HECHOS 19

1Yejerañu Apolos tijña naxinanda Corinto, Pablo ja'axtiu ngijñacha xi tjindu nangi Asia 'ba echu naxinanda Éfeso, ña kiskajin yak'a xuta xi je kuakjainre ngat'a tse'e Jesucristo. 2'Ba kitsure Pablo nga tsiningiyare: ―¿A kisakunu Isennixtjintsjere Na'enchana kionga kuakjainnu? ―Ninga kje nu'yajíi̱n tsa tjin Isennixtjintsjere Na'enchana ―kitsingojo nchjabiu. 3―¿Ñáre kjuasatenda xi kisakunu? ―kitsure Pablo. ―Jotsa'en yatenda Juan ―kitsu ngani nchjabiu. 4'Ba 'batsa'en Pablo 'bi kitsure: ―Juan yatenda xuta xi je kitsik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba ja'e ngani ngixkun Na'enchana 'ba kitsure nga ngatamakjainre ngat'are xi kjua'e jaskanre kui. 'Ba xi ja'e jaskanre kui, Jesús=. 5Kionga nchjabiu kjint'e kibi, ngat'are ja'enre Na'enna Jesús kisatenda. 6'Ba kionga Pablo yanere ntsja nchjabiu, ja'etse ngajinre Isennixtjintsjere Na'enchana 'ba kinchja kja'e kuanga en 'ba kinchja enre Na'enchana jotsa'en nchja nchja chinga profeta. 7'Ba tejó mani nchjabiu. 8Jánru sa kiji Pablo ni'ya sinagoga nga kitsikja'axtiuyare enre Na'enchana xuta ko kjua'ñukakun. Kitsuyare 'ba 'ejñatsejen ngat'are ña batexuma Na'enchana. 9Tunga tjin yak'a xi taja kitsa'en inimare 'ba bi kuamejénre nga kuakjainre. Tusa ch'o tsa'en kinchja ngixkun ngatsi'i xuta ngat'are ndiya xatse xi tibakuya Pablo. Kui kjuañu Pablo tsakasent'axinnire 'ba kiko xuta xi makjainre ngat'a tse'e Jesús ni'ya scuelare jngu xuta xi Tirano 'mi. 'Ba nyujun nyujun jako xuta kio. 10'Ba 'ba kitsa'en jó nu, 'ba 'batsa'en ngatsi'i xuta xi tjindu nangi Asia, xi judío ko xi griego, kjint'e enre Na'enchana. 11'Ba Na'enchana kitsjare kjua'ñu Pablo nga kitsa'en kjuakun xi ya'e. 12Ka'nda xuta kiko pañu ko najñu fat'a xi Pablo kitsiko. Kui xi fikore xuta xi inyafesun, 'ba kuanda chi'in xi kunre 'ba 'etukajinre isennixtjin xi bi nda. 13Tunga tjin yak'a nchja judío xi semaya ndiya xi mare 'baxjejin isennixtjin xi bi nda xi tjindu ngajinre xuta. Kui xi kuamejénre kitsichjen ja'enre Na'enna Jesús: ―Ngat'are ja'enre Jesús xi Pablo titsikja'axtiuya, texin_nuu̱ nga t'etukajiun ―kitsure isennixtjin xi bi nda. 14'Ba 'ba kitsa'en ngayatu ki'ndi xi'inre jngu xuta xi ngakure na'mi judío xi Esceva 'mi. 15Tunga jngu nixtjin isennixtjin xi bi nda jako nchjabiu nga kitsingojore: ―'Bexkunña̱ Jesús ko Pablo, tunga jun, ¿'yá=ñu jun? 16'Ba xuta xi tijñajinre isennixtjin xi bi ndo kiskjijunre nchja xi yatu 'ba kiskjanko 'ba kitsa'enre. 'Ba 'batsa'en nchjabiu tsanga nga kua'onre 'ba niki kitsikayusti= nga 'etjuni ngaya ni'yabiu. 17Ngatsi'i xuta xi tjin naxinanda Éfeso, xi judío 'ba xi griego, kjint'e mé xi kuán. 'Ba ngatsi'i kitsakjun 'ba kitsu nga ja'enre Na'enna Jesús tjinre kjuaje. 18Nkjin xi kuakjainre ja'etsu ngixkun xuta ngayéje kjuach'o xi tjun kitsa'en. 19Yak'a xi kitsa'en kjuatje'e ja'eko xujunre 'ba yaka ngixkun ngatsi'i xuta. 'Ba kionga kuaxki chjire xujunbiu, kuánru yachute mi ton xi plata ni. 20'Ba 'batsa'en enre Na'enchana ngisa kji'yare 'ba yakutsejen kjua'ñure. 21Jaskan kibi Pablo 'endiya nga kuaje nga'nde xi tjin nangi Macedonia ko nangi Acaya 'ba 'batsa'en janda sa'en ndiya nga kuaje ka'nda naxinanda Jerusalén. ―Jaskan nga kjuechaa̱ kio, tjinnere nga 'ba nde kjuia̱ naxinanda Roma ―kitsu Pablo. 