2 PEDRO 1

1An, Simón Pedro, xi tetsa'exat'a_ra̱ 'ba xi apóstore Jesucristo, tetsikasen_nuu̱ xujunbi jun xi je tjinnu kjuamakjain xi tsjatsa'en xi joni tsajain. Kisakunnu kibiu ngat'are Jesucristo xi tsik'angina 'ba xi Na'enchana= mani. Xi tsikixina ngixkun Na'enchana. 2'Ñu ngatjas'enu kjuanda ko kjuaxiu ngat'are nga nda 'yo ngat'a tse'e Na'enchana ko Jesucristo xi Na'enna mani. 3'Ba Na'enchana kinchjana̱ ngat'are kjuajere ko kjuandare. 'Ba tu ngat'are= nga nda 'ya xi kinchjana̱, 'batsa'en ko kjua'ñure kitsja yejena xi machjenna, tuxi kuetsubakunña 'ba tuxi xiakunña Na'enchana. 4'Ba 'batsa'en kitsjanina mé= xi kitsja en nga sja, xi 'ñu chjire 'ba xi 'ñu je, tuxi 'batsa'en kuisent'axinni_ru kjuach'o xi tsu inimare xuta, mé= xi titsikjetsun ngasun'ndio, tuxi sa̱kut'aninu nga kuetsubakun jotsa'en tijñakun Na'enchana. 5Kui kjua t'eneni_ru yojonu nga 'bitsa'en kuetsubo. Nga makjainnu t'esun_ru nga kixi kueko yojonu. 'Ba nga kixi kueko yojonu t'esun_ru nga nda xio xi tse'e Na'enchana. 6'Ba nga nda xio xi tse'e Na'enchana t'esun_ru nga ku̱annu k'uechjon_ru yojonu xi tjin ngasun'ndio. 'Ba nga ku̱annu k'uechjon_ru yojonu t'esun_ru nga s'e̱nu kjuatsejnda. 'Ba kjuatsejndanu t'esun_ru nga te'yakun Na'enchana. 7'Ba nga te'yakun Na'enchana t'esun_ru nga simijíon xi nts'io mani. 'Ba nga simijíon xi nts'io mani t'esun_ru nga s'e̱nu kjuanimejen. 8Ngat'a tsa 'bitsa'en kuetsubo 'ba 'ba si'anntsjo, ngisa= tse xia ngiso mé= xi 'yo ngat'are Na'enna Jesucristo 'ba si'on xi nda. 'Ba bi tuxkia kuetsubo ya'a. 9Tunga xi bi 'batsa'en tjindu, kui xi bi nda matsejenre 'ba xi ka. Je= kitsichiyajin nga kuatsje ngat'are je xi kis'ere nga nda'eñu. 10'Bamani nts'ia̱, ngisa ta'e nga'ñu_ru yojonu nga kuakutsijion nga kjuakixi= nga Na'enchana je kinchjanu 'ba kiskja'ajinnú. Ngu tsa 'batsa'en kuetsubo, niñajanni sko. 11'Ba 'batsa'en 'ñu tsjatsa'en kua'e'ndenu nga kuitjas'ion ña batexumantsjai Na'enna Jesucristo xi tsik'angina. 12Kui= kjua tejñandantsjaiña̱ nga sikja'etsjenyanu kibi, ninga tsa je 'yo asa je kixi tenyajiun kjuakixi xi je kisakuyanu. 13An kjinena̱ nga sikja'etsjenyanu kibiu 'ba nga 'batsa'en si'ñaa̱ takún, yejerañu tejñakun ngisaa̱. 14Ngat'a je 'bia̱ nga je mején k'uejñaa̱ yojobi, jotsa'en 'ejñatsejenna̱ Na'enna Jesucristo. 15'Ba nde k'uene_ra̱ yojona̱ nga nda sa'aa̱n kibiu, meni ku̱an sikja'etsjenyantsjaiñu nga bi nde tejñaña̱. 16Ngat'a bi tsangitjengi_ri̱ en chinga xi 'baxjenikuni xuta, nga kik'ee̱ nijmi ngajinnu ngat'are kjua'ñure Na'enna Jesucristo= 'ba nga jótsa'en kjua'e ngani. Tusa ko tuxkuii̱n kji'yani̱ kjuajere. 17Ngat'a Na'enchana kitsa'en nga Jesucristo kjuikuncha 'ba nga s'e̱re kjuaje, nga kjinu'yare jndare Na'enchana xi niki tjinre kjuaje xi kitsu: “Kui=bi Ki'ndina̱ xi 'ñu tsimijaa̱n xi 'ñu tsja mana̱ ngat'are.” 18Ji̱n fani suba kjinu'ya_ri̱ jndabiu xi jenndejenni ngank'aa, kionga tsiketsubako ngisai Jesucristo ña tijña tjenngi xi tsje. 19'Ba 'batsa'en ngisa ma chun_ra en xi kinchja nchja chinga profeta. 'Ba nda= ño'on nga nik'etjusun ion. Jo=ni ndi'i xi tiba'na̱ ña jñu, 'nda nga s'e̱ isen nixtjin nga manyujun 'ba niñu xi matsejen nga tajñu nga sitsejen ngajin inimanu. 20Kibi= xi ngisa k'uejin kakun. Nimé xi kitsu nchja chinga profeta, xi kua'indut'a enre Na'enchana, ndibanire kjuafa'etsjenre xuta. 21Ngu niñajanni jotsa'en mejénre tsu xuta jendibani en xi kinchja nchja chinga profeta. Tusa xuta tsjere Na'enchana kitsuya enre, jotsa'en kitsikinchja Isennixtjintsjere Na'enchana.

will be added

X\