Galatas 3

1Aj Galacia, ixix je ix necnak tak wnak ¿nak xixbnowa engañar tak xeya' cana utzlaj tzij rxin Jesucristo? Per bien c'a xch'obtaja chewech nak rbanic Jesucristo, ajni' wan chewech xri'pa chwech cruz. 2Camic quenwajo' quenc'axaj chewa, tak xkaj ta Espíritu Santo ewq'uin ¿le rmal xeban cumplir ley tak xkaj ta ewq'uin? Jara' mcara' ta. Per jxeban, xewc'axaj utzlaj tzij rxin Jesucristo y xeyke'a ec'u'x ruq'uin y rmal c'ara' tak xkaj ta Espíritu Santo ewq'uin. 3Tak xemaj ta bey rxin Jesucristo nabey ja' Espíritu Santo xec'mow ta ewxin. Jcamic chic ¿lja' chic ley net-owa ewxin che rq'uisic bey rxin Jesucristo nech'ob ixix? Wcara' nech'ob jara' xe ix necnak. 4Tak xenimaj Jesucristo congan pen xetaj rmal per camic ¿lchek cara' xetaj pen? Wch'alal, mquita chek tcara' xetaj pen. 5Dios arja' takyon ta Espíritu Santo ewq'uin, c'ola je' milagro rebnon checjol. ¿Nak tzra tak cara' rebnon Dios checjol nech'ob ixix? ¿Le rmal che ebnon cumplir ley? Mcara' ta, me rmal ta ley per com xewc'axaj jutzlaj tzij rxin Jesucristo y xeyke'a ec'u'x ruq'uin rmal c'ara' tak cara' rebnon Dios chewa. 6Bien terkaja pnewá' jxuban Abraham ojer, arja' xeyke'a ruc'u'x ruq'uin Dios y rmal yukbal ruc'u'x tak xbixa tzra rmal Dios che rbeyal rxin Dios xuban. 7Rmal c'ara' tak quenbij chewa, wc'ola yukbal ec'u'x ruq'uin Dios jara' ix rlec'wal Abraham. 8Tz'ibtanak cana ojer chpam rtzojbal Dios che je' wnak jme aj Israel ta, arj-e' nerla' na jun k'ij tak neyke' na quec'u'x ruq'uin Dios y rmal yukbal quec'u'x tak nbixa chca che cc'an rbeyal rxin Dios. Rmal c'ara' tak c'ola utzlaj tzij rxin totanem xbixa tzra Abraham ojer rmal Dios jcawrara: —Abraham, awmal atet tak c'ola utzil nyataja chca wnak jec'ola chpam njelal nación wawe' chwech ruch'lew, cara' xbixa tzra. 9Cara' rbanic, je' wnak jc'ola yukbal quec'u'x ruq'uin Dios arj-e' nyataja chca utzil rxin Dios ajni' xyataja tzra Abraham ojer com Abraham ne ykul wa' ruc'u'x ruq'uin Dios. 10Per conjelal wnak je ykula quec'u'x ruq'uin je nqueban kaja j-e' queyon che rbanic cumplir ley, arj-e' yatanak chca che nquec'je'a chpam nimlaj lowlo' je rbin cana Dios. Ajni' tz'ibtanak cana chpam rtzojbal Dios jcawra nbij ra: —Ne nc'atzina chnaban cumplir njelal jtz'ibtanak chpam libro rxin ley. Je' wnak chka bechnak wnak opech wmajo'n nqueban ta cumplir njelal je nbij ley che nqueban jara' yatanak chca che nquec'je'a chpam nimlaj lowlo' je rbin cana Dios. 11Je rtzojbal Dios bien nk'alsaj chkawech che next jun xtc'aj ta rbeyal rxin Dios xe rmal jnuban cumplir jtz'ibtanak cana chpam ley. Bien k'alaj chcara' rbanic com rtzojbal Dios cawra nbij chka ra: —Je' wnak je cc'an rbeyal rxin Dios arj-e' xe rmal yukbal quec'u'x ruq'uin Dios tak nquewil jutzlaj c'aslemal je rxin Dios. 12Junwa' ley y jun chwa' yukbal kac'u'x ruq'uin Dios. Com jley cawra tz'ibtanak cana tzrij: —Wnaban cumplir njelal je nbij ley chnaban jara' nawil utzlaj c'aslemal je rxin Dios. Cara' tz'ibtanak cana. 13Yatanak chka che xitzel xokrutz'et Dios rmal jmajo'n xkaban ta cumplir njelal je nbij rley. Per Cristo arja' xutoj kil kamac, xelsaj chkij njelal achnak jxitzel nutz'et Dios, arja' xoca chuxe' pkec'xiwach. Tak xcomsasa Cristo chwech cruz xejkaj njelal rtzilal ajni' tz'ibtanak cana chpam rtzojbal Dios jcawra nbij ra: —Jun wnak, chka bechnak wnak opech, we ntzakbaxa chwech jun che' che ncamsasa jara' rital chnec'je'a chpam nimlaj lowlo', cara' nbij. 14Cara' c'a xuban Jesús