1 CORINTIOS 14

1T'e_ru kakun nga ngisa simején ngiso xi yak'a 'ba nde timijon nkjin kuya kjuanda xi tsjana Isennixtjintsjere Na'enchana. Tunga ngisa timijon nga sikja'axtiuyo en xi Na'enchana tsja. 2Ngat'a xi kitsa'ere kjuanda nga kuinchja en xi kja'ere, tu Na'enchana sani fako, bi xuta. Ngat'a Isennixtjintsjere Na'enchana ndibanire mé= xi nchja, 'ba tu'yá be jó tsunire xi nchja. 3Tunga xi kitsa'ere kjuanda nga tsikja'axtiuya en xi Na'enchana tsjare, kui xi fako xuta, tuxi sja nga'ñunire, si'ñu kakunni 'ba tsitsja kakun. 4Xi nchja en xi tu'yá mankjinre ndekui tsjanga'ñu tajngunire yojore. Tunga xi tsikja'axtiuya en xi Na'enchana tsjare, kui xi tsja nga'ñure xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna. 5Mejénna̱ tsakaiñu nga ngatsi'u kua'enu kjuanda nga kjuinukjuo kja'e kjuanga en, tunga ngisa mejénna̱ tsa kua'enu kjuanda nga sikja'axtiuyo en xi Na'enchana tsja. Ngat'a ngisa= chjire enbiu nga ko mare en xi tu'yá mankjinre. Tunga nda= tjin tsa kuinchja en xi tu'yá mankjinre tsa kuetsuyara, tuxi 'batsa'en sa̱ku nga'ñunire xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna. 6'Bamani nts'ia̱, tsa kjuikun_nuu̱ 'ba kjuako_nuu̱ en xi tu'yá mankjinre, tsa 'ba sa'aa̱n, ¿a kuaseko_nuu̱? ¿A bi ngisa nda tjin nga xin_nuu̱ mé= xi 'bejñatsejen Na'enchana, asa xin_nuu̱ mé= xi mankjinna̱, asa sikja'axtiuya_nuu̱ en xi Na'enchana tsja, asa kuakuya_nuu̱ mé= xi kitsa'ena̱? 7Ka'nda tsajmi xi tsajainre jnda tunga fane joni tjio asa najni, tsa bi nda kjuinikjane, ¿jó tsa'en xiaña ñáre son xi tjinikjane? 8'Ba tsa bi nda kjuinikjane tjio, ¿a k'uendunda= chasoldadu nga kuekjan? 9'Ba nde 'ba= mani ngajinnu. Tsa kuixun en xi tu'yá ku̱ankjinre, ¿jótsa'en ku̱ankjinnire xuta mé= xi kjuinukjuo? 'Ba jo=ni tsa tu kjuinukjuajin ision. 10Kjuakixi= nga nkjin en tjin ngasun'ndio 'ba ngayéje 'ñu= chjire ngat'are xi mankjinre. 11Tunga tsa bi mankjinna̱ en xi tifakona̱ jngu xuta, ngu ku̱an_ra̱ joni jngu xuta xi bi tse'e nangire, 'ba an ku̱anna̱ xutabiu joni jngu xuta xi xin nangire. 12Ngu, mé= jun tsu'ba, mejénnú nga s'e̱nu nkjin kuya kjuanda xi tsjana Isennixtjintsjere Na'enchana, chjo'o kjuanda nga ku̱annu kua'e nga'ñu_ru xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna. 13'Bamani, xi nchja en xi tu'yá mankjinre, ngati'are Na'enchana, tuxi ku̱anire kuetsuya jó tsunire en xi nchja. 14Ngat'a tsa kuinchjaa̱ en xi tu'yá mankjinre nga kjuakua̱ Na'enchana, tu inimana= fako Na'enchana tunga kjuafa'etsjenna̱ bi fa'as'enjinre. 15'Bamani, ¿mé= xi tjinnere sa'aa̱n ya'a? Ngu sa'aa̱n ngojó. Kjuakua̱ Na'enchana ko inimana̱, tunga 'ba nde kjuakua̱ ko en xi mankjinna̱ ngayeje. Sia̱ ko inimana̱, tunga 'ba nde sia̱ ko en xi mankjinna̱ ngayeje. 16Ngat'a tsa tu ko inimari sa tenichji_ri Na'enchana, 'ba tsa tibasen ñojonri jngu xi bi be mé= xi teñe'en, ¿jótsa'en tu jngu sa'enkori yojore nga sjare kjuanda Na'enchana, kionga bi tjimankjinre mé= xi tesji? 17Kjuakixi= nga nda teba'e_ri kjuanda Na'enchana nga 'ba teñe'en, tunga bi tisaku nga'ñure xuta xi yak'a. 18Tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana nga ngisa nchja ngisaa̱ kja'e en xi Kui tsjana nga ko mare jun. 19Tunga nga mañajan xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna, ngisa= ndani tu ón sa ndsu'baa̱ en kuinchjaa̱ xi ku̱ankjinre xuta nga ko mare te mi en xi tu'yá ku̱ankjinre, ngat'a en xi ku̱ankjinre, kui= xi kuasekore xuta. 20Nts'ia̱, bi nikja'etsjion joni ki'ndi nisti. Ngatjamo joni ki'ndi nisti ngat'a tse'e kjuach'o, tunga tikja'etsjion jotsa'en tsikja'etsjen xuta chinga. 