Tito 3

1Jmetacavre no t‑sopono ma Viya te 'to násopjuíra'i nae 'no cparaacono énopo taeyara'ono to 'vósare. Nacponreeji nanoca to tiuricocre te 'to naetorisra. 2Vo'vore naquechjisióra'i nae 'no 'pomriono, vonacucojchóra'i. Naechjíra'i noricocre nae 'no namutchujcha. 3Tjicho viti viomuiree'ini muechemreccovocovi vovásopjuíra'i mue 'ma Viya. Tvoyocovri'ini to tamurigiene ene timponnojcovocovri'ini to tavoo'ogne to viog'e étopo tavoyora'ivo pjoca 'pog'e. Huinarajvocovri'ini vjiomrara'ii'ini vcotichojriccoo'ini. 4Etotsero ma Viya muemericpo nae 'no 'chañono to muemna'vo márivo. 5Ema tcuchcu'oopo vo'etina tjicha to viurihuina vnocgieñono viti. Ema tcuchcu'ovi tajicho to majapanura'ivo. Taco'e t‑sipcovocoopo ene tijrocovi to 'rajru vitorisra majicho ma Espíritu Santo. 6Tjicho votyovni'avi to muejrosravocovi ma Espíritu Santo majicho ma tcuchcu'ra'i Viógienu Jesucristo. 7Tajicho to majapanura'ivo vjiacpocrepo maye'e ene vquicmúnapo to muitocóresi vitorisrayre. 8Taco'e t‑sopcoregienejicha pjoca 'chojriicovo. Nvoo'o pimyoyuchvoca mraca jmañono puejchu no t‑sopono ma Viya nacponreeji to tiuricocre. Eto jmani votáquitcocre ene tponcore nae 'no 'chañono. 9Pcoscu'a to naechjis'ósare tajina tajichgienena. Enochujcha naechjis'o no 'chosionini. Vo'giene pcuponoco no tjicpoccono tajicho to 'chosgiene mavoniipi ma Viya. Tamutu jmani tajina tajichgienena. 10Te 'to emjaa'ina tacpuemra'i muemtannigia nae 'no t‑sopono ma Viya, pechjigia pcóvaca. Te votcusopjuíra'i, pechjigiavore ene te vo'gienejicha tcusopjuíra'i, macoscu'a aye'e. 11To ene maquee'i tquechorojpo te 'to votoona to maponreru. Eto timicñarecyore to mapecatura. 12Nvonicyore mategia pye'e ma Artemas, te vo'i emapuca ma Tíquico. Te titecpapo pye'e piti pyoyúchapo piutegia te 'to 'vósare Nicópolis tjicho mponrerico ene netavis'oyre to ttummacmu'i. 13Pimcatacovca pyoyuchvoca ma Apolos émapo Zenas ma techjuchra'i nae 'no cparaacono te 'to 'vósare. Pijrocvoca to nacomnugnena te 'to nayonrena puejchu vonacucomnurocvo. 14Tcomnucre nae 'no yporapenviono nácaravo'u nanoca to norihuina puejchu naenchecra'i nae 'no tcomnurocvono ene tquechorojyore to nanocgiene tiuricocre te 'to naetorisra. 15Namutu pnoni yporapenviono techjicviono. Pechjicvoca no vemnacsariono t‑sopono ma Viya. Nyosioco ma Viya aetotijvo majicha. Amén.

will be added

X\