2 CORINTIOS 12

1Kjuakixi= nga tumé xi jenna̱ nga je k'uaxjaa̱ yojona̱, tunga tojo machjen= nga kuinchjaa̱ ngat'are xi tsa'bia̱ 'ba xi yakutsejenna̱ Na'enna Jesús. 2'Bexkua̱n jngu xuta xi makjainre ngat'a tse'e Cristo xi je kuateñujun nu tjinre nga kitjunijin ngank'aa xi majánni. Bi 'bia̱ tsa ko yojore kiji asa tu isennixtjinre; tu Na'enchana sani xi be. 3Tunga 'be=ña̱ ngat'are xutabiu. Tsa kiji ngajin yojore asa tu isennixtjinre, bi 'bia̱. Tu Na'enchana sani xi be. 4Kiji ngank'aa xi majánni, 'ba kio fa kjint'e en xi bi ma nukjua 'ba xi bi tixa'nde nga kuinchja xuta. 5'Ba ku̱an je k'uaxjaa̱ yojona̱ ngat'are jngu xuta joni kibi. Tunga bi ngat'ana̱ je k'uaxjaa̱ yojona̱, tu kio sani ngat'are kjua'indana̱. 6Ninga tsa mejénna̱ je k'uaxjaa̱ yojona̱, bi skana̱ nga 'ba sa'aa̱n, ngat'a 'ba= tjin xi kuinchjaa̱. Tunga bi 'ba tsa'aa̱n, meni xuta bi 'batsa'en sikja'etsjenni nga ngisa je ngisa nga ko mare xi be 'ba nt'e ngat'ana̱. 7Ninga ya'e kun xi je yakuna̱ Na'enna, tuxi bi ts'axtiu nk'a k'uaxjeña̱ yojona̱, kisatet'aa̱ jngu kjuana'en joni tsa na'ya kixinyajin yojona̱. Kjuana'enbiu jo=ni tsa jngu chu'ndare chanayiu xi ch'o kitsikona̱, tuxi bi ts'axtiu nk'a k'uaxjeña̱ yojona̱. 8'Ba ján ndiya 'etsa_ra̱ Na'enna Jesús nga kjua'axinna̱ kjuana'enbiu. 9Tunga kui 'ba kitsuna̱: “Tu kjuandana̱ sani xi machjenri, ngat'a kjua'ñuna̱ ngisa s'ejñatsejen ngisa ngat'are xi inda.” Kui kjua tsja= manina̱ nga je k'uaxjaa̱ yojona̱ ngat'are kjua'indana̱, tuxi kjua'ñure Cristo s'e̱jñajinnina̱. 10Ngat'a tsimejen=ña̱ Cristo, kui= kjua tsja manina̱ nga inda ma, 'ba nga ch'o tsuna̱ xuta, nga chajana̱ tsajmi, nga tsjengichana̱, 'ba nga sakuna̱ kjuanima. Ngat'a nga inda ma, kio=nga s'ena̱ nga'ñu. 11'Ba kitsa'aa̱n joni jngu xuta ska, tunga jun= kik'enenuu̱ nga 'ba kitsa'aa̱n. Ngu jun= xi tjinnere nga nda kjinukjuo ngat'ana̱, ngat'a bi ngisa ngi'ndia̱ an nga ko mare nchja chinga xi apóstoles ya'e tsure yojore, ninga tsa tumé chji_ra̱. 12Ko kjuatsejnda kitsa'aa̱n ngajinnu xi yakutsejen nga jngu apóstol kjuakixi kuáa̱n. Kitsa'aa̱n kjuakun ko kjua ya'e 'ba ko chu̱ba̱ xi yakutsejen kjua'ñure Na'enchana. 13¿Mé= xi tsa'en nga ngisa ngi'nde ma_ru yojonu nga ko mare xuta xi fi kja'e ningu? ¿A kui= kjua nga bi kitsik'ena'en_nuu̱ nga tsakatejñajin_nuu̱? ¡Tije kakun yojonu nga 'ba ch'o kitsiko_nuu̱! 14Je tejñandaa̱ nga kjuikun ngani_nuu̱ xi majánni ndiya, 'ba ninga bi sik'ena'en ngani_nuu̱. Ngat'a bi kui tjenngia̱ xi tjinnu, tusa jun xi tjenngi_nuu̱. Ngat'a bi xi ki'ndi ma xi tjinni nga k'uejñatjo ton xi sichjen xichare, tusa xi xicha kuáa̱n xi tjinni nga k'uejñatjo ton xi sichjen ki'ndire. 15'Ba matsjana̱ nga sikjeyayejia̱ xi tjinna̱ 'ba ka'nda yojona̱ nga tu kjuanda tsojon. Ngu nga ngisa 'ñu simején_nuu̱, ¿a machjen= nga ngisa chu̱ba̱ ku̱amijaa̱n? 16Nda tjin tsu'ba. Nimé kitsik'ena'aa̱n ngat'anu. Tunga tjin xi tsu nga ne maña kuáa̱n, 'ba nga 'ejñu_ra̱ xuta. 17'Ba xuta xi kitsikasenkun_nuu̱, ¿a kitsikasen=ña̱ tuxi kjua'aninu xi tjinnu? 18'Ets'a_ra̱ Tito nga kuekunnu 'ba nde kitsikasenkua̱ kja'e nts'ia ngayeje. 'Ba Tito, ¿a ja'anu xi tjinnu? ¿A bi tu ngusun kjuafa'etsjen tjinni̱ an ko Tito? ¿A bi tu jngu ndiya tetsumayee̱ ngayeje? 19Ngu 'ba ku̱an tsa 'batsa'en tenikja'etsjion, nga yojoni̱ temisekue̱ nga 'ba temixii̱n. Junjun, tusa ngixkun Na'enchana techubai̱ joni xuta xi tu jngu= ma ko Cristo. Nts'ia̱ xi tsimijaa̱n, ngayéje xi teñe'ee̱n, 'ba= teñe'ee̱n tuxi ngisa ku̱atseni kjuamakjainnu. 20Ngu mafona̱ tsa kionga kjuechukun_nuu̱, skuia̱ nga bi 'ba teño'on jotsa'en mejénna̱ nga skue_nuu̱, 'ba tsa bi 'ba tetsa'aa̱n jotsa'en mejénnu nga xianuu̱ ngayeje. Mafona̱ tsa skuia̱ ngajinnu kjuabixkjan, kjuaxin kakun, kjuasti, kjuank'a kakun, asa en ndesu channine_ru xingiu, asa ch'o tsa'en nukjuo ngat'are xingiu, asa nga tjin xi nk'a kakun 'baxje yojore, asa tjinnu kjuasi nga i nga jan. 21'Ba mafona̱ ngayeje tsa kionga kjuechukun ngani_nuu̱, Na'enchana sjana̱ kjuasuba ngixkún. 'Ba tsa ski'ndaa̱ ngat'are nkjin xi tjin ngajinnu xi kitsa'en je 'ba kje ndibajín ngixkun Na'enchana nga tsik'antjaiya kjuafa'etsjenre ngat'are xi kitsa'en, 'ba tojo tsa'en xi jndi ngixkun Na'enchana, ko kjuachajngi, 'ba ko xi 'ñu tsiskako yojore.

will be added

X\