21Ngat'a 'ba=tsa'en kua'indut'a kjuatexumo: “Kja'e en 'ba xuta xi xin nangire sichjia̱n nga kjuakua̱ naxinandabi. Tunga ninga tsa 'ba sa'aa̱n, bi kuasen ñojonna̱, kitsu Na'enchana.” 22'Bamani, en xi kja'e kjuanga nchja xuta, kui xi bakutsejen kjua'ñure Na'enchana nga tu kjuanda tse'e xuta xi bi makjainre ngat'a tse'e kui 'ba bi kjuanda tse'e xi je makjainre. Tunga en xi Na'enchana tsja xi tsikja'axtiuya xuta, kui xi tu kjuanda tse'e xuta xi je makjainre 'ba bi kjuanda tse'e xi bi makjainre. 23'Ba 'batsa'en tsa jngu nga'nde ku̱añojon ngatsi'u xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna 'ba tsa ngatsi'u kjuinukjuo en xi tu'yá mankjinre, 'ba kjua'as'en kio xuta xi bi be mé= xi teño'on asa xuta xi bi makjainre ngat'a tse'e Na'enna, ¿a bi kuetsu nga skanu? 24Tunga tsa ngatsi'u tenikja'axtiuyo en xi Na'enchana tsjana, 'ba kjua'as'en kio xuta xi bi makjainre ngat'a tse'e Na'enna asa xi bi be mé= xi teño'on, kionga kjuint'e ngayéje xi temixun, kio skue nga tjinre je 'ba kuanejere ngayéje xi temixun. 25Nga tibasen ñojon, s'e̱jñatsejen mé= xi tjinndujin'mo inimare, 'ba kuasenkunch'in nga sichjire Na'enchana, 'ba sikixiya nga kjuakixi nga Na'enchana tijñajin ngajinnu. 26'Ba 'batsa'en, ¿mé= xi tjinnere si'an, nts'ia̱? Kionga ku̱añajan tsi'u, tjin xi ngatjase jngu salmo, tjin xi ngatakuyare xuta xi yak'a, tjin xi ngatatsuya mé= xi 'bejñatsejen Na'enchana, tjin xi ngatanchja kja'e kjuanga en, 'ba tjin xi ngatatsuya jó tsunire ion. Ngayéje xi si'on nga jngu jnguu, ti'on tuxi kua'e nga'ñuni_ru xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna. 27'Ba tsa tjin xi kuinchja en xi tu'yá mankjinre, jó asa ka'nda ján ngatjama. Tunga jngu ngatjama sa nga kuinchja, 'ba jngu xi ngatatsuya jó tsunire ion. 28'Ba tsa tsajain xi mare tsuya jó tsunire ion, tusa xi mare nchja en xi tu'yá mankjinre xiu ngat'ejña ngaya ningu 'ba ngatjako tajngu yojore ko Na'enchana. 29'Ba ngat'are xi tsikja'axtiuya en xi Na'enchana tsja, jó asa ján ngatjama. 'Ba xuta xi yak'a ngatatsikja'etsjen jó tsunire en xi inyant'e. 30'Ba nga tinchja jngu xuta, tsa ngijngu xi kio tijña k'uejñatsejenre Na'enchana jngu en, ngatatsja'ndere xi tjun tinchja tsakaiñu. 31'Ba 'bi=tsa'en nga jngu jnguu jun sik'ako_ru xingiu nga sikja'axtiuyo en xi Na'enchana tsja, tuxi ngatsi'u ku̱anninu 'ba sa̱kunu kjua'ñukakun. 32Xi tjinre kjuanda nga tsikja'axtiuya en xi Na'enchana tsja ma batexumare kjuandabiu 'ba ma kuya chu̱ba̱ nga kuinchja. 33Ngat'a Na'enchana bi mejénre kjuasi, tusa mejénre nga s'e̱ kjuaxiu. Jo ma ngajinre xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna Jesucristo, 34xi yanchjin tjinnere nga xiu k'uendu ngaya ningu. Ngat'a bi tixa'ndere nga kuinchja. Tusa tjinnere nga ngisa ngi'nde kueko yojore, jo tsu kjuatexumo. 35'Ba tsa tjin xi mejénre nga ku̱ankjinre, ndaba ngatjaminingiyare xi'inre. Ngat'a bi nda tjin tsa jngu chjun kuinchja ngajinre xuta xi tjindu ningu. 36¿A nikja'etsjenñu nga ngajinnu 'etuts'inre nga kis'eya nijmi enre Na'enchana? ¿A tu jun= xi texuntsjo ion? 37Tsa tjin xi mare nga kui xi tsikja'axtiuya en xi Na'enchana tsja asa tisakure jngu kjuanda xi tsja Isennixtjintsjere Na'enchana, kui xi tjinnere nga sikixiya nga kjuatexumare Na'enchana xi tetsi'indu_nuu̱ nga'e. 38'Ba tsa tjin xi bi kuatesinre xi tetsi'indu_nuu̱ nga'e, 'ba nde bi sa̱tesinre kui ngayeje. 39'Bamani nts'ia̱, timijon nga sikja'axtiuyo en xi Na'enchana tsja 'ba bi 'bechja'nde_ru xi kuinchja kja'e kjuanga en. 40Tunga ngayéje xi si'on, nda ti'on 'ba kixi kixi tangiko.

will be added

X\