Roma 8

1Taco'e huipo táquicñayriono no maye'ono ma Cristo Jesús, no huipo napona to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e, émapo napono ma Espíritu Santo. 2Tjicho to muetjiicoovo ma Espíritu Santo tcuchcu'ovripo te 'to taemponnojsiravi to pecatu. Huipo taemcoparecovyore. Ma Espíritu Santo tquitoricovripo majicho ma Cristo Jesús. 3To 'chosgiene mavoniipi ma Viya votaato'o tcuchcu'avi te 'to pecatu tjicho vovaato'o vitucha tajicho to tamutúmevo to viog'e vechereji etotsero ma Viya tcuchcu'oopo te 'to pecatu. Eto mavonis'o ma maChicha ema tcog'epo macuti to viog'e viti pecatumore. Te 'to muepenira macomticpo to pecatu ene huipo timponnojgiavi. 4Eto mavonis'o ma maChicha puejchu vaató'opo vitucha to tavoo'ogne to mavoniipi tjicho huipo ypona to tavoo'ogne to viog'e. Emapo ypono ma Espíritu Santo. 5No tponono to tavoo'ogne to nog'e etochujcha nacopneriiji to taye'ono pjoca 'pog'e. Enotsero no tpono ma Espíritu Santo nacopneriiji to maye'ono ma Viya. 6No tacponreejono to taye'ono pjoca 'pog'e eto timicñarecyore. Ene no tacponreejono to maye'ono ma Viya titoriconyore maye'e titotijvonyore. 7Im'a, no tcopneriijono to taye'ono pjoca 'pog'e eno tcóticho tiocpuemchono ma Viya tjicho vonavro'o napona to mavoniipi ene vo'vore naato'o naetucha. 8Tos'o no tpono to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e movine tácuñuchcorionri'ini mue 'ma Viya. 9Etotsero eti huipo acponreeji to tavoo'ogne to iog'e. Emapo ma Espíritu Santo apono tjicho tiovoc'epo ema. Ma 'chane te vomavoca ma Espíritu Santo, vomaye'ena ma Cristo. 10Te 'to tiovocavi ma Cristo tayampane tépena to viog'e tajicho to pecatu, to viachanevo titoricyoorichjicha tjicho vjiacpocrepo mue 'ma Viya. 11Te 'to mávosravocovi ma Espíritu Santo maye'e ma Viya tcochpucri'i te 'to muepenira ma Cristo ene emarichu Viya tcochpucovyore maquitoricyore to viog'e te 'pojra'ina majichyo ma Espíritu Santo tiovrico vye'e. 12Taco'e, mporapenviono, viuchcu'ripo te 'to tavoo'ogne to viog'e vechereji. Huipo tacmunu eto ypona. 13Tjicho te ypona to tavoo'ogne to viog'e ene eto timcoparecovyore. Etotsero te 'to vinajigia to tamurigiene tavoo'ogne to viog'e majicha ma Espíritu Santo, vitoricyore mue 'ma Viya. 14No t‑sopjuira'ono mue 'ma Espíritu Santo eno machichanoviono ma Viya. 15Ma Espíritu Santo votimponnojgiavi to ypicocaporichjicheni. Ema tnocovi te 'to machichavocoopo ma Viya ene vroto'opo to vechjisrena ema: “Tata, Tata” vjichpo majicho ma Espíritu Santo. 16Ma Espíritu Santo mamétoco to vsamre te 'to machichavocoopo ma Viya. 17Te 'to machicheravocoopo ema, vquicmúnapo maye'e ene vjiacpoyre to mametoruvocovri'i. Vcutiyore ma Cristo te 'to majacpogne mue 'ma Mueya. Tjicho te 'to vácatajivo majicha ma Cristo to yponra, tomuire vcochaneyre ema te 'to mavsa macuñuchcórevo. 