HECHOS 24

1Kionga ja'a ón nixtjin, echu Ananías xi na'mi titjun naxinanda Cesarea, 'ba tjenko yak'a nchja chingare xuta judío ko jngu xuta xi Tértulo 'mi, xi 'bets'antjai xuta. Kui xi echukangi Pablo ngixkun xuta titjun. 2'Ba kionga ja'echani Pablo, 'batsa'en 'etuts'inre Tértulo nga yangi 'ba kitsu: ―Xik'uechjiri, ji xuta titjun, ngat'a tsiji tjinni̱ kjuaxiu nganda'e ngat'a nda= tebatexumai ko kjuankjin kakunri ngat'are kjuandare naxinandani̱. 3Ngayéje kibi tsja mani̱ nga sakuni̱ nitukjia'añu 'ba nituña nga'ndeñu 'ba teba'eri̱ kjuanda ji na'en, xuta titjun Félix. 4Tunga bi mejénna̱ tsé kjua'ara̱ nixtjinri. Kui kjuañu temi'anira̱ nga ta̱sen ñojon ngutjunchinii̱. 5Ngu je= kji'yee̱ nga kui xutabi jngu xuta ch'okun, xi titsa'en kjuasi ngajinre ngatsi'i xuta judío xi tjin ngasun'ndio. Kui= xi ngakure xuta xi Nazareno 'mi. 6Ka'nda kuamejénre kitsijndi ninguni̱. Kui= kjuañu kjindubani̱ 'ba kuamejénni̱ kjiña'an_ri̱ kjua jotsa'en tijña kjuatexumani̱. 7Tunga xi ngakure chasoldadu xi Lisias 'mi ja'ekja'a kjua'ñuni̱ 8'ba kitsuni̱ nga ji tjinnere kjua'echunri̱ ji̱n xi tefangii̱ xutabi. Ngu ku̱an xjaningiya_ri, tuxi xiakixini mé= kjua tefanginii̱ xutabi ―kitsu Tértulo. 9'Ba nchja judío xi kio tjindu 'ba nde kitsja en nga 'batjin kjua. 10'Ba 'batsa'en xuta titjun kitsjare chu̱ba̱ ko ntsja Pablo tuxi kuinchjani. ―Tsja mana̱ nga kuinchjantjaa̱ yojona̱ ngixkuin, ngat'a 'be=ña̱ nga je nkjin nu tjinri nga tebatexumai naxinandani̱ ―kitsu Pablo―. 11Jotsa'en ku̱an xie, sa'e= tjinna̱ tejó nixtjin nga ja'etsichji_ra̱ Na'enchana naxinanda Jerusalén. 12'Ba ni'yá tsabena̱ tsa tjin xi tefosikua̱ asa tsa tetsa'aa̱n kjuasi ngaya ningu 'ba ninga ngaya ni'ya sinagogajín 'ba ninga ngajin naxinandojín. 13Kui nchjabi tsajainre mé= xi kuakuchuya ngat'are mé= xi inyakaninejena̱. 14Tunga xinra̱ kui enbi. Bekunña̱ Na'enre xuta chingani̱ jotsa'en tijña ndiyare Jesús, ndiya xi nchjabi inyatsure nga tjimangane kjuatexumani̱. Makjain yejena̱ ngat'a tse'e mé= xi kua'indut'a kjuatexumani̱ ko xujunre nchja chinga profeta. 15An 'ba nde tekuya_ra̱ mé= xi nchjabi inyakuyare, nga Na'enchana sikja'aya nganire ngatsi'i xuta ngajinre mik'en, xi nda kitsa'en ko xi bi nda kitsa'en. 16'Bamani, 'bene_ra̱ yojona̱ nga tsje s'e̱jña kjuafa'etsjenna̱ ngixkun Na'enchana 'ba ngixkun xuta. 17Nkjin nu kuánna̱ nga bi tsakatejñaa̱ naxinanda Jerusalén. Jaskan ja'e ngañaa̱ nga ja'eko_ra̱ ton chje naxinandana̱. 'Ba ja'etsja_ra̱ kjuatjo Na'enchana. 18'Ba 'bi tetsa'aa̱n ngaya ningu kionga je kitsitsjia̱ yojona̱ ngixkun Na'enchana, kionga bi nkjin xuta tjin, 'ba tu'yá inyatsisi'a. Kio tsabena̱ yak'a nchja judío xi jendibani nangi Asia. 19Kui= xi tjinnere nga kjua'e ngixkuin nga kuangina̱ tsa mé= kjua xi tjinkona̱ kui. 20'Ba tsa tsajain, kui nchjabi ngatatsu mé= xi ch'otjin kisakure ngat'ana̱ kionga kijia̱ ngixkun xutaxa judío. 21Asa tu kui= kjua kio=nga tejñajin_ra̱, 'ñu kinchjaa̱ nga 'bi kixia̱n: “Tjimana̱ kjua nganda'e ngat'a tekuyaña̱ nga kjua'aya nganire xuta ngajinre mik'en.” 22Xuta titjun Félix nda be ndiya xi tse'e Jesús 'ba kionga kjint'e enbi, 'ejñat'ia kjuo. ―Kionga kjua'e ngakure chasoldadu xi Lisias 'mi, kio= 'nda k'uendajia̱n kjuanu ―kitsure nchjabiu. 23'Ba 'batsa'en 'exare chasoldadu xi tsikuenda Pablo nga janda ngat'ejña'ñu, tunga ngatatsja'ndere nga k'uajme ngandaire kio, 'ba nga ku̱an kjua'ekore xinkjin mé= xi machjenre. 24Jaskan nga je jó ján nixtjin, Félix ja'eko chjunre xi jngu chjun judía xi Drusila 'mi. 'Exa nga kjua'e Pablo 'ba yasen ñojon ánñu makjainnire ngat'a tse'e Jesucristo. 25Pablo kitsuyare jótsa'en k'uejñat'axian jena ngixkun Na'enchana, 'ba jótsa'en k'uech'ora yojona mé= xi tsu inimana, 'ba nga Na'enchana sa'enna kjua ngat'are mé= xi teña'an. Tunga kionga xuta titjun Félix kjint'e mé= xi kinchja Pablo, kitsakjun. ―Tu t'inri nganda'e ―kitsure―. Kionga ku̱a'a nganina̱, kuinchjara̱. 26'Ba 'ba nde xuta titjun Félix tikuyare nga Pablo sjare ton tuxi sik'ejñandaini. Kui kjua 'ñu nkjin ndiya kinchjanire 'ba jako nijmi. 27'Ba 'batsa'en jó nu ja'a, 'ba Porcio Festo tsik'ejña ngani xuta titjun nga'ndere Félix. 'Ba kionga jet'a xare Félix kitsik'ejña'ñu Pablo, tuxi nda xianire ngixkun xuta judío.

will be added

X\