Tito 1

1Tito, ncajrevri'i nuti Pablo mavonranu ma Viya tjicho ema tvonicnuu'i ma Jesucristo puejchu netmechvoca to nasopra no maneriocgieñono ma Viya ene nemechemcha to je'chugne 'chojriicovo maponravo ema. 2Eto tjicho vcuchoco to muitravre vitorisra tjicho te 'conevoco te huich'o muepyaca pjoca 'pog'e, ma Viya muechjis'oripo muejrocovyore to muitravre vitorisrena tjicho ema votaepya'ra'im'i. 3Juiti te 'to taetecpírapo to muectiora ma Viya vye'e tcuchcu'ra'i, muemquechorojcopo to muechjiriivo. Nútipo matuparacnuu'i puejchu nacmetoriru eto. 4Tito, piti nchíchavi te 'to vsopra ma Viya, nyossericvi mue 'ma Viya Iyare mue'po Viógienu Jesucristo tcuchcu'ovi, majpanvi muemcatacapi ene puetotijvo te 'to psamre majicha. 5To nnoquisnovri'i te 'to 'pog'e Creta puejchu petpirigia ene pcóvaca to tamurigieñono nae 'no t‑sopono ma Viya taye'e. Tomuire ptuparacpaa'i no techonyore naye'e te 'to 'vosariono. Eto nvoniipi pye'e. 6Tjicho ma techoyore nae 'no t‑sopono ma Viya tcomnucre to mtopravrena te 'to muetorisra ene etonaenarichu su mayeno. Ene no machichanove tcomnucre te 'to nomuirena nasopa ma Viya násopjuíra'i vonacupono to mpachijicriono. 7Tjicho ma techo nae 'no t‑sopono ma Viya eto matupara'o te 'to maye'ono ma Viya. Tos'o tcomnucre toona to muetorisra. Vomacúnoco to mavoo'ogne vomaquehuinarajcovo. Vopcúnoco ma terora'i te'ora'i ene vomacujomrára'i te 'to 'poy'e prata. 8Ema pnoca ma tjiacpóra'i te 'to mapeno, ma tnoco to tiuricocre, ma muetco teperarecvo. Tiuri te 'to muetorisra, votactemra'i, titúra'i mue 'ma Viya. 9Tomuire tcomnucre te 'to masopa maponarichjicha to je'chugne 'chojriicovo muemitcosi puejchu muetmechvoca no t‑sopono tajicho to toonagne muemitropi ene muemechemcha no tiocpuemchono eto. 10Tjicho moverano no votásopjuira'ono eninjicha nae 'no jurionono. Tvoyora'ono te 'to naechjis'ósare ene eto tajina tajichgienena. 11Eno tcomnucre vcóvaca tjicho eno tvoyora'ono nae 'no 'chañono te 'to tamurigiene naemitropi. Ene naco'e tjicho eno tcovane'ono. 12Ma 'chane techemra'i naye'e te 'to Creta eno muechjis'o. Oni maco'e: “No tcovsano te pjoca Creta naepyarichu tepya'ra'ono. Huinarajono nacútipo to sórare. Tconsiugiono ene tyacjisiono”, maquee'i. 13Je'chu to ene maquee'i te 'to enem'ivco. Tos'o pcóvaca mracagienenajicha puejchu toona to nasopra ma Viya. 14Tomuire vonacugño to naechjis'ósare no jurionono tjicho voje'china. Vo'vore nacúsopo to navoo'ogne navoniipi no 'chañono tiagieremra'ono te 'to je'chugne 'chojriicovo. 15Aponrejgia, te tiuuna to nasamre, tamutu tiuuna naye'e. Enotsero no mpachijono vot‑sopano ma Viya tajina toona naye'e tjicho etoripuini to nasamre étopo naponreru tajina toona. 16Naco'e te 'to naemoti ma Viya etotsero to namuimotra ema eto temquechorojco to nanocsare tamurigiene tjicho eno muechoririono msopjuireccono vonaetca nanoca to tiuricocre.

will be added

X\