Hechos 4

1Pedro ruq'uin Juan quemjon tzij cuq'uin wnak tak xe'epona jle' sacerdote cuq'uin, quexbil cjefe e chjalbey templo y chka' ebnak je' saduceo. 2Congan penak cyiwal chquij Pedro ruq'uin Juan rmal tak quemjon ctojxic wnak, y cawra tijonem quemjon rya'ic: —Com xc'astaja Jesús rmal c'ara' nquec'astaj na je cnomki' chka'. 3C'jara' xecha'p ela Pedro ruq'uin Juan y xec'axa pcars. Y q'ue rcab k'ij xk'a'ta tzij chquij com xtk'ak'ij chic xe'oca pcars. 4Per je' wnak jxecc'axaj rtzojbal Dios e q'uiy chca xeyke'a quec'u'x ruq'uin Jesús. Ec'ola la' e j-o' mil quebnon che conjelal, y xqueyon ach-i'. 5Jpe rcab k'ij je k'toy tak tzij cxin aj Israel xquemol qui' pJerusalén e quexbil je' principal-i' rxin tnamet, chka' e quexbil je' maestro je nquetijona cxin wnak tzra rley Dios. 6C'ola chka' Anás jnimlaj sacerdote y chka' ec'ola Caifás, Juan, Alejandro y conjelal je' rch'alal nimlaj sacerdote. 7C'jara' xquetak rc'amric Pedro ruq'uin Juan, y tak ec'ol chic chquewech cawra xecbij chca: —¿Nak tzra tak xixcwina xechumsaj acha? ¿Nak xbina chewa tak xechumsaj? 8Ja' Pedro xnoja Espíritu Santo pranm, cawra xbij chca: —Ixix je ix k'toy tak tzij, ixix je ix principal-i' rxin ketnamet Israel, 9camic emjon rc'axic chka nak rbanic utzil jxuwil acha jsic nabey. Newajo' newutkij nak xuban tak xchumtaja. 10Utz c'ara' twutkij c'a, y chka' tcutkij c'a conjelal aj Israel, prubi' Jesucristo aj Nazaret xchumtaj wa' y rmal Jesucristo tak pa'la chewech camic. Ixix xixc'utuna che nri'pa Jesucristo chwech cruz per Dios xuya' tzra che xc'astaja chquecjol cnomki'. 11Ja' Jesús ajni' jun abaj nim ruk'ij com jara' abaj nechpowa resquina-il jay, per ixix itzel xetz'et y camic jara' abaj más na nim ruk'ij. 12Xruyon ruq'uin Jesús nkawil wa' totanem rxin Dios y majo'n chic jun retkon ta Dios wawe' chwech ruch'lew jnet-owa kxin. Cara' xbij Pedro. 13J-e' e k'toy tak tzij tak xquetz'et chmajo'n necxibej ta qui' Pedro ruq'uin Juan y xquetzu' chka' che j-e' majo'n estudio quebnon ta y xe ch'tak sencillo wnak cbanic, rmal c'ara' xel ta quec'u'x chquij y xch'obtaja cmal che j-e' xec'je'a ruq'uin Jesús. 14Y nquetz'et chka' che chumtanak chic acha sic y pa'la pquexquin Pedro ruq'uin Juan, rmal c'ara' majo'n achnak nquecchapbej. 15C'jara' xequelsaj ela chpam jay abar quemlon wa' qui' y xeq'ue' cana queyon j-e' ch-utz c'ara' nquech'ob kaja queyon nak nqueban chca. 16¿Nak nkaban chca j-e' la ach-i'? Com conjelal wnak jec'ola pJerusalén k'alaj chic chquewech chc'ola jun nimlaj milagro xqueban y ajoj mesquier nkocwina nekwiwaj. 17Je nkaban camic, nquekxibej ela y cawra nekbij chca: —Majo'n nenataj xta rubi' Jesús chquewech wnak, per we xtenataj jara' netaj na pen y lowlo' nkaban chewa. Cara' kbij chca ch-utz c'ara' majo'n nba ta pnim rbixic jmilagro je xqueban. 18C'jara' xecsiq'uij chic jmul y cawra xecbij chca: —Mtenataj xta rubi' Jesús chquewech wnak y me tque'etijoj xta tzrij nak rbanic Jesús. 