Roma 9

1Nechjis'oyre to je'chugne mponra ma Cristo vonaepya'ra'i. Vcutcoco ma Espíritu Santo muecho to mponrerisra to je'chugnejcha, 2tcoti to nsamre najicho no njañonono jurionono te 'to namusopra. 3To mponreru nuti nquitvojvonneni muecñacanuu'ini ma Viya ehuirenina mue 'ma Cristo puejchu no njañonono jurionono nochcu'ari'ini njicha etotsero vo'i. 4Tjicho eno mamrivonini ma Israel machichavocri'i ma Viya majicho, ene mavrico naye'e muemecpo to macuñuchcórevo muetjiicoovo. Ene manocpo naye'e to muechjiriivo muejrocpo tomuire to 'chosgiene mavoniipi napongieneyore. Muejrocpo to natupara'o nanocsareyore te 'to mapenviya ene mametocopo to naecmunayore. 5Timotcoriono no viochconvionini ene eno nomrivo no jurionono. Te tiutecpo ma Cristo te pjoca 'pog'e su mueno esurichu juriono. Tos'o muitravre to vcuñuchrena ma Viya taeyara'o tamutu te pjoca 'pog'e te'po anumo. 6Te 'to namusopra no jurionono vo'neni te 'to tquituchvoo'ini to muechjiriivo ma Viya naye'e. Etochujcha vonamtu no jurionono maneriocgienena ma Viya. 7Topo najichvo enoripuini mamrivono ma Abraham etotsero vonamtu táquicmunano mue 'ma Viya. Tjicho ma Viya majichri'i ma Abraham te 'conevoco: “No machichegnena ma pchicha Isaac tquicmunanyore nye'e”, taquee'i to 'chosgiene ajúreco. 8Eto vechemchi'o te 'to vonamtu no mamrivono ma Abraham vomachichavoquina ma Viya. Naquejvorichu no taechjis'ogne to muechjiriivo ma Viya mue 'ma Abraham eno tquicmunano mue 'ma Viya. 9Tjicho ma Viya te manocpo to muechjiriivo mue 'ma Abraham majichpo: “Te titecpapo to nictiora nutecyore ene su pyeno Sara sinacoyre ma pchichayore”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 10Votaquejvo eto, ma Viya muechjis'o nomuire no machichayore ma viochquini Isaac se 'su Rebeca. 1113Te huich'o tiuchcanri'i ene huich'o nanoca to tiuricocre étopo to tamurigiene, ma Viya majichpo su Rebeca: “Ma 'chosponyore ema mavonrayre ma 'moypono”, majichri'i. Te 'pona ajúreco enorichu muechjis'o. Oni maco'e: “Te 'to mponreru ema nemnaco ma 'moypono Jacob ene vonimegia to nemna'vo mue 'ma 'chospono Esaú”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. Eto vechemchi'o ma Viya manerioco te 'to mavoo'ogne maponreru. Vo'etina tjicha to manocgienena ma 'chane. 14¿Oypuca vcoyemyore? Enjoo'i naco'e ma Viya votori tjicho tconerioori'i no mavoo'ognena. Vo'gienejicha ene vcuc'e. 15Tjicho ma Viya majichri'i ma Moisés: “Te 'to nvoo'ognena nuti njapanuyre ma 'chane ene nnocyore to núrivo maye'e”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 16Eto vechemchi'o te 'to ma Viya vo'etina muecmunachi'a ma 'chane to marihuina manocgienena étopo mavoo'ognena. Tjicho ema Viya tijroco te 'to majapanura'ivo. 17Tjicho te 'conevoco ma Viya majichri'i ma Faraón taeyara'o to 'pog'e Egipto: “Eto tjicho nuti nnocvi táquiyará'ovi ene táquechoroji to nitjiicoovo tajicha to nemechorisravi puejchu taquéchosi to níjare te 'muiripa'i 'pog'e tajicho to nnocgieñonri'i”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 18Taco'e ma Viya majápanu ma mavoo'ognena majpanu ene muemracasamre'o mue 'ma 'chane mavoo'ognena. 