18Votaquimponrericovi to viatajivono te pjoca 'pog'e tayampane mracaena tjicho movine tactii'ini to vjiacpogneyre vicmuna mue 'ma Viya. 19Tamutu to muepyarono ma Viya tacuchocgienejicha taquimuira to nasioprena maye'e no machichanoviono ma Viya puejchu nacchane ema. 20Te 'conevoco te tcopecatrapo ma mativgiene 'chane, ma Viya muemechoricpo tamutu to muepyarono ene tajínapo tajichgienena eto. Vo'itserini tavoo'ognena to ene tac'e. Ema tnoco ma Viya. Etotsero etjo to tacuchocgiene 21te 'to muetpirigiavórepo to muepyarono ene muepenoccovquínapo nacochaneyre no machichanoviono ma Viya te 'to macuchquiravocyore ema. 22Vechemchopo juitjiiri'i tamutu to muepyarono ma Viya tcatajivonrich'o tacuti to scatajihuira su 'seno te tinacoyrepo tajicho to tacuchosra to muectiora ma Viya. 23Votaquejvo eto tjicho viti vquijroo'i ma Espíritu Santo. Ema mativgieneri'i vjiacpo te 'to 'pomriono muejrorovyore ma Viya etotsero viomuire vcojrasamúrevo tajicho to vcuchosra to taquitshuírayo to viog'e. 'Rajrínapo ene vsiópapo te 'to vicmuna tajicho to machicheravocoopo ma Viya. 24To vcuchosra ma Viya eto tcuchcu'ovi. Etotsero te vim'a to vcuchocgieneyore ene huipo tacmuncore vcuchoca tjicho movínepo vcuchocaa'ini to vim'ognepo. 25Ene te vcuchoca to ymuim'ognerich'o, tcomnucre vacmichara'o to vcuchosrena. 26Ene majichovi ma Espíritu Santo. Timcatacovi to ymutúmevo te 'to vsamre tjicho vovitca to vjicha to vyosserisrahuina mue 'ma Viya. Ma Espíritu Santo tyosiuchovi mue 'ma Viya. To majaasamre mayosserisra maye'e vomuechemchim'i ma 'chane. 27Ma Viya tim'o to masamre ma 'chane, muechemcho to maponreru ma Espíritu Santo ene tyosiuchoopo viti te 'to maye'eravocoopo ma Viya ene muejrocavi to mavoo'ogne ema. 28Vechemcho tamutu to najichvogñono étopo natajivo no temnacono ma Viya ema tnoco ene muetpirisno puejchu toriono to naetorisra tjicho eno muech'ogñono te 'to maponreru ema. 29Te 'conevoco ma Viya muemotvocripo no maye'onyore ene eno mueptsicvocpo puejchu nacti ma maChicha te 'to naetorisra ene ema náquiyara'o no 'chopemuugieñono matnoviono. 30No mueptsirono eno muech'ogñono majacpovco mtopravriompo majicho ene muejrocvocyore to macuñuchcórevo te 'to mavsa. 31¿Oypuca vacyemo te jmañono? Tjicho te 'to macotiuchravi ma Viya najina taato'o tiocpavi. 32Ema mamomnarecpo muejrocovi ma maChicha mavonicpo ene muepeninoopo ymutu. Ene to muejrosravi ma maChicha, ene majichyore to muejrosravocovina tamutu te pjoca 'pog'e te'po anumo. 33Im'a, najina taechjis'im'i to natopravo no maneriorono ma Viya tjicho emarichu tnoco te 'to mtopravriompo. 34¿Najtse tijrócapo ticñacvocari'ini? Tjicho ma Cristo tépeno ene techpucpo tyompo tejaco te mavovre ma Mueya ene teñuchovi maye'e. 35Tos'o tajina tácoscu'ovim'i te 'to muemna'vo ma Cristo. Tayampane etjoo'ina to viatajihuina vsamgienena váquimponnojcosi, vo'i vácatajiipuca to vnicgiene, vacmunrocvopca to ymuii'o etopuca to tpiccore etopuca to vepenirena etotsero ema temnacovyoorichjicha. 36Tjicho taechjis'o to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: Viti 'muíriji enjoo'i navoo'o tcopacaviono pjicho piti. Vcutripo to sórare macopacogneyre ma 'chane, taquee'i to ajúreco. 37Etotsero votipcoorigiavi jmañono. Tcuchcu'ovyore te tamutu ma Viógienu temnacovi. 38Tos'o nechogienejicha tajina tácoscu'ovim'i te 'to muemna'vo ma Viya. Tayampane etjoo'ina te 'to vitorisra vepenapca etopuca to totecgienena, enoripuini no angieriono énopo naeyara'ono titjiicovono tcovsano te 'nug'e, 39enopuca no tiov'ono te pjoca 'pog'e te'puca anumo. Tajina taato'o tcoscu'avi te 'to muemna'vo ma Viya muemerovri'i ma Viógienu Cristo Jesús.

will be added

X\