19Per Pedro ruq'uin Juan cawra xecbij chca: —Kas tech'bo' na ejkal nak nebij. ¿Lrubey c'ara' nech'ob ixix jmajo'n neknimaj xta Dios y xe ixix nquixknimaj? 20Ajoj majo'n nkaya' cta rbixic jkatz'ton y je kc'axan, cara' xecbij chca. 21J-e' c'a e k'toy tak tzij xecbij chca che nquetaj pen y lowlo' pquek'a' we xtquemaj chic rbixic rubi' Jesús. Tak xbitaja tzij cmal c'jara' xesak'pix ela. Mesquier xecwin ta xqueban lowlo' chca com conjelal wnak congan nqueya' ruk'ij Dios rmal milagro je xbantaja. 22Cara' xqueban wnak com ja acha je xba'na milagro tzra, arja' más chic cuarenta rjuna'. 23Tak xesak'pix ela Pedro ruq'uin Juan xeba cuq'uin quexbil. Tak xe'ekaja xquemaj rcholic chquewech njelal je xbixa chca cmal je' cjefe sacerdote ruq'uin je' principal-i' rxin tnamet. 24Tak xc'axtaja cmal quexbil xquemaj c'a rbanic oración y cawra xecbij: —Kajaw, atet jc'ola pnak'a' njelal jxawankersaj ajni' tzra caj ruq'uin ruch'lew, chka' nimlaj mar, y njelal achnak jc'ola wawe' atet c'a atwankersyona y pnak'a' c'a c'ol wa'. 25Cawra c'a xabij cana ojer chpam atzojbal jtz'iban cana rmal David je ajsmajma' awxin jcawra nbij: —Je' wnak jme aj Israel ta ¿nak tzra xch'oj ncajo'? Y j-e' aj Israel ¿nak tzra tak xitzel tak na'oj nquech'ob jmajo'n rc'atzil? 26Je' reyes y je' e k'toy tak tzij rxin rwech ruch'lew nquemol je qui' che nquech'ojina wq'uin y chka' ruq'uin Cristo jnech-on. Cara' abin cana. 27Y cara' xbantaja ajni' abin cana. Com cara' xqueban Herodes ruq'uin Poncio Pilato, arj-e' xjun xqueban wawe' pJerusalén che rcamsic Jesús jSantlaj Awlec'wal jxacha' che noca To'onel kxin ajoj ja ok wnak, y chka' xjun xqueban cuq'uin je' wnak jme aj Israel ta y je' aj Israel. 28Njelal je xqueban nachumin pwa' ojer che nbantaj na. 29Kajaw Dios, camic natz'et chcongan cyiwal chka, per ajoj ok ajsmajela' awxin nekc'utuj chawa che naya' kchuk'a' ch-utz c'ara' majo'n nekxibej ta ki' che nkaya' rbixic atzojbal. 30Atet tc'a xtcatchumsana cxin je' yuw-i' y xtaban ta nmak tak milagro prubi' Jesús jSantlaj Awlec'wal. Cara' oración xqueban. 31Tak xec'choja oración cmal congan xusil ri' lwar abar tzra' quemlon wa' qui', xnoja Espíritu Santo ptak canm che conjelal y xquemaj rbixic rtzojbal Dios per majo'n xben ri'il chca. 32Conjelal je cniman chic Jesús xjun quebnon y xjun na'oj quecsan y njelal cmibil xjun quebnon tzra, next jun xtbij ta tzrij rmibil: —Wxin wanen, xnuyon tzrij. 33J-e' apóstol njelal k'ij nqueya' rbixic njelal jquetz'ton tzrij tak xc'astaja Jesús, y congan rpoder Dios c'ola cuq'uin y c'ola utzil rxin Dios pquewá' conjelal. 34Next jun c'ola chquecjol c'o ta rnecesidad com je' kch'alal wc'ola je' culew o cuchoch necc'ayij cana y nquec'om ela rjel, 35y nquejach pquek'a' apóstol, y j-e' apóstol nquejach pquek'a' jc'ola cnecesidad. 36Cara' c'a xuban jun kch'alal José rubi', riy rumam cana Leví, pChipre penak wa'. J-e' apóstol xeccanoj chic jun rubi', Bernabé xecbij tzra. Bernabé nbij tzij jun acha nyukba' quec'u'x wnak. 37Bernabé c'ola jun ulew xc'ayij y rjel xuc'om ela y xujach pquek'a' apóstol.

will be added

X\