HECHOS 25

1Kionga je ja'a ján nixtjin nga kiskjebe xare Festo, 'etjuni naxinanda Cesarea 'ba kiji naxinanda Jerusalén. 2'Ba kio xi ngakure na'miu ko xutaxare xuta judío kitsuyare mé= kjua inyabangini Pablo. 3'Ba tsi'are Festo jngu kjuanda, nga ngat'exa nga Pablo kuechani naxinanda Jerusalén, ngat'a mejénre sijngu mé= xi joyanire, nga ngaya ndiyo sik'en Pablo. 4Tunga Festo kitsingojore nga Pablo kjiya nduya naxinanda Cesarea 'ba nga je mején kuaje kio. 5―Ngatjikona̱ nchja xi tjinre xa ngajinnu. Tsa tjin xi ch'otjin kitsa'en xutabiu, kiongatangi ―kitsu. 6'Ba Festo ts'andayaru ngisare jin asa te nixtjin kiongajinre nchjabiu, 'ba jaskan kiji ngani naxinanda Cesarea. 'Ba nga kuanyujun tsik'ejñasun yaxile ña 'benda kjua 'ba 'exa nga kuechja'a Pablo. 7'Ba kionga je ja'as'en Pablo, nchja judío xi jendibani naxinanda Jerusalén kitsendaire 'ba kiskaninejere. Nkjin ka'a kjua xi ne na'en tjinre yangi xi bi kuán 'endu chuba. 8―Nimé je tjinna̱ ―kitsu Pablo nga kinchjantjai yojore―. Bi tsa ngania̱ kjuatexumare xuta judío 'ba ninga tse'e ningujín 'ba ninga tse'e xi ngaku titjun Césarjín. 9Tunga xuta titjun Festo mejénre nga nda xiare ngixkun nchja judío. Kui kjuañu tsiningiyanire Pablo: ―¿A mejénri k'uin naxinanda Jerusalén tuxi ngajaan k'uendaña̱ kjuari? ―kitsure. 10―Tesenña̱ ngixkun xuta xi kitsja xare xi ngaku titjun César, ña tjinnere nga s'e̱nda kjuana̱ ―kitsu Pablo―. Ji nda 'ye nga tumé je tjinna̱ ngat'are xuta judío. 11Tsa ch'o kitsa'aa̱n 'ba tsa kjendiya nga kueya, 'ba=nde tsja'ndia̱ nga kueya. Tunga tsa bi kjuakixi ngayéje mé= xi inyabangina̱, tu'yá ku̱an singantsjana̱ ngat'are nchjabiu. Temi'ara̱ nga xi ngaku titjun César k'uenda kjuana̱. 12'Ba 'batsa'en Festo jako nijmi nchja xi baseko, 'ba jaskan jako ngani Pablo: ―Ji techje'e nga xi ngaku titjun César k'uenda kjuari. Ngu ngaku titjun César k'uinchin ―kitsure. 13Kionga je ja'a jó ján nixtjin, echu naxinanda Cesarea rey Agripa ko chjun Berenice nga kitsite'ndare Festo. 14Nkjin nixtjin ts'andayare kio, 'ba Festo ye'ere nijmi reybiu kjuare Pablo. ―Nga'e tijña jngu xuta xi Félix kitsik'ejña nduyo kionga jet'are xare ―kitsure―. 15Kionga kijia̱ naxinanda Jerusalén, xi ngakure na'miu ko xutaxare xuta judío yangi xutabiu 'ba tsi'ana̱ nga k'uexaa̱ nga kjuinik'en. 16'Ba kixin_ra̱ nga xutaxa romano bi 'batsa'en ngare tsa tuchuba 'bexa nga nik'en xuta. Ngat'a titjun farani xi tis'engi skjo'ako xi inyabangi, tuxi ku̱an kjuinchjantjaini yojore ngat'are mé= xi tis'engi. 17'Bamani, kionga nchjabiu ja'e nga'e, bi kitsik'andayaa̱. Ta'a fani nga kuanyujun tsakatejñaa̱ nga'nde ña 'bendaa̱ kjua 'ba 'exa nga kuechja'a xutabiu. 18Tunga kionga kinchja nchja xi inyabangi, tumé kjua xi ch'otjin joni xi ja'ba kitsikja'etsjia̱n yangi. 19Tu 'esit'are ngat'are jotsa'en Pablo bekun Na'en xi tse'e xuta judío 'ba nga makjainre ngat'are jngu xuta xi je k'en xi Jesús 'mi, xi Pablo tsu nga tijñakun. 20Tunga bi 'be'ia̱n jótsa'en k'uendaa̱ kjuabi. Kui kjuañu tsiningiyani_ra̱ Pablo tsa mejénre kuaje naxinanda Jerusalén, tuxi jaan s'e̱ndani kjuare. 21Tunga Pablo tsi'a nga ngaku titjunre Roma k'uendare kjua. Kui kjuañu 'exañaa̱ nga janda k'uejña'ñu ka'nda nga ku̱an sikasenra̱ ngaku titjun César. 22―An= 'ba=nde mejénna̱ kjuint'e_ra̱ kui xutabiu ―kitsu Agripa. ―Nyujunni kjuinu'ya_ri ―kitsure Festo. 23Kui kjuañu nga kuanyujun, echuni Agripa ko chjun Berenice. Tu ni̱ma̱= xi kuán nga ja'as'en ña kuañajan xuta nga tjenko nchja ngakure chasoldadu ko nchja ngakure naxinando. 'Ba 'batsa'en Festo 'exa nga ngatichja'are Pablo. 24―Ji na'en rey Agripa ko jun na'en xi kuañajan nga'e ―kitsu Festo―, nga'e tijña kui xutabi xi ngatsi'i nchja judío inyabangi. 'Ba inyatsa'en xuta judío xi tjindu naxinanda Jerusalén 'ba 'ba nde xi tjindu nga'e. Inyakji'ndaya nga inyami'ana̱ nga k'uexaa̱ nga kjuinik'en xutabi. 25Tunga ngat'ana̱, tumé kuasjaina̱ ngat'are xi kitsa'en xutabi nga kjenndiya nga kueyani. Tunga kui tsi'a nga s'e̱nda kjuare ngixkun ngaku titjun xi tijña Roma. Kui kjuañu kitsikja'etsjenña̱ nga sikasen_ra̱ jaan. 26Tunga bi nda 'bia̱ mé= en xi si'indut'a xujun xi sikasen_ra̱ xuta xi kitsja xana̱. Kui kjuañu nga nga'e ja'ekoña̱ xutabi ngixkún 'ba ji fani xi ja'ekora̱, rey Agripa, tuxi xjaningiyani_ra 'ba 'batsa'en sa̱kuna en xi sikasen_ra̱ ngaku tijun xi tijña Roma. 27'Bamani tumé chjire tsa sikasia̱n jngu xi kjiya nduya 'ba bi xia̱n mé= kjua tis'engini.

will be added

X\