1 CORINTIOS 1

1An, Pablo, tetsikasen_nuu̱ xujunbi, xi jngu apóstore Jesucristo jotsa'en kuamejénre Na'enchana nga ja'ajinna̱. An ko nts'ia Sóstenes tenikasee̱n xujunbi. 2Jun xi makjainnu ngat'a tse'e Jesucristo xi tetsubo naxinanda Corinto, ngat'are Cristo Jesús kitsitsjenu Na'enchana 'ba ja'ajinnu nga kuon xuta tsje xi tse'e, 'ba nga tu jngu kuon ko ngatsi'i xuta xi tsichjire ja'enre Na'enna Jesucristo. Xi Na'enna 'ba nde Na'enre xutabiu ngayeje. 3Ngatjas'enu kjuanda ko kjuaxiu xi tsjana Na'enchana ko Na'enna Jesucristo. 4Ngantsjai tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana ngat'anu, nga fa'etsjenna̱ kjuanda xi kitsjanu ngat'are Cristo Jesús. 5Ngu kisakunu ngat'are Jesucristo ngayéje kuya kjuanyina xi tsja Na'enchana, jotsa'en nga nda nukjuo 'ba jotsa'en nga ku̱ankjinnu ngayéje xi tjin. 6'Ba 'batsa'en kis'ejñatsejenni ngajinnu nga kjuakixi en xi kis'eya nijmi ngat'a tse'e Cristo. 7Kui kjua nijnguú kjuanda xi tsjana Na'enchana chajaninu nga techuya_ru nixtjin nga kjua'e ngani Na'enna Jesucristo. 8'Ba kixi= sikinyanu Na'enchana ka'nda nga kjuet'a nixtjin, tuxi bi s'e̱ninu je nixtjin nga kjua'e ngani Na'enna Jesucristo. 9'Ba Na'enchana tsik'etjusun= mé= xi tsutitjun nga sa'en, 'ba kui= xi kinchjanu nga tu jngu kuon ko Ki'ndire, xi Na'enna Jesucristo. 10Jun nts'ia̱, nga ko ja'enre Na'enna Jesucristo te'bets'a_nuu̱ nga tujngu ngatjamantsjai kjuafa'etsjennu 'ba nga bi ngatjas'e kjuasi ngajinnu. Tusa jngu ti'on yojonu ngat'are jotsa'en nga nikja'etsjion 'ba nga jotsa'en 'yo ngat'are xi tjin. 11'Bi texia̱n, nts'ia̱, ngat'a xinkjin Cloé ye'ena̱ nijmi nga kjuasixu tjin ngajinnu. 12Kibi= xi texinña̱ ngat'a tjinxu xi tsu: “An= ña̱ tse'e Pablo.” 'Ba tjinxu xi tsu: “Tse'e Apolos= ña̱.” 'Ba tjinxu xi tsu: “Tse'e Pedro= ña̱.” 'Ba tjinxu xi tsu: “Tse'e Cristo= ña̱ an.” 13¿A nkjin= ya mani Cristo? ¿A Pablo= xi kis'et'a kru nga tu kjuanda tsojon? ¿Asa ja'enre Pablo kisatendañú? 14'Ba tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana nga nijnguú jun yatenda_nuu̱, tu Crispo sani ko Gayo. 15Meni 'batsa'en ni'yá kuetsuni nga nga ko ja'enna̱ kisatendani. 16Ngu, 'ba=nde yatendaa̱ xinkjin chinga Estéfanas. Tunga bi fa'etsjenna̱ tsa tjin xi yatenda ngisaa̱. 17Ngu Cristo bi kui xa kitsikasennina̱ nga xuta kuatendaa̱, tusa nga sikja'axtiuyaa̱ en ndare 'ba nga bi en xi tsjatsu sichjaa̱n nga kuinchjaa̱, tuxi bi cha̱jani kjua'ñu xi tjinre kjuabeyare Cristo nga k'ent'a kru. 18Ngat'a en xi s'eya nijmi ngat'are kjuabeyare Cristo nga k'ent'a kru, tu jaan mare xuta xi inyachaja. Tunga ngat'ana ña xi te'bangia, kui enbiu xi kjua'ñure Na'enchana. 19Ngat'a 'bi= tsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Sichajaa̱ kjuachjinere xuta nkjin kakun, 'ba k'uejñat'axia̱n xi tsikja'etsjen nchja xi mankjinre xi tjin.” 20¿Ñá tijña xuta nkjin kakun? ¿Ñá tijña xuta chjine xujun? ¿Ñá tijña xuta xi mare nchja ngat'a tse'e mé= xi tjin ngasun'ndio? Na'enchana je kitsiskayare kjuafa'etsjenre xuta xi tjin ngasun'ndio. 21Ngat'a ngajin kjuankjin kakunre Na'enchana 'enda nga bi ko kjuankjin kakun xi tjinre xuta ngasun'ndio ku̱an skuexkunni kui. Tusa kuatsjare Na'enchana nga tsik'angi xuta xi makjainre ngat'a tse'e en xi kjinikja'axtiuyare, en xi tu jan mare xuta ngasun'ndio. 22Ngat'a xuta judío mejénre skue chu̱ba̱ xi kuakutsejen kjua'ñure Na'enchana, 'ba xuta griego mangisjai kjuankjin kakun. 23Tunga ji̱n tenikja'axtiuyee̱ ngat'a tse'e Cristo xi kis'et'a kru. Xi 'bejñare kjuana'en xuta judío 'ba xi tu jaan mare naxinanda xi yak'a. 24Tunga xuta xi Na'enchana je kinchjare tuxi k'uangini, ninga xi judío, ninga xi griego, kui= xi kiskjebetjo Cristo xi kjua'ñure ko kjuankjin kakunre Na'enchana. 25Ngat'a xi tse'e Na'enchana xi tu jaan mare xuta, kui= xi ngisa tse kjuankjin kakun tjin ngisare nga ko mare kjuankjin kakun xi tjinre xuta. 'Ba xi tse'e Na'enchana xi tsajainre nga'ñu mare xuta, kui= xi ngisa tse nga'ñu tjin ngisare nga ko mare nga'ñu xi tjinre xuta. 26Jun, nts'ia̱, tikja'etsjion 'yá kuon kionga Na'enchana kinchjanu. Bi nkjin mañu xi xuta nkjin kakun mare xuta nga'e ngasun'ndio. Bi nkjin mañu xi ngaku, 'ba bi nkjin mañu xi nda 'yaxkunnu. 27Tunga Na'enchana ja'ajin= xuta xi chikun mare xuta nga'e ngasun'ndio, tuxi sjanire kjuasuba xuta nkjin kakun. 'Ba Na'enchana ja'ajin= xuta xi tu jaan be xuta nga'e ngasun'ndio, tuxi sjanire kjuasuba nchja ngaku. 28Xuta xi bi 'yaxkun nga'e ngasun'ndio 'ba xi 'yaton, kui= xi ja'ajin Na'enchana, tuxi bi sichjinire xuta xi tjin. 29'Ba meni tu'yá ku̱an nk'a k'uaxjeni yojore ngixkun Na'enchana. 30Tunga Na'enchana tu jngu kitsa'enkonu Cristo Jesús 'ba kitsa'en nga Cristo xi ku̱an kjuankjin kakunna. Ngat'are Cristo je kuakixia ngixkun Na'enchana 'ba kjinitsjena 'ba kuachjintjai jena. 31'Bamani, jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Tsa tjin xi mejénre nk'a k'uaxje yojore, nk'a ngatja'baxje yojore ngat'are mé= xi kitsa'en Na'enchana.”

will be added

X\