1 JUAN 3

1Chutsijon á tuku kji'i jeni kjuanimejen xi kitsjana Na'enchana ka'nda ki'ndire kui 'mina. 'Ba kjuakixi= nga ki'ndire Na'enchana kuánña. Kui= kjua bi benina xuta xi tse'e ngasun'ndio, ngat'a bi be Na'enchana kui. 2Jun xi tsimején_nuu̱, nganda'e je ki'ndire Na'enchana kuáan. Ninga kje 'yajían jó ku̱akuan jaskanñu, tunga 'yaña nga 'ba ku̱akuan joni Jesucristo nga kuakutsejen yojore, ngat'a xiaña jó fa kji'i kui. 3'Ba tu'yañu xi 'batsa'en kuyare Jesucristo, kui xi titsitsje tajngu yojore jotsa'en tsje Jesucristo. 4Tu'yañu xi kjeje, tjimangane= kjuatexumare Na'enchana. Ngat'a je, kui xi mangane kjuatexumare Na'enchana. 5Ngu je 'yo nga yakutsejen yojore Jesucristo kui= nga ja'ekja'axin jena, 'ba kui nimé je kis'ere. 6'Bamani, tu'yañu xi tijñajinntsjaire Jesucristo, bi nde kjejeni. Tunga tu'yañu xi tikjeje, kje bejín Jesucristo ninga kje mankjinjínre 'yá= ni kui. 7Ki'ndina̱, ni'yá ngatja'bonachanu. Xi titsa'en xi kixi tjin ngixkun Na'enchana, kui xi kixi jotsa'en kixi Jesucristo. 8Tunga xi tikjeje, tse'e= chanayiu, ngat'a chanayiu tikjeje 'ndani ngatuts'inre. 'Ba kui= kjuañu yakutsejenni yojore Ki'ndire Na'enchana, tuxi ja'etsikjeni xare chanayiu. 9Tu'yañu xi je kuán ki'ndire Na'enchana bi nde kjejeni, ngat'a ntjere Na'enchana tijñajinntsjaire. Bi nde ma kjeje ngisani, ngat'a je kuán ki'ndire Na'enchana. 10'Ba 'batsa'en 'yare 'yá= xi kuán ki'ndire Na'enchana 'ba 'yá= xi kuán ki'ndire chanayiu. Ngat'a tu'yañu xi bi tsa'en xi kixi tjin asa xi bi tsimején xi nts'e mani ngat'are kjuamakjainna, kui xi bi tse'e Na'enchana. 11Ngu kui enbi xi kjinu'yo 'ndani ngatuts'inre, nga 'ba=tjinni nga simejénkaña xingia. 12Bi 'ba ngatjama joni Caín xi tse'e chanayiu 'ba kitsik'en nts'e. ¿Ánñu kitsik'enni? Kitsik'en ngat'a kixi= tjin ngixkun Na'enchana xi kitsa'en nts'e, 'ba ch'o tjin xi kitsa'en kui. 13Jun nts'ia̱, bi tu 'ba= ngatamanu tsa mastikenu xuta xi tse'e ngasun'ndio. 14'Yaña nga je tsitjaxtia ngajinre kjuabeya 'ba nga kuetsubakuan ngixkun Na'enchana. 'Yaña kibi ngat'a nimején=ña xi nts'ia mani ngat'are kjuamakjainna. Xi tsajainre kjuanimejen, kui xi tijñangi ngisa ngi kjua'ñure kjuabeya. 15Tu'yañu xi mastike xi nts'e mani ngat'are kjuamakjainna, kui jo=ni xuta xi tsik'en. 'Ba je 'yo nga kjuabenichun xi bi fet'a bi tijñajinre jngu xi tsik'en. 16'Yaña mé= xi kjuanimejen 'mi ngat'a Jesucristo kitsingantsja yojore nga tu kjuanda tsajan. 'Ba 'ba=nde tsa'en 'batjinni nga singantsja yojona nga tu kjuanda tse'e xi nts'ia mani ngat'are kjuamakjainna. 17Ngu tsa jngu xuta tjin yejere tsajmi xi machjenre 'ba tjibe nga na'en tjimare nts'e ngat'are xi machjenre tunga bi baseko, ¿jótsa'en s'e̱jñajinni inimare kjuanimejenre Na'enchana? 18Ki'ndina̱, bi kjuanimejen xi tu en sa ngatjas'enu, tusa ko xi si'on ngatja'yare nga tjinnu kjuanimejen xi kjuakixi. 19'Ba 'ba=tsa'en xiaña nga tetsubajian ngajinre xi kjuakixi 'ba s'e̱jnguni kakua̱n ngixkun Na'enchana. 20Ninga tsa inimana banejena, ngisa= je ngisa Na'enchana nga ko mare inimana 'ba kui be yeje xi tjima. 21Jun xi tsimején_nuu̱, tsa tumé banejena inimana, ku̱an kjuenk'a nkjan ngixkun Na'enchana, 22'ba kui sja yejena xi xja'a_ra, ngat'a tenik'etjusun=ña kjuatexumare 'ba teña'an=ña xi matsjare. 23Kibi= xi kjuatexumare Na'enchana, nga ku̱akjainna ngat'are Jesucristo xi Ki'ndire 'ba nga simejénkaña xingia, jotsa'en 'enena. 24Xi titsik'etjusun kjuatexumare, kui xi tijñajinntsjaire Na'enchana 'ba Na'enchana tijñajinntsjaire xutabiu ngayeje. 'Ba ngat'are Isennixtjintsje xi kitsjana, 'ba=tsa'en 'yaña nga kui tijñajinntsjaina.

will be added

X\