22'Ba 'batsa'en kitsikasen nangi Macedonia jó nchja xi baseko, kui xi Timoteo ko Erasto. Yejerañu, tsik'ejña ngisa jó ján nixtjin nangi Asia. 23'Ba 'ba kuán kui nixtjinbiu, kis'e naxinanda Éfeso jngu kjuasi je ngat'a tse'e ndiya xatsere Jesús. 24Ngat'a jngu xuta xi Demetrio 'mi, xi tsa'exako plata, kui xi tsinda kusunre ningure diosa Artemisa. 'Ba 'ñu tse ton jenre nchja xi mare tsinda tsajmibiu. 25Ngu Demetrio 'eñajan nchja xi tsa'exat'are 'ba ko nchja xi ndekuini xabiu tsa'enni. ―Jun na'en ―kitsure―, 'ya=ñu nga tse ton 'bejñana xabi. 26Tunga te'yañu 'ba tenu'ya=ñu mé= xi titsa'en Pablo bi tsa tu nga'e naxinanda Éfeso 'ba=nde nituña nga'nde xi tjin nangi Asia. Titsu nga kuixu xi tjinre kjuakixi, 'ba titsu nga na'en xi ntsjaxu xuta tsindani bi na'en. 'Ba nkjin xuta je kitsik'antjaiya kjuafa'etsjenre. 27'Ba bi tsa tu xana xi ngi'nde ti'baxje, 'ba=nde ko ningure diosa je Artemisa ch'o tsa'en ti'baxje ngayeje. Bi nde xiakunni kjuajere diosabi xi bekun xuta xi tjindu nangi Asia ko ngayéje ngasun'ndio. 28Kionga nchjabiu kjint'e kibi, niki 'ñu= kuakjanre 'ba kiski'ndaya: ―¡'Ñu je Artemisa diosare xuta xi Éfeso tse'e! ―kitsu. 29'Ba xuta naximando, bi be mé= xi sa'en. Ngu jngu kitsa'en kjuafa'etsjenre nga kikja'a jngu xuta xi Gayo 'mi 'ba jngu xi Aristarco 'mi, kui xi nangi Macedonia tse'e xi tjenko Pablo. Kiskjefe nga kiko nga'nde kioña mañajan xuta naxinando. 30'Ba Pablo kuamejénre nga kjua'as'en ña kuañajan xuta naxinando, tunga xuta xi makjainre ngat'a tse'e Jesús bi kitsja'ndere. 31Yak'a xuta xa xi tjindu nangi Asia xi nda ya'a Pablo 'ba nde kitsikasen enre nga tsi'are nga bi kjua'as'en nga'nde ña kuañajan xuta naxinando. 32Yejerañu nga'nde ña kuañajan xuta naxinando, 'ñu kiski'ndaya 'ba si'a kitsa'en xuta, ngat'a bi be mé= xi tjima 'ba ngisa nkjin mani xi bi be ánñu kio kuañajanni xuta. 33Tunga yak'a ngajinre xutankjiun kitsuyare jngu xuta xi Alejandro 'mi mé= xi tjima. Kui xi kitsunginiña xuta judío ngixkun ngatsi'i xuta. 'Ba 'batsa'en Alejandro kiskjenitjen ntsja nga tsi'are xutankjiun nga k'uenduxiu, tuxi kuinchjantjaini xuta judío. 34Tunga kionga xutankjiun tsabe nga kui jngu xuta judío, jngu kitsa'en jndare nga kiski'ndaya jóru hora: ―¡'Ñu je Artemisa diosare xuta xi Éfeso tse'e! ―kitsu. 35'Ba 'batsa'en xuta chjine en xi kio tjinre xa kuánre kitsik'enduxiu naxinando. ―Jun na'en xi Éfeso tsojon ―kitsure―, ngatsi'i xi tjin ngasun'ndio be= nga naxinanda Éfeso tjinre xa nga tsikuenda ningure diosa je xi Artemisa 'mi ko isenre xi jendibani ngank'aa nga nga'e ja'ekejen. 36'Ba 'batsa'en tu'yá ku̱an kue'mo kibi. Kui= kjuañu machjenni nga xiu kuetsubo jun 'ba tikja'etsjion mé= xi si'on. 37Ngat'a nchja xi kafa'eko nga'e bi ja'ekja'acheje mé= xi inya ningu ninga bi ch'o titsure diosana. 38'Bamani, tsa Demetrio 'ba ko nchja xi tsa'exako tjinkore kjua xuta xi yak'a, kui xa tjinni nchja juez ko nchjaxa ngat'endako kjua xinkjin. 39'Ba tsa tjin ngisa kja'e kjua xi kjuangiu, kui= xi s'e̱nda kionga mañajan nchjaxo. 40Nganda'e ne tjekun tetsuba ngat'a ku̱an s'e̱ngia ngat'are mé xi kuán nganda'e nga si'a teña'an ninga tsajain kjuajín tsakaiñu. Tsa xjaningiyana ngat'are kibi, bi 'ya jó kuixan. 41Kionga je kitsu kibi, kitsikixant'a xuta xi kio kuañajan.

will be added

X\