1 PEDRO 1

1An, Pedro, xi apóstore Jesucristo kuáa̱n, tetsikasen_nuu̱ xujunbi jun xi kiskja'ajinnú Na'enchana, xi tetsubo ngajin nangi xi bi tse'e Israel nga tetsumasun nga'nde xi tjin Ponto, Galacia, Capadocia, Asia 'ba ko Bitinia. 2Na'enchana ja'ba tjun= tsabenu, kui= kjua kiskja'ajinninu 'ba kitsitsjenu ngat'are Isennixtjintsjere, tuxi sik'etjusunñu enre 'ba tuxi tse'e kui ku̱anñu tu ngat'are jinre Jesucristo. 'Ñu ngatjas'enu kjuanda ko kjuaxiu. 3Ngatjanichjire Na'enchana xi Naire 'ba ko Na'enre mani Na'enna Jesucristo. Ngat'are kjuanima kakunre xi 'ñu je kitsixatse nganina, nga kitsikja'aya nganire Jesucristo ngajinre mik'en. Kui= kjua techuyaña nga kuetsubakuan ko ña 4'ba nga sakuna xi sjana, xi bi fekjua 'ba bi majndi 'ba bi xi'ñu, xi tjindare ngank'aa nga tu kjuanda tsojon. 5Ko kjua'ñu xi tjinre Na'enchana titsikuendanu tu ngat'are nga makjainnu ngat'are kui, tuxi sa̱kuninu kjua'bangi xi tijñandare, xi kuakutsejen nixtjin xi fet'ani. 6Kui= kjua 'ñu tsja tjinninu, ninga tsa nganda'e tu ngutjun sa tjinnere nga temitjaxtiu nkjin kuya kjuana'en nga chut'ayakonu. 7'Ba 'ba=tsa'en s'ejñatsejenni nga makjain kjuakixinu ngat'are Na'enna. Ngu kjuamakjainnu, kui= xi ngisa chjire nga ko mare oro xi fekjua 'ba xi ko ndi'i chut'ayakoni jó kji'i nda. 'Ba tis'ejñatsejen nga makjain kjuakixinu ngat'are Na'enna, tuxi nda kjui'naxjeninu 'ba sa̱kunu kjuaje 'ba nk'a kjuinik'ejñanu, nga kuakutsejen ngani yojore Jesucristo. 8Nimején=ñu Jesucristo, ninga kje 'yajíun jó= kji'i. 'Ba ninga bi te'yo nganda'e, tunga makjainnu ngat'are kui 'ba 'ñu= tjinnu kjuatsja xi tjinre kjuaje, ka'nda bi 'ya jó kuixan ngat'are kjuatsjabiu. 9Ngu tisakunu xi ndibanire ngat'are kjuamakjainnu, xi tsunire nga te'bangiu. 10Nchja chinga profeta xi kis'e nixtjin kuatse jan, xi kitsuyatitjun ngat'are kjuanda xi sa̱kunu, kui xi tsjatsa'en tsiningiya 'ba 'ñu kuamejénre tsabe jótsa'en k'uangini xuta. 11Kuamejenre tsabe jó= ku̱an 'ba mé= nixtjinñu xi 'ejñatsejen Isennixtjintsjere Cristo, ngat'a Isennixtjintsjio xi tsik'ejñajinre nchja chinga profetabiu kitsuyatitjunre ngat'are kjuana'en xi tjinnere nga kjua'axtiu Cristo 'ba ko kjuaje xi sa̱kure nga jaskanñu. 12Tunga Na'enchana yakutsejenre nchja chinga profetabiu nga en xi inyatsuya bi kjuanda tse'e, tusa 'ba kitsu nga tu kjuanda tsojon. 'Ba nganda'e kibiu= xi 'ba nde kitsuyanu xi kitsikja'axtiuyanu en ndare Na'enchana ko kjua'ñure Isennixtjintsje xi kjinikasenni ngank'aa. 'Ba ka'nda ankjele 'ñu mejénre skutsejen'a mé= xi tjima. 13'Bamani, tik'ejñandañu kjuafa'etsjennu. Nda tikja'etsjion nga kje ña'anjíun tsajmi 'ba chuya_ru kjuanda xi sa̱kunu nga kuakutsejen yojore Jesucristo. 14'Ba ti'on yojonu joni ki'ndi xi tsik'etjusun. Bi nde ña'anñu kjuach'o xi kuamejénre yojonu nganda'eñu, nga kje makjainjínnu ngat'are Na'enchana. 15Tusa 'ba nde jun tsje tetsubo nga si'on tume yejeñu, jotsa'en tsje kuán xi kinchjanu. 16Ngu 'ba=tsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Tsje ngatjamo, ngat'a tsjeña̱ an.” 17'Ba Na'enchana sa'enre kjua xuta jotsa'en nga kitsa'en nga jngu jngu. Kui bi kabi tsiko xuta. 'Ba tsa kui xi “Na'en” 'mi_ru, chakun kui 'batsa'en tetsubako yojonu jotjin nixtjin xi kuetsumasun ngiso ngasun'ndebi. 18Ngu 'yañu mé= xi kuachjintjaiñu nga kuando, tuxi bi nde 'batsa'en kuetsubañu jotjin kjuachinga xi tsajain ndiyare xi 'ejñanu xuta chinganu. 'Ba bi kis'echjintjaiñu ko oro asa plata xi fekjua, 19tusa ko fani jinre Cristo xi 'ñu chji, xi joni jinre chutsanga xi tsajainre xi ch'o 'ba xi niki tsje. 20Nga kje majín ngasun'ndio, ja'ba je kis'endatitjun mé= xi sa'en Cristo, 'ba nixtjin fet'a xi tetsuba nganda'e je yakutsejen yojore nga tu kjuanda tsojon. 21Ngat'are Cristo chun_ru Na'enchana, xi kitsikja'aya nganire Cristo ngajinre mik'en 'ba kitsjare kjuaje. Kui= kjua tjinninu kjuamakjain 'ba chuya_ru xi nda ngat'are Na'enchana. 22Nganda'e nga tenik'etjusun en xi kjuakixi, 'ba=tsa'en je kuatsjeni inimanu, tuxi simejenñu nts'io ko ngayéje inimanu. Kui kjua timején kjuakixiñu xingiu ko ngayéje inimanu 'ba ko ngayéje nga'ñunu. 23Ngu jun je kitsin xatse ngañu 'ba bi jotsa'en tsin xuta xi fesun. Tusa kitsin xatse ngañu ngat'are enre Na'enchana xi bi 'me, xi tijñakun 'ba xi k'uejña ka'nda ngantsjai nixtjin. 24Ngu 'ba=tsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: Ngatsi'i xuta, jo=ni xka ngijña xi tjin. 'Ba ngayéje kjuajere, jo=ni naxure xka ngijño. 'Ba xka ngijño xí= 'ba jen naxure, 25tunga enre Na'enchana k'uejña ka'nda ngantsjai nixtjin. 'Ba kui enbiu, en nda xi je ja'axtiuyanu jun.

will be added

X\