Roma 5

1Juiti te 'to vjiacpocrepo mue 'ma Viya tajicho to vsopra viuricocrepo maye'e majicho ma Viógienu Jesucristo. 2Tajicho to vsopra ma Cristo timquitecpo'ocoopo mue 'ma Viya puejchu viovrigia maye'e te 'to márivo. Taco'e viuusamrepo te 'to vcuchosra to vcochanerena ma Viya te 'to macuñuchcórevo. 3Ene votáquejvo, tomuire viuusamre tajicho to viatajivono tjicho tcomnucre eto puejchu vájicpuicro'o. 4Ene te 'to vájicpuicro'o tcuñuchovyore ma Viya. Te vcuñuchcórepo maye'e vcuchocpo ema te 'to vitorisra. 5Ene votampuuji to vcuchosra tjicho to muemnárapi ma Viya tnocsamre'ovi ma Espíritu Santo vijro maye'e. 6Te vnosjirich'o te 'to ypecatura vovaato'o vcuchcú'apo vitjihuina tos'o ma Cristo muepeninoopo te titecpopo to muectiora ma Viya. 7Tquejra te 'to ma 'chane muepenina ma 'pona tayampane mtopravrena ma tacviiyore. Nimijroco te 'to emjaa'inari'ini ma tijrócapo muepenina ma tiuri 'chane. 8Etotsero ma Viya muemquechorojco to mavoyemnarasiravi tjicho te vejicvorich'o, ma Cristo ema muepeninoopo. 9Tajicho to muepenira ema, viti vjiacpocrepo mue 'ma Viya. Tacompujvopo eto te 'to macotiuchravocovyore te 'to masemnevyore ma Viya. 10Te viocpuemchorich'ini ma Viya, ema tememnacoopo maye'e tajicho to muepenira ma maChicha. Juiti te tememnacoopo ema, tacompujvopo ma Cristo tcuchcu'ovyore tajicho to muetorisra vye'e. 11Votáquejvo eto tomuire viuusamrepo majicho ma Viya émapo Viógienu Jesucristo ma tememnacovri'i mue 'ma Viya. 12To pecatu te tnaecchoopo t‑siopo te pjoca 'pog'e ema tjicho ma étona mativgiene 'chane ene taporiocvocpo namutu no 'chañono. Tos'o namutu tepenonyore tjicho namutu tcopecatrano. 13Im'a, te huich'o táquijroo'i ma Moisés to mavoniipi ma Viya, tcopecatranripo no 'chañono etotsero te tajinarich'o to mavoniipi ma Viya, huich'o táquechorojri'i to pecatu. 14Etotsero te tajinarich'ini to mavoniipi ma Viya tiomuincovo te tquijropo ma Moisés namutri'ini tepenono tnaecchovo mue 'ma mativgiene 'chane Adán. Eno tepenonripo nomuire tayampane vonacucti ma Adán te 'to mamuituchra to mavóno'i mue 'ma Viya. Ma Adán ema nimicticho ma Cristo ma mateeri'i. 15Im'a, te 'to etonagne muejiivo ma Adán, tepenonri'i no 'chopemuriono 'chañono. Etotsero taetavicpono to macatajicra'vo ma etonarichu 'chane Jesucristo. Ema te 'to muepenira maquitoricvocpo no 'chopemuriono. Tos'o votacti to muejiivo ma Adán ene étopo to macatajicra'vo ma Viya tjicho taetavicpono eto. 16Tajicho to etonagne matopravo ma Adán ene namutpo no 'chopemuriono tejicvono. Tjicho te 'to márivo ma Viya vomuechna to 'chopegiene naejiivo no 'chañono. Tajínapo natoprahuina majicho. Tos'o to muemna'vo ma Viya taetaviicu'o te 'to matopravo ma Adán. 17Im'a, eto tjicho to muejiivo ma Adán najina taato'o tquichigia to tepenocre. Namutu tepenonyore. Etotsero to muemna'vo ma Cristo taetavicpono tjicho namutu no macatajicgienena ma Viya tjiacpocriono maye'e. Muitravreyre to naetorisra majichyo ma Jesucristo. 18Napecho ene njich'e, namutu tquicñayre tajichyo to muejiivo ma étona 'chane etotsero to márivo ma étona 'chane tiuchcu'onyore tajichyo ene titorigiampo maye'e namutu no t‑sopano. 19Eto tjichri'i no 'chopemuriono tejicvono tajicho to mamusopjuira'ivo ma etonagne 'chane Adán. Ene enerichu naco'e no 'chopemuriono tiuchcu'onyore tjiacpocrionyore mue 'ma Viya tajicho to masopjuira'ivo ma etonagne 'chane Cristo. 20Ma Viya muejrocpo to mavoniipi puejchu eto temquechorojgia to naejiivo no 'chañono. Te tacpecaturanrichjicha no 'chañono etotsero to majapanura'ivo ma Viya taesvoycopno. 21Topo tajichvo to pecatu timponnojcovi ymutu vépeno tajicho. Tavetji to majapanura'ivo ma Viya maróto'o tcuchcu'avi ene vájacpocre maye'e puejchu muitocoresina to vitorisra majicho ma Viógienu Jesucristo.

will be added

X\