Hechos 6

1Jara' k'ij xwankera problema chquecjol kch'alal com congan e q'uiy chic. K'ij k'ij q'uiy way nja'cha per je kch'alal je nquetzijona pe griego cawra xecbij: —Je' melcani' tak ixki' jec'ola kuq'uin majo'n q'uiy ta way nya'a chca tak nja'cha way que chwech je nquetzijona chpam tzojbal hebreo. 2J-e' e cbeljuj apóstol xequemol conjelal kch'alal y cawra xecbij chca: —Kch'alal, ajoj majo'n yatanak ta chkij xtektenba' ta rbixic rtzojbal Dios y xtkamaj ta rjachic way. 3Rmal c'ara' tak nekbij chewa camic, que'ecanoj e wku' ach-i' checjol j-utz nquetz'e'ta cmal kch'alal y nojnak Espíritu Santo ptak canm y congan utzlaj tak cna'oj. Tak xtquecontaja ewmal, ajoj nkaya' chca che j-e' nquejchow way. 4Je nkaban ajoj camic junlic nkamaj rij oración y chka' ctojxic je' wnak tzan rtzojbal Dios. 5J-e' c'a kch'alal utz xecc'axaj je xbixa chca cmal apóstol. Xeccanoj c'a e wku' ach-i', jun Esteban rubi' y arja' congan ykula ruc'u'x ruq'uin Jesucristo y nojnak Espíritu Santo pranm. E wajki' chic cawra quebi': Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas ruq'uin Nicolás. Nicolás arja' aj Antioquía, y nabey tak q'uemjana tnimaj Jesucristo xnimaj creligión tnamet Israel. 6J-e' c'a wa' e wku' ach-i' xepabaxa chquewech apóstol. J-e' c'a apóstol xqueban oración pquecwent y xqueya' quek'a' pquewá'. 7Je rtzojbal Dios chkajni' xba pnim y congan xeq'uiya je' kch'alal pJerusalén. Congan e q'uiy chca sacerdote xecnimaj rtzojbal Dios y xeyke'a quec'u'x ruq'uin Jesucristo. 8Esteban nojnak pranm utzil je nsipaj Dios y congan rpoder Dios c'ola ruq'uin, y c'ola jle' nmak tak milagro nuban chquewech je' wnak. 9C'ola jun jay rxin molbal ri'il je nbixa tzra molbal ri'il cxin je' wnak je e'elnak chic libre. Ec'ola je' wnak chpam e aj Cirene e quexbil jle' aj Alejandría, jle' chic aj Cilicia y jle' chic aj Asia, j-e' c'a xeyictaja y xquemaj ch'oj ruq'uin Esteban tzrij jremjon rbixic. 10Per tak xtzijona Esteban j-e' mesquier chic necneya quetzij nak necbij tzra com rna'oj Dios necsaj y Espíritu Santo c'ayona rxin che rbixic je' tzij. 11Je xqueban, ec'ola jle' ach-i' xeccanoj, xqueya' pak chca y cawra xecbij chca: —Camic telsaj rtzojxic che Esteban cawra nbij chca wnak: —Ja' Esteban xitzel ntzijona tzrij Moisés y chka' xitzel ntzijona tzrij Dios, cara' xtechol. 12Cara' xqueban j-era' ach-i', xquetz'ak tzij tzrij Esteban y rmal c'ara' je tnamet e quexbil principal-i' e quexbil chka' je' maestro rxin ley xeyictaja tzrij. J-e' c'a ach-i' tak xe'ekaja ruq'uin Esteban xquechap ela y xquec'om ela chquewech e k'toy tak tzij. 13Ec'o chic jle' ach-i' xeccanoj je nque'oca testigo che nquetz'ak tzij tzrij. J-e' c'a testigo cawra xecbij chca e k'toy tak tzij: —Jala acha remjon rbixic jle' tzij tzrij jawra lwar santo y tzrij ley rxin Moisés per xe m-utz ta nbij tzra. 14Com ajoj kc'axan je nbij che Jesús aj Nazaret nuyoj na templo ruq'uin je' kcostumbre jyatanak chka rmal Moisés. Cara' nbij jala acha. 15J-e' c'a e k'toy tak tzij conjelal xectz'ulchij ruplaj Esteban, cara' nca'ya ruplaj ajni' jun ángel rxin Dios.

will be added

X\