Roma 3

1Ene ¿tajpuca to tiuurijcha maye'e mue 'ma juriono étopo to muemotiora tquíjare circuncisión? 2Etotsero etjoo'i to vjichgiene viti juriono vcoy'e to circuncisión, tjicho ma Viya tijrocovri'i to muechjiriivo. 3¿Ene te 'to namuituchra eto, ma Viya mamuirepca vomuetuchyore to muechjiriivo vye'e? 4Ene vo'giene ene tacuc'e. Tayampane taepya'ra'ono namtu no 'chañono, ma Viya manosgiene ema titúra'i te 'to muechjiriivo. To 'chosgiene ajúreco taechjis'o ma Viya oni taco'e: Tquechoroji te 'to 'muíriji pechjis'o to je'chugne ene pito'aco no tcotiorocviono, taquee'i to ajúreco. 5Enjoo'i naco'e vnoca to tamurigiene puejchu táquechoroji to tiuri manocgiene ma Viya, naco'e. Ene vo'i, to ene tac'ee'ini votcurini to temechorigiavi ma Viya tajicho to ypecaturano. Ene njich'e nimicticho to maponreru ma 'chane. 6Ene vo'gienejicha ene vcuc'e. Tjicho te votquitúra'i ma Viya vomacuuto'o macuvioschovco no 'chañono te pjoca 'pog'e. 7Naco'e te 'to ma Viya votávioschovocovyore tacuggio to vtopravo tjicho etorichu to vtopravo temquechorojco tajina matoprahuina ema. Vo'ene vcuc'e. Tomuire naco'e te viti huepya'ra'i ene taesvoycopnopo to muechjis'ira to je'chugne, naco'e. 8Te 'to ene tac'eni, tiuri vnoca to tamurigiene puejchu táquechoroji to tiuriono, naquepo. Ene vo'giene ene tac'eyre. Enjoo'i no tcotiorocoviono to ene vco'e te 'to vimitrisra. No ene naco'e tiuri muemechoricvoca ma Viya. 9¿Oypuca vcoyemo viti jurionono? ¿Viuripompuca te 'to mamíro'u ma Viya? Ene vo'gienejicha tjicho nemechemcho'eripo te 'to namutu no 'chañono, no jurionono énopo no 'pomriono vojurionvoquina, namutu tcotopravono taemponnojco to pecatu. 10Enerichu taco'e to 'chosgiene ajúreco: Najina etonajanena toriono. 11Najina taechemra'ono. Najina tacponreeji to mavoo'ogne ma Viya. 12Namutu techa'icono te 'to namopachijsíravo. Najina etonajanena tnoca to tiuricocre. 13- 14Votoona to naechjisra tacuti te tejocri'i to naécori. Tepya'ra'ono naechjegne'o ma 'pona ene motijacano nacuti to ggiore. 15Tviijacono navoo'o najóracha nacópaca ma 'pona 'chane. 16Te 'to oypuca naquij'e naemecatajivcho no 'pomriono 'chañono naemponnojcovco. 17Vonaetca napona nanoca to titotijvocre te 'to naetorisra. 18Ene tajina timpigia vonapicucha ma Viya, taquee'i eto 'chosgiene ajúreco. 19Vecho eto 'chosgiene mavoniipi ma Viya eno tametuchvoco to natopravo no tponono eto tajicho to namuituchra. Eto muejros'oo'i ma Viya puejchu taemeruchvoca to natopravo namutu no 'chañono te mamíro'u ene huipo tájicpuchvonim'i maye'e. 20Tos'o ma Viya vo'etina majacpi'a ma 'chane tajicha to muetuchrena to mavoniipi. To muejros'oo'i eto taemeruchavi te 'to etjoo'i to vtopravo maye'e. 21Etotsero juiti ma Viya timecovi to majacpi'ovri'i tayampane vovquitucho to mavoniipi. Eto tovgiene mavoniipi ema ene étopo 'chosgiene najriono no muechjirono ma Viya taechjis'o to ene majichyoori'i ma Viya. 22Majacpovcoyre namutu no t‑sopano ma Jesucristo. Vo'cujivoquina no 'chañono. 23Namutu tcopecatrano ehuirevoco vonacpayaquim'i to maanavo ma Viya. 24Etotsero te 'to muemna'vo ma Viya tjiacpovocovi. Tajina yva'chi'a to macuchquiravi ma Jesucristo. 25Ma Viya mavonicpo ma Cristo muepenina ene muememnacvócapo maye'e ene macomtisnapo to napecaturano namutu no t‑sopano ema. Ma Viya muemerucho to majacpi'o ma 'chane majicho ma Cristo. Te 'conevoco ma Viya macomcharich'o no 'chañono. Huich'o maponrejgia to napecaturano tjicho macuchocri'i to matesrena ma Cristo. 26Etotsero juiti ma Viya macomticpo to napecaturano puejchu táquechoroji to mtopravre ma Viya. Votejcópapo to majacpirena ma pecatumore 'chane tajicho to masopra ma Jesús. 27Tos'o ¿tiuri to vimiaramimijígiapo mue 'ma Viya? Vo'i, tjicho vo'etina majacpi'avi to vituchrena to mavoniipi ma Viya. To vjiacpocree'i maye'e eto tjicho to vsopra ma Cristo. 28Tos'o eto temquechorojco ma Viya eto majacpi'o ma 'chane tajicho to masopra ene vo'etina to muetuchrena to mavoniipi. 29¿Ma Viya naquejvorichpuca nacógienu no jurionono? Vo'i, nomuire nacógienu no vojurionvoquina 30tjicho etonarichu ma Viógienu Viya Iyare te anumo. Najina 'ponaena ene ema majacpo namutu no 'chañono tajicho to nasopra, no jurionono énopo vojurionvoquina vo'cujina. 31To vjiacpocrevri'i mue 'ma Viya tajicho to vsopra. Ene eto to mavoniipi ma Viya ¿tajinapopca tajichgienena eto? Ene vo'i, tjicho tquechoroji to tórivo to mavoniipi.

will be added

X\