2 PEDRO 3

1Jun xi tsimején_nuu̱, kui xujunbi xi majóni xi tetsikasen_nuu̱. Ngojó xujun xi kitsi'indu_nuu̱ tsikja'etsjenyanu ngat'are kibiu, tuxi si'ñuña̱ kakun nga kixi sikja'etsjion. 2Tikja'etsjenyo ngat'are en xi kinchja nchja chinga profeta tsje xi kis'e nixtjin kuatse jan ko kjuatexuma xi yakuyanu nchja chinga apóstol, kjuatexuma xi tse'e Jesucristo xi Na'enna mani 'ba xi tsik'angina. 3Kibi= xi ngisa k'uejin kakun. Nga nixtjin xi je fet'ani s'e̱= xi k'uendujin kjuach'o xi tsu yojore nga kuejnuke tumeñu. 4'Ba kuetsu: “¿Ná kijini en xi kitsu nga kitsja ts'a, nga Cristo kjua'e ngani? 'Nda nixtjin nga je jesun xuta chingani̱ 'ba ka'nda nganda'e, tojo 'ba=chun ngasun'ndio 'nda nga kjis'etuts'inre.” 5Xutabiu bi mejénre sikja'etsjenya nga nixtjin kuatse jan nga ko en xi 'etjuni ts'a Na'enchana 'endakoni ngank'aa ko t'anangiu. Nangibiu 'etjujin nando 'ba ngat'are nando= kis'ejña. 6'Ba ngat'are nandare tsi'ñu xi tsa'a kitsikjekjua nangi xi kis'e nixtjin kuatse jan. 7Tunga ngat'are ngank'aa 'ba ko t'anangi xi tjin nganda'e, kui= xi ndekuini enre Na'enchana tijñatjore, tuxi kuitini. Tis'ejñatjo= 'nda nga kjua'e nixtjin nga ku̱anre kjua 'ba nga sikje xuta xi bi bekun kui. 8Tunga bi nichiyajiun kibi, jun xi tsimején_nuu̱. Ngat'are Na'enchana jngu nixtjin jo=ni jngu mi nu 'ba jngu mi nu jo=ni jngu nixtjin. 9Bi tsa titsik'andaya Na'enchana nga sik'etjusun mé= xi kitsu nga kitsja ts'a, jotsa'en tsikja'etsjen yak'a xuta. Tusa tjis'ere kjuatsejnda ngat'anu, ngat'a bi mejénre nga tjin xi cha̱ja. Tusa mejénre nga ngatsi'i xuta ngatatsik'antjaiya kjuafa'etsjenre 'ba ngatja'e ngani ngixkun kui. 10'Ba jotsa'en fa'e jngu chacheje, 'ba=tsa'en kjua'e nixtjinre Na'enna Jesús. Kui nixtjinbiu jngu ka'a fani cha̱jajin isen ngank'aa nga je kjuane si'a xi 'ñu kun kjuane. 'Ba kuiti= nga sikjelaya xi kuandakoni xi tjin. T'anangiu ko ngayéje xi tjinre kuiti=. 11'Bamani tsa 'batsa'en sikje ngayéje xi tjin, ¿jótsa'en tjinnere nga kuangiko yojonu jun? Tjinne=re nga tsje kuetsubo 'ba xiakun Na'enchana ngayeje. 12Chuya_ru 'ba tixatiya_ru nixtjinre Na'enchana kionga kuiti 'ba sikje ngank'aa nga ko ndi'i 'ba sikjelaya xi kuandakoni xi tjin. 13Tunga ña, techuya_ra jngu ngank'a xatse 'ba jngu t'anangi xatse, jotsa'en je kitsja ts'a Na'enchana ña ngatsi'i tsje k'uendu ngixkun kui. 14'Bamani yejerañu techuya_ru kibi, jun xi tsimején_nuu̱, t'ene_ru yojonu nga ko kjuaxiu kuetsubo ngixkun Na'enchana. Bi ngatjas'e ngajinnu xi jndi asa xi ma s'e̱neje. 15'Ba t'ejin takún nga Na'enchana titsitsejnda yojore ngat'ana, tuxi titsja'ndenina nga k'uangia. Ngat'are kibi je 'ba nde kitsi'indunu nts'ia Pablo xi nimijáan, jotjin kjuafa'etsjen xi kitsjare Na'enchana. 16Nga jngu jngu xujun xi kitsi'indunu jakonu ngat'are kibi. Tjin ka'a xi kitsi'indu na'en mankjinre xuta. 'Ba xuta xi bi mare xujun 'ba xi bi kixi minyajin kjuamakjainna ngakja fiko enbiu jotsa'en 'ba nde ngakja fiko enre Na'enchana xi yak'a, 'ba 'batsa'en inyatsikje suba yojore. 17'Bamani jun xi tsimején_nuu̱, ja'ba je 'yo kibi. Kui kjua tikuendañu yojonu, tuxi bi skjefeninu kjuamañare nchja ch'okun, tuxi bi kuintjaingiñu ña je kixi tenyo. 18Tusa ngisa ngatjamachajinnu kjuandare Jesucristo 'ba ngisa nda ngatja'yaxkun kui, ngat'a kui= xi Na'enna mani 'ba xi tsik'angina. ¡Ngatjas'ere kjuaje nganda'e 'ba ka'nda ngantsjai nixtjin! 'Ba ngatjama.

will be added

X\