga Cristo tjinnere nga kjua'a kjuanima 'ba nga kui titjun kjua'aya nganire ngajinre mik'en, tuxi 'batsa'en sitsejennire naxinandani̱ ko xuta xi bi judío jotsa'en k'uangi. 24Kionga Pablo 'ba kitsu nga tinchjantjai yojore, 'batsa'en kiski'ndaya Festo: ―¡Skaruri, Pablo! Ngat'a 'ñu= chut'aye, kui= kjua je kuaskaniri ―kitsu. 25―Bi skana̱, ji na'en xuta titjun Festo ―kitsu Pablo―. Tusa tenchjaa̱ mé= xi kjuakixi 'ba mé= xi 'batjin. 26Rey Agripa be= kibiu. Kui= kjua 'ñu nda ma tenchjaa̱ña̱ ngixkun. Ngat'a bere takuaa̱n nga kui 'ba nde be ngayéje kibi. Ngat'a bi jngu nga'nde ña 'mo chun nga 'bi kuán. 27Ji na'en rey Agripa, ¿a makjainri mé= xi kitsu nchja chinga profeta? An 'be=ña̱ nga makjainri ―kitsure. 28―¿A ngutjun fani mejénri nga ku̱an jngu xi makjainre ngat'a tse'e Cristo? ―kitsu rey Agripa. 29―Ninga tsa ngutjun fani 'ba ninga tsa tsé ―kitsu Pablo―, temi'a_ra̱ Na'enchana nga bi tu ji tajngu, tusa ko ngatsi'i xi inyaminya ñojonna̱ nganda'e ngatamo joni an, ninga bi ko na'ñu kichabi. 30'Ba 'batsa'en tsisetjen reybiu ko xuta titjun 'ba ko chjun Berenice 'ba ngatsi'i xi kio tjinduko. 31Kikjoyat'axinre kui kjuabiu. ―Tumé kitsa'en xutabiu xi kjenndiya nga kueya 'ba ninga tsa nduya k'uejña ―kitsure xinkjin. 32―Tsa xutabiu bi tsi'a nga ngaku titjun César k'uenda kjuare, ku̱an sik'ejñandai tsakaiñu ―kitsu Agripa nga jako Festo.

will be added

X\