19Enjoo'i naco'e: “¿Tajtse tacoyemo to macotioroco ma Viya te 'to matopravo ma 'chane? Tjicho najina taato'o tiocpa te 'to mavoo'ognena ma Viya muemrácacha to masamre ma 'chane”, naco'e. 20Vo'gienejicha ene vcuc'e. Tjicho ma 'chane movine macpuemchaa'ini ma Viya. Nimictich'eyre to yupi tjicho eto movine tocpuemchaa'ini ma tepyaco. Votac'e: “¿Taja tacoyemo to ene pjichnuu'i to pepyasranu?” votajicha. 21Im'a, ma tiporicra'i maponrejco to muepyacgieneyore te 'to tiúraji. Te mavoo'ognena ema muepyaco te 'to étoji tiúraji to tiuunánaji yupi ene étopo to taecmunaena to mpachijigñono. 22Eto nacuti no 'pomriono 'chañono tquicmunano puejchu muemquechorojgia naye'e to masemnevo muetjiicoovo tquicñayriono tjicho vonasoppojgia to macomchara'ovo naye'e. 23Vititsero vquicmuna to majapanura'ivo ma Viya puejchu muemegiavi to muemnárapi. Tomuire vquicmuna maye'e to macuñuchcorevoyre te 'to mavsa 24tjicho vquíchosi maye'e ene vováquejvo viti jurionono, nomuire no vojurionvoquina. 25To 'chosgiene ajúreco majre ma Oseas taechjis'o to majacpirayore ma Viya no vojurionvoquina oni maco'e: Nuti ntancoyre no 'pomriono nchichavocyore. No namuquemnacsignee'i juiti nemnacvocyórepo, maquee'i ma Viya. 26Ene enerichu te 'to 'pog'e muechjis'opo ma Viya majichvocri'i no vojurionvoquina: “Eti vonchichavoc'ena”, maquee'i. Enerichu taye'e majichvocyore te 'to machichavocyo ma muepenoccogne Viya, taquee'i to ajúreco. 27Mamuire ma Isaías muechjis'o no jurionono israelitano te 'to majre. Oni maco'e: “Tayampane mtupachiravocrena no jurionono mamrivonina ma Israel etotsero ommurionrichu naye'e no tiuchcu'onyore. 28Ene macojchucyore ma Viya 'nuujiyre to masemnevo nae 'no tcovsano te 'muiripa'i 'pog'e muetuchyore to muechjiriivo”, taquee'i to ajúreco. 29Te 'pona majre ma Isaías te 'conevoco enorichu muechjis'o no jurionono maquee'i: Te 'to vomacujpanvocri'ini ma Viya no ommuriono jurionono, naquijaripuini tquitoricono. Namtu tepenanri'ini nactiripuini no tcovsanini te Sodoma étopo Gomorra te 'conevoco te muetopuerecovcopo ma Viya, taquee'i to ajúreco. 30Eto vechemchi'o te 'to no vojurionvoquina eno votaemponrerigia to najacpocrehuina mue 'ma Viya ene nasope'ipo eno majacpovco tajicho to nasopra. 31Etotsero no jurionono israelitano naponrericri'ini tajicho to naponra to 'chosgiene mavoniipi ma Viya puejchu majacpovcapuini tajicha to naetuchrena ene vo'gienetsero titrucapono. 32¿Tajpuca tacoyemo te 'to vomajacpovca no jurionono ma Viya? Eto tjicho eno nacosiña to naetuchra to voniipi ene vonacsiña to nasoprena. Ene tejcojvompo tajicho to namusopra ma Cristo. 33Tjicho ema taechjis'o to 'chosgiene ajúreco muemicticho ma Viya to mari. Oni taco'e eto: Nuti nnoco te Jerusalén tquíjare Sión to mari ene tvenoponyore no moverano tejcojvonyore tajichyo to namusopra ema. Enotsero no t‑sopano ema movine muemtsiocari'ini ma Viya, taquee'i to ajúreco.

will be added

X\