1 JUAN 4

1Jun xi tsimején_nuu̱, bi tuchuba ngatjamakjainnu ngat'are ngatsi'i xi kuetsunu nga Isennixtjintsjere Na'enchana tsikinchjare. Tusa tjun chut'ayako, tuxi 'batsa'en xiañu tsa kjuakixi nga Isennixtjintsjere Na'enchana tijña ngajinre asa bi kjuakixi. Ngat'a nkjin profeta xi ndesu kitsejin ngasun'ndio. 2'Bi=tsa'en xiañu 'yá= xi tijñajinre Isennixtjintsjere Na'enchana. Xi tsikixiya nga Jesucristo ja'e joni jngu xuta nga tsaka'a yojo, kui xi tijñajinre Isennixtjintsjere Na'enchana. 3'Ba xi bi tsikixiya nga 'batsa'en ja'e Jesucristo, kui xi bi tijñajinre Isennixtjintsjere Na'enchana. Tusa isennixtjin xi bi nda tijñajinre xi tse'e xutabiu xi stike Cristo. Je kjinu'yo nga tjinnere nga kjua'e isennixtjinre xutabiu xi stike Cristo. Ngu, kui je tijña ngasun'ndio nganda'e. 4Tunga Na'enchana tse'e_ru, ki'ndina̱, 'ba je kjiña'an_ru nchja profeta ndesubiu, ngat'a xi tijña ngajinnu ngisa= tjinre kjua'ñu nga ko mare xi tijña ngajinre xuta xi tse'e ngasun'ndio. 5Kui xutabiu ngasun'ndio= tse'e. Kui= kjua nchjani ngat'are xi tjin ngasun'ndio 'ba xuta xi tse'e ngasun'ndio basen ñojonre mé= xi tsu. 6Tunga ji̱n, Na'enchana tse'e_ri̱. Xuta xi je be Na'enchana, kui xi basen ñojonni̱. Xuta xi bi tse'e Na'enchana, kui xi bi basen ñojonni̱. Ngu, 'ba=tsa'en 'yanii̱ 'yá= xi tijñajinre Isennixtjintsjere Na'enchana xi tsuya xi kjuakixi 'ba 'yá= xi tijñajinre isennixtjin xi ch'o xi 'bonacha. 7Jun xi tsimején_nuu̱, janda ngatjanimejénkaña xingia, ngat'a kjuanimejen ndiba=nire Na'enchana 'ba tu'yañu xi tjinre kjuanimejen, kui xi je ki'ndire Na'enchana 'ba be= Na'enchana. 8Xi tsajainre kjuanimejen, kje bejín Na'enchana, ngat'a Na'enchana kui= xi kjuanimejen. 9'Bi=tsa'en yakutsejenna kjuanimejenre Na'enchana, nga kitsikasen Ki'ndi jngututure ngasun'ndebi, meni nga ngat'are mé= xi kitsa'en kui s'e̱nina kjuabenichun. 10'Bi=tsa'en kis'ejñatsejenni xi kjuanimejen fa, bi tsa ña kjinimijáan Na'enchana, tusa kui kitsimejénna 'ba kitsikasen Ki'ndire tuxi 'echjintjaini jena nga kitsja yojore joni chje. 11Jun xi tsimején_nuu̱, tsa Na'enchana 'batsa'en kitsimejénna, ña 'ba=nde tjinni nga simejénkaña xingia. 12Kje nisa'yajín be jó kji'i Na'enchana, tunga tsa nimejénkaña xingia, tijñajinntsjaina Na'enchana 'ba kjuanimejenre s'ejñatsejenkjin ngajinna. 13'Ba 'yaña nga tetsubajinntsjai_ra Na'enchana 'ba nga kui tijñajinntsjaina, ngat'a kitsjana Isennixtjintsjere. 14'Ba ji̱n kji'ya fanii̱ 'ba tenikixiyanii̱ nga Na'enchana kitsikasen Ki'ndire tuxi sik'angini xuta xi tse'e ngasun'ndio. 15Tu'yañu xi tsikixiya nga Jesús xi Ki'ndire Na'enchana, kui xi tijñajinntsjaire Na'enchana 'ba Na'enchana tijñajinntsjaire xutabiu ngayeje. 16'Ba 'ba=tsa'en je 'ya nga Na'enchana 'ñu tsimejénna 'ba chun_ra kjuanimejenre kui. Na'enchana kui= xi kjuanimejen, 'ba xi tijñajinntsjai kjuanimejen, kui= xi tijñajinntsjaire Na'enchana 'ba Na'enchana tijñajinntsjaire xutabiu ngayeje. 17'Ba 'ba=tsa'en s'ejñatsejenkjinni kjuanimejen ngajinna, tuxi ku̱an kjuenk'aniña nkjan nixtjin nga ku̱anre kjua xuta. Ngat'a ngasun'ndio= tetsuba ña jotsa'en Jesucristo tsik'ejña ngayeje. 18Ña tjin kjuanimejen tsajain kjuakunjín. Tusa kjuanimejen xi niki kjuakixi, kui xi mo'oxje kjuakun. Ngu xi tsakjun be= kjuana'en xi sa̱kure. 'Bamani xi tsakjun, kje tijñajiínre kjuanimejen xi niki kjuakixi. 19Ña nimején=ña ngat'a Na'enchana tjun kitsimejénna. 20Tsa tjin xi tsu: “Tsimején=ña̱ Na'enchana”, tunga tusa mastike=nga xi nts'e mani ngat'are kjuamakjainna, kui xi jngu xuta ndesu. Ngat'a xi bi tsimején nts'e xi ma kutsejen'a, ¿jótsa'en ku̱an simejénni Na'enchana xi bi ma ku'a? 21Kui kjuatexumabi xi kika'ena: xi tsimején Na'enchana 'ba=nde tjinnere nga simején xi nts'e mani ngat'are kjuamakjainna ngayeje.

will be added

X\