2 TIMOTEO 3

1'Ba nde ngatja'ye nga nixtjin xi sa'e ndiba s'e̱= kjuana'en. 2Ngu xuta 'ñu sisinre yojore 'ba 'ñu ku̱amejénre ton. Nk'a kakun ku̱an 'ba nk'a k'uaxje yojore ngayeje. Ch'otsa'en kuinchja ngat'are Na'enchana 'ba bi sik'etjusun enre xichare. Bi sja kjuanda ngat'are mé= xi sa̱kure 'ba bi skuekun Na'enchana. 3Bi s'e̱re kjuanimejen 'ba bi kjua'animare xuta xi kja'ere. En ndesu kuinchja ngat'are xuta 'ba bi k'uechja'ndere mé= xi kuetsu yojore. Ts'en ku̱an 'ba ku̱astike ngayéje xi nda. 4Amigu xi ndesu sa'en yojore, bi tjun sikja'etsjen mé= xi sa'en, 'ba tse ngajinre kjuank'a kakun. Bi kuangisjai Na'enchana, tusa kuangisjai xi kuetsu yojore. 5'Ba sa'en joni tsa bekun Na'enchana, tunga k'uejñat'axin= kui fa kjua'ñu xi tsa'exajinre xuta xi tse'e Na'enchana. Tisent'axin_ri xutabiu. 6Ngu xi 'ba kun, kui xi ko kjuamaña fa'as'en ndaba xuta 'ba 'bonachare yanchjin xi inda tjinre, xi ya'anijin je 'ba kjefe nkjin kuya mé= xi tsu yojore. 7Yanchjinbiu ngantsjai inyasakuyare, tunga niñajanni nda mankjinre xi kjuakixi. 8Jotsa'en nchja mago Janes ko Jambre 'echja'ndere Moisés nixtjin kuatse jan, 'ba nde tsa'en nchjabiu inya'bechja'ndere xi kjuakixi. Je ch'otjin kjuafa'etsjenre 'ba kitsichajin yojore ngat'are xi makjainna. 9Tunga bi kjin kjuechu nchjabiu, ngat'a s'e̱jñatsejen kjuachikunre ngixkun ngatsi'i xuta, jofa tsa'en kis'ejñatsejen ngat'are Janes ko Jambre. 10Tunga ji je nda 'ye mé= xi yakuya, 'ba jótsa'en fikua̱ yojona̱, 'ba mé= xi mejénna̱ sa'aa̱n, 'ba jótsa'en tjinna̱ kjuamakjain, kjuatsejnda, kjuanimejen, 'ba jótsa'en tichukjuakona̱ xi temata'aa̱n. 11'Ya=ni nga kitsjengikena̱ xuta, 'ba ko ngat'are kjuanima xi ja'axtia̱, ko mé= xi kuata'aa̱n naxinanda Antioquía ko naxinanda Ikonio 'ba ko naxinanda Listra. 'Ñu kitsjengikena̱ xuta, tunga Na'enna Jesús kitsik'angina̱ ngajinre ngayéje kibiu. 12'Ba kjuakixi= nga ngatsi'i xi mejénre skuekun Na'enchana ngat'are Cristo Jesús, kui= xi 'ba nde sjenngicha ngat'are xuta. 13Tunga ngat'are xuta ch'okun ko xi 'bejñu, tusa ngisa ch'okun ku̱an ngisa nga k'onacha 'ba nga 'ba nde x'onachare. 14Tunga ji, janda kixi t'ikue xi kisakuyari, xi 'ñu nda bere takuin, ngat'a 'yani 'yá= xi yakuyari kibiu. 15'Ba 'ba=nde 'ye nga 'ndani nga sa'e ki'ndi kisakuyari ngat'are xujun ña kua'indut'a en tsjere Na'enchana. Enbiu xi tjinre kjua'ñu nga sjari kjuankjin kakun, tuxi k'uangini tu ngat'are nga mankjainri ngat'a tse'e Cristo Jesús. 16Isennixtjintsjere Na'enchana 'ejñajinre xuta xi kitsi'indu ngayéje xujun xi tse'e enre Na'enchana, 'ba kui= xujunbiu xi basekona nga bakuya_ra xuta, nga fakoyana, nga tsikasenga ndiyana, 'ba nga tsja ndiyana jótsa'en kixi kuekua yojona, 17meni nga xuta xi tse'e Na'enchana nda k'uejñandani 'ba s'e̱re ngayéje xi machjenre nga sik'etjusun tume xa xi nda.

will be added

X\