Hechos 22

1—Ach-i' je ix nwinak, principal-i' rxin jawra tnamet, ixconjelal ix tnamet Israel, camic tewc'axaj je xtenbij chewa chquentobej wi' chewech. 2Tak je' wnak xecc'axaj che ntzijona chpam tzojbal Hebreo más xetne'a. Pablo cawra xbij: 3—Anen en aj Israel, chpam tnamet Tarso xenalex wa' jc'ola precwent Cilicia per wawe' pJerusalén xenq'uiy wa'. Xentijoj wi' ruq'uin maestro Gamaliel, ja' xtijona wxin tzrij rley Dios je cniman kti't kawma' y njelal xuc'ut chenwech. Per jawra ne wxin wanen perc congan quenyarij quenban je nrajo' rley Dios ajni' ebnon camic ixix. 4Anen nabey congan lowlo' xenban chca wnak je ykula quec'u'x ruq'uin Jesucristo. Ec'ola nic'aj xentak ccamsic, ec'ola nic'aj xentak cchapic y xenucsaj pcars. Cara' xenban chca ixki' ruq'uin ach-i'. 5Jnimlaj sacerdote y conjelal principal-i' rxin ketnamet arj-e' cutkin nak nemjon rbixic camic chewa. Com j-e' c'ola nic'aj carta xectz'ibaj y xqueya' ela chwa che xnejcha' pquek'a' aj Israel jec'ola chpam tnamet Damasco. Jcarta jara' nyabej c'as chwa chquenuchap conjelal wnak je ykula quec'u'x ruq'uin Jesucristo jec'ola pDamasco. Cara' xenban, xenba pDamasco che cchapic, y jnech'bon anen quenuc'om pa wawe' pJerusalén chquenban lowlo' chca. 6Per ptak nc'aj k'ij lara' nemjon binem y xchenkaj chic pe tnamet Damasco enc'ol wa' chek q'uenjlal c'ola jun nimlaj luz xkaj ta chcaj y chwij anen xuq'uiek wa' ri'. 7Xenba chuch'lew rmal y xenc'axaj jun kul jcawra xbij chwa: —Saulo, Saulo ¿nak tzer c'a tak naban lowlo' chwa? 8—¿At achnak wnak c'a atet wajaw? xenc'axaj tzra. —Anen en Jesús aj Nazaret, chwa c'a anen naban wa' lowlo'. Cara' xbij chwa. 9Je' wexbil arj-e' xquetz'et luz y congan xecxibej qui' rmal per majo'n xecc'axaj ta tzij je xbixa chwa. 10Anen cawra xenc'axaj chic tzra: —Wajaw ¿nak nawajo' chwa chquenban? —Catyictaja y jat chpam tnamet Damasco y tak xtcatekaja, tzra' nbix wa' chawa nak nc'atzina chnaban. Cara' xbij Kajaw Jesucristo chwa. 11C'jara' xokba pDamasco, xcha'p ela chnuk'a' cmal wexbil com anen xenoca moy rmal luz com congan rchuk'a' ruch'ab. 12Tak xokekaja pDamasco tzra' c'ol wa' jun acha Ananías rubi'. Ja' Ananías congan nuya' ruk'ij Dios, nuban cumplir rley Dios y congan wen ntz'e'ta cmal aj Israel jec'ola pDamasco. 13Arja' xpona wq'uin abar tzra' enc'ol wa' y cawra xbij chwa: —Wch'alal Saulo, camic njaktaja ak'awech. Jara' hor xjaktaja nk'anwech y xentzu' Ananías. 14Cawra xbij chic chwa: —Je Dios cxin kti't kawma' arja' atrech-on ta ojer chnawutkij nak nrajo' ranm, y rmal c'ara' tak xatz'et Jesucristo je bnoy rbeyal y xawc'axaj rukul. 