ch-utz c'ara' che ixix jme ix aj Israel ta nyataja chewa jutzil jtzujun cana tzra Abraham ojer rmal Dios. Cara' xuban ch-utz c'ara' xe rmal yukbal kac'u'x ruq'uin Dios tak nekcochij Espíritu Santo jtzujun cana ojer. 15Camic wch'alal c'ola jun c'ambal tzij quenya' chewech ra. Tak c'ola trat nba'na mesque xe wnak nebnowa per we nba'na rwujal y nba'na firmar jara' nmajo'n xtejyowa nexte xtec'xowa. 16Dios arja' c'ola jun trat xuban ruq'uin Abraham ojer, c'ola utzil rxin Dios xtzujuj tzra Abraham y tzra rjatzul chka'. Xe tzra jun rjatzul Abraham xtzujuj wa', me xtzujuj ta chca conjelal, y cawra xbij: —Tzra ajatzul quentzujuj wa', cara' xbixa tzra ja' Abraham. Je rjatzul Abraham jara' Cristo. 17Camic quench'ob chewech nak rec'mon ta jxenbij kaja chewa. Dios arja' c'ola jun trat xuban ruq'uin Abraham y xuya' rseguro che nuban wa' cumplir je xtzujuj tzra. Per jley jara' q'ue che cji' cient ruq'uin treinta juna' xwanker wa'. Rmal c'ara' tak quenbij chewa, jley mesquier necwina xtuyoj ta trat jxuban Dios ruq'uin Abraham, majo'n necwin ta xtuyoj ta je xtzujuj cana tzra. 18Wexte ley c'amyon ta herencia rxin Dios mquita jara' ra' c'amyon ta je xtzujuj cana Dios tzra Abraham. Per Dios com rtzujun cana herencia tzra Abraham rmal c'ara' tak xuya' tzra. 19Wcara' rbeyal ¿nak noc wc'ara' jley? Jara' nc'o wa' rsamaj, per Dios c'después na xwankersaj jley ch-utz c'ara' nkutkij nak rbanic il mac je nkaban ajoj ja ok wnak. Per ley xpajtala retiemp, tzra' xq'uis wa' tak xpeta Cristo je rjatzul Abraham com tzra arja' tzujun can wa' jutzil rxin Dios. Jun chic, tak Dios xuya' ta ley mja' ta xtzijona cuq'uin wnak, ángel xec'mow ta, xecrey-a' tzra Moisés y Moisés xuya' chca wnak. 20Per jxuban Dios tak xtzujuj utzil tzra Abraham nja' xtzijona ruq'uin. 21¿Le nbij tzij ra che nch'ojquij ri' ley ruq'uin utzil jtzujun cana rmal Dios? Mcara' ta. Wext c'ola jun ley xecwin ta xuq'uex kna'oj y xuya' ta chka utzlaj c'aslemal je rxin Dios, rmal ta jara' ley nyataj ta chka che nekc'aj rbeyal rxin Dios. 22Per je rbeyal jara' cawrara: jley chek jic nbij chka konjelal ajoj ja ok wnak che ok preso pruk'a' il mac. Cara' nbij ley chka ch-utz c'ara' konjelal jneyke'a kac'u'x ruq'uin Jesucristo nokquirtaja chpam kil kamac y nekcochij utzil jtzujun cana rmal Dios, y xe rmal yukbal kac'u'x tak nba'na cara' chka. 23Per tak q'uemjana tpeta Jesucristo okrechpon ja' ley tzra' y okrchajin, per tak xpeta Jesucristo, tak xbixa chka chruq'uin ja' neyke' chwa' kac'u'x, c'jara' xokrujach cana ley pruk'a' ja'. 24Cara' c'a rbanic jley, cara' rbanic ajni' jun ajyuk'la' okrebnon ta cwent, xokrujach cana pruk'a' Cristo che neyke'a kac'u'x ruq'uin, y xe rmal yukbal kac'u'x ruq'uin Cristo tak Dios nbij chka che kc'an rbeyal rxin ja'. 25Per camic penak chic Cristo, ykul chic kac'u'x ruq'uin, mjara' xta ajyuk'la' okbanyona cwent. 26Com xjun ebnon chic ruq'uin Cristo Jesús tbij tzij c'ara' che ix rlec'wal Dios chixconjelal, per xe rmal yukbal ec'u'x ruq'uin tak bnon cara' chewa. 27Tak xixba'na bautizar jara' xjun xeban ruq'uin Cristo, tbij tzij c'ara' che Cristo ewekben chic ewi'. 28Xjun chic ebnon che ix aj Israel y che me ix aj Israel ta, che ix esclavo che ix libre, che ix ach-i' y che ix ixki', xe ix jun chic chixconjelal com xjun chic ebnon ruq'uin Cristo Jesús. 29We ix rxin chic Cristo jara' ix rjatzul Abraham y c'ola ek'a' tzrij herencia jtzujun cana tzra Abraham ojer rmal Dios.

will be added

X\