2 TIMOTEO 1

1An, Pablo, tetsikasia̱n xujunbi, xi kichja'ajinna̱ ngat'are Na'enchana nga jngu apóstore Jesucristo kuáa̱n. Kjinikasenna̱ tuxi kue'eña̱ nijmi ngat'are kjuabenichun xi sa̱kure xuta xi tu jngu mako Cristo Jesús jotsa'en je kitsja ts'a Na'enchana. 2Tetsikasenra̱ xujunbi, Timoteo, xi 'ñu tsimejénra̱ joni tsa ki'ndina̱ fa. Ngatjas'eri kjuanda ko kjuanima kakun 'ba ko kjuaxiu xi tsjana Na'enchana ko Na'enna Jesucristo. 3Tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana, 'ba tsje tjin kjuafa'etsjenna̱ nga tsa'exat'a_ra̱ kui, jo kitsa'en xuta chingana̱. 'Ba nga nixtjin nga nistjen nga fakua̱ kui, ngantsjai fa'etsjenna̱ ngat'a tsiji. 4Fa'etsjenna̱ jotsa'en kichi'ndai kionga kitsikixant'ara̱ 'ba 'ñu mejénna̱ skue nganira̱, tuxi sitsejinni kjuatsja inimana̱. 5'Ba 'ba=nde tsikja'etsjia̱n jotsa'en ngayéje inimari mankjainri ngat'are Na'enchana. Titjun naxk'enri xi Loida 'mi kuakjainre 'ba jaskan ngani Eunice xi nari. 'Ba be=re takuaa̱n nga ko ji 'ba nde tsa'en mankjainri. 6'Bamani, tetsikja'etsjenyanira̱ nga titseya ngani kjuanda xi kitsjari Na'enchana nga yanera̱ ndsaa̱. 7Ngu Isennixtjintsje xi kitsjana Na'enchana bi tsa'en nga kjuikuan. Tusa tsjana kjua'ñu ko kjuanimejen 'ba ko kjuafa'etsjen xi tsja ndiyana jótsa'en kixi kuekua yojona. 8'Bamani tsu'ba, bi nisuba_ri yojori nga sikixiye ngat'are Na'enna Jesús 'ba ninga ngat'ana̱, nisi nduya tekjiyaa̱ ngat'are kui. Tusa ko kjua'ñu xi tsjari Na'enchana, ngatakakori kjuanima xi kuitjaxtiukona ngat'are en ndare kui. 9Na'enchana xi kitsik'angina 'ba kinchjana nga ku̱an xuta tsje xi tse'e. Tunga bi tsa kinchjana tu ngat'are mé= xi kjiña'an, tusa jotsa'en je 'endatitjun 'ba jotjin kjuanda xi kika'ena ngat'are Cristo Jesús nga kje tsa'enjín ngasun'ndio. 10Kui kjuandabiu xi tijñatsejen nganda'e ngat'are Cristo Jesús xi ja'ekakutsejen yojore nga kitsik'angina. Ja'ekjaxin kjua'ñure kjuabeyo 'ba 'ejñatsejen nga ku̱an k'uendukun xuta 'ba bi nde kueyani tu ngat'are en ndare Na'enchana. 11'Ba Na'enchana kitsa'enna̱ jngu xi tsikja'axtiuya enre, jngu apóstol 'ba maestru. 12Kui= kjua tefa'axtiuña̱ kui kjuana'enbi. Tunga bi masubana̱, ngat'a 'be=ña̱ 'yá= ngat'are kuakjainna̱ 'ba be=re takuaa̱n nga tjinre kjua'ñu nga k'uejñatjo xi kitsingantsja_ra̱ ka'nda nga kjua'e kui nixtjinbiu. 13Tenijin kakuin en nda xi yakuyara̱, 'ba kio tenijin kjuamakjain ko kjuanimejen xi tjinna nga tu jngu makua Cristo Jesús. 14'Ba ko kjua'ñu xi ba'ena ngat'are Isennixtjintsjere Na'enchana xi tijña ngajinna t'ejñatjai xi nda xi kjiningantsjari. 15Ngu jotsa'en je 'ye nga je kitsikumana̱ mején ngatsi'i xuta xi tjin jo kji'i nangi Asia, ka'nda ko Figelo 'ba ko Hermógenes. 16Nga Na'enchana ngatja'animare xinkjin Onesíforo, ngat'a nkjin= ndiya kitsjana̱ kjua'ñukakun 'ba bi kuasubare nga nduya tekjiyaa̱. 17Tusa nga ja'e naxinanda Roma, bi kitsikja'ejnda ka'nda nga̱ kuasjai_ra̱. 18Nga Na'enna Jesús ngatja'animare Onesíforo nixtjin nga kjuechu ngixkun kui. Ngu ji je nda 'ye jótsa'en tsakasekona naxinanda Éfeso.

will be added

X\