Roma 2

1Enjoo'i nacotioroco naechjis'o to natopravo no 'ponano. Ma 'chane te macotioroco muechjis'o to matopravo ma 'pona, emajivo techjis'ovo tjicho mamuire etorichu manoco te 'to muetorisra. 2Vecho te 'to ma Viya tiuri majicho te 'to mavioschirayore no tnocono tamutu jmani. 3Ene piti piomuire pcutirichu ma pcotiorocgieneri'i. Pnoco to tamurigiene. Pijchopo tquitcovyoori'i to maviosrisrayre ma Viya. 4Etotsero huich'o temechorígiapi ma Viya tajicho to muemna'vo étopo macomchara'ovo. Ene piti pcotchopo vopsoppojgia to majapanura'ivo ma Viya. Vopechemcha to tacotpiru puejchu pácot‑samree'ini tajicha to ppecaturano. 5Etotsero mracasamrevi vopavro'o pácot‑samre. Tos'o tavoyuchporipo to pemechoro'yore te pjocni sache masemnevyore ma Viya te tviosrígiapo nae 'no 'chañono votaejcojvoyre. 6Ma Viya muejrocvócapo to tavachoyore to nanocgienena te 'to naetorisra, tamurigiene étopo torigiene. 7No tájicpuicro'ono tnocano to tiuricocre tcopneriijono to mavoo'ogne ma Viya toricocregne muepenocco puejchu nácuñuchcore maye'e ene muitravreyre to naetorisra majichyo. 8Te 'to masemnevo ma Viya muemechoricyore no enojivo temnacvono nocpuemcho to je'chugne 'chojriicovo tjicho etochujcha napono to tamurigiene. 9Tcatajivonyore te 'to naemechoro'yore namutu no tnocono to tamurigiene, no jurionono énopo vojurionvoquina. 10Etotsero ma Viya muejrocyore to nacuñuchcorevoyre étopo naetotijiravoyre namutu no tnocano to tiuricocre, no jurionono énopo no vojurionvoquina. 11Ma Viya te mavioschovcapo tcutcoconyore. Najina 'cujiyorena. 12No vojurionvoquina namuimotgiene to mavoniipi ma Viya topo najichvo tquicñayriono tajicho to napecaturano tayampane te 'to vonaquimoti to mavoniipi. Ene viti jurionono vimotri'ini to mavoniipi ma Viya ene eto tvioschovocovyore tajicho to ypecaturano. Ene to mavoniipi eto timerucho to vejiivo. 13Tjicho ma 'chane votájacpocre mue 'ma Viya tajicho to masamra to mavoniipi etotsero te muetucha eto majacpi'yore. 14No vojurionvoquina namuimotgiene to mavoniipi ma Viya te naetucha to tavoo'ogne taemitropi, eto temquechorojco te 'to etjoo'i to mavoniipi te 'to nasamre tayampane votcuquