МАТТАЙ 1

1Ибраћим ћәм Давыт токымыннан булган Гайсә Мәсихнењ нәсел шәђәрәсе. 2Ибраћим Исхакныњ, Исхак Ягъкубныњ, Ягъкуб Яћүднењ ћәм аныњ агай-энеләренењ әтисе, 3Яћүд Тамардан туган Перес ћәм Зерахныњ әтисе, Перес Хесрунныњ, Хесрун Рамныњ, 4Рам Амминадабныњ, Амминадаб Нахшунныњ, Нахшун Салмунныњ, 5Салмун Рәхәбтән туган Богазныњ, Богаз Руттан туган Обиднењ, Обид Ишайныњ, 6Ишай Давыт патшаныњ әтисе иде. Давыт Уриянењ хатыныннан туган Сµләйманныњ, 7Сµләйман Рихәбәмнењ, Рихәбәм Абиянењ, Абия Асаныњ, 8Аса Ећошафатныњ, Ећошафат Яћурамныњ, Яћурам Уззиянењ, 9Уззия Йотамныњ, Йотам Әхәзнењ, Әхәз Хизәкыйянењ, 10Хизәкыйя Менашенењ, Менаше Амонныњ, Амон Йошиянењ әтисе иде. 11Исраил халкы кµчләп Бабылга күчерелү дәверендә Йошиянењ улы Ећоякин ћәм аныњ агай-энеләре туды. 12Бабылга кµчләп күчерелгәннән соњ, Ећоякиннењ улы Шећалтиел туды. Шећалтиел Зеруббабелныњ, 13Зеруббабел Абићудныњ, Абићуд Эльякыймныњ, Эльякыйм Азурныњ, 14Азур Садыйкныњ, Садыйк Ахимнењ, Ахим Элиудныњ, 15Элиуд Эльязарныњ, Эльязар Маттанныњ, Маттан Ягъкубныњ, 16Ягъкуб – Мәрьямнењ ире Йосыфныњ әтисе иде. Мәрьямнән Мәсих дип аталган Гайсә туды. 17Ибраћимнан Давытка кадәр барлыгы ундүрт буын, Давыттан алып Бабылга кµчләп күчерелгән вакытка кадәр ундүрт буын ћәм Бабылга күчерелеп, Мәсих туганга кадәр ундүрт буын булды. 18Гайсә Мәсихнењ тууы менә болай булган: анасы Мәрьям Йосыф белән ярәшелгән булган, әмма алар никахлашканчы, Мәрьямнењ Изге Рухтан балага узганы ачыкланган. 19Ире Йосыф исә тәкъва кеше буларак, Мәрьямне оятка калдырмас µчен, ярәшүне яшертен генә µзәргә ниятләгән. 20Әмма ул ниятләгәч, тµшендә аныњ янына Раббы фәрештәсе килде ћәм: – Давыт нәселеннән булган Йосыф! Мәрьямне хатын итеп алырга курыкма. Ул карынында йµрткән бала Изге Рухтан уздырылган. 21Ул ир бала тудырачак. Син Ања Гайсә дип исем кушарсыњ, чµнки Ул үзенењ халкын гµнаћлардан коткарачак! – диде. 22Болар барысы да Раббыныњ пәйгамбәр аша: 23«Менә, гыйффәтле кыз балага узачак ћәм ир бала тудырачак. Ања Иммануил дип исем кушарлар», – дигән сүзләре гамәлгә ашсын µчен булды. «Иммануил» – «Аллаћы безнењ белән» дигәнне ањлата. 24Йосыф йокысыннан уянгач, Раббыныњ фәрештәсе нәрсә кушкан булса, шуны эшләде: ул Мәрьямгә µйләнде. 25Әмма Мәрьям Улын тудырганчы Йосыф ања якынаймады. Балага ул Гайсә дип исем кушты.


Copyright
Learn More

will be added

X\