15Cara' xba'na chawa com atet naya' na rbixic Jesucristo chca conjelal wnak, nabij na chca nak atz'ton y nak awc'axan. 16Camic jat alnak, catyictaja y ncatba'na bautizar y cawra tbij tzra Kjawal Jesucristo: —Wajaw, tch'ach'jorsaj wanm y tecyu' njelal wil numac. Cara' xbij Ananías chwa. 17C'jara' xenmloj ta pJerusalén y tak xenrkaja xenba chpam nimlaj templo rxin Dios. Kas nemjon rbanic oración tak chek q'uenjlal xentz'et ajni' pnachic' Kjawal Jesucristo. 18Y cawra xbij chwa: —Camic tchumla' alnak awi', catel ela chpam tnamet Jerusalén com je' wnak wawe' xitzel necc'axaj nak xtamaj rk'alxic chquewech tzrij nak nbanic anen. 19Anen cawra xenbij tzra: —Per Wajaw, j-e' cutkin nak xenban chca je ykula quec'u'x awq'uin com xenba nat nkaj chpam je' jay rxin molbal ri'il, xenucsaj je' pcars y congan xenuch'ey chka'. 20Chka' tak xcamsasa Esteban ja ajsmajma' awxin, anen enc'ola tzra' abar xcamsas wa' y en conform tzrij che xcamsasa. Anen xenchjalbena quetziak jxecamsana rxin. Cara' xenbij tzra. 21Per ja' Kjawal Jesucristo cawra xbij chic chwa: —Per jnaban camic, catel ela y anen catnutak ela chpam jun lwar c'nat y tzra' ncatba wa', ncatba cuq'uin wnak jme aj Israel ta. Cara' xbij chwa. 22Pablo tak xernataj wnak jme aj Israel ta majo'n chic cgan necc'axaj je nbix chic. Rmal c'ara' congan xquemaj rakic quechi' y cawra necbij: —Tcamsasa jala' acha, majo'n chic tkal ta tzrij che nec'se'a. 23C'jara' xquelsaj nic'aj quetziak, congan necquiraj, y congan nqueq'uiek ulew chcaj rmal cyiwal. 24Jcoronel xuya' jun orden che necsasa Pablo pe cuartel y cawra xbij chca soldado: —Tech'ya' congan ch-utz c'ara' nbij chka nak rmal congan cyiwal wnak penak tzrij. 25Tak quexmon chic che nquech'ay, Pablo cawra xbij tzra jun capitán jc'ola ruq'uin: —Anen enc'ola precwent gobierno rxin Roma. ¿Le tkal c'ara' chwij cnech'ay tak q'uemjana tk'a'ta tzij chwij? 26Tak xc'axaj capitán je xbij Pablo arja' xba ruq'uin coronel. Tak xekaja ruq'uin cawra xbij tzra: —Kas tebna' cwent nak naban tzra jawra acha com arja' c'ola precwent kgobierno ja ok aj Roma. 27Ja' coronel xba ruq'uin Pablo. Tak xekaja ruq'uin cawra xbij tzra: —¿Le ktzitzij c'ara' atc'ola precwent Roma? —Ktzij nc'a, xbij Pablo. 28Cawra xbij chic coronel tzra: —Anen congan pak xenya' tak xyataja chwa che xenoca precwent Roma. Pablo cawra xbij: —Anen pnelxic enc'ola precwent Roma. 29Je' soldado je nquech'yowa rxin Pablo ptzij, arj-e' majo'n chic achnak xqueban tzra. Jcoronel congan xxibej ri' com arja' rey-on orden che nxi'ma Pablo com majo'n rutkin ta chPablo c'ola precwent Roma. 30Che rcab k'ij ja' coronel xuquir Pablo chpam cadena y xuya' jun orden che nquemol qui' conjelal cjefe sacerdote e quexbil k'toy tak tzij cxin aj Israel. Tak quemlon chic qui' conjelal, xec'mar ela Pablo y xepabaxa chquewech rmal coronel com ja' coronel nrajo' nrutkij nak kas mer ril Pablo jnecbij aj Israel.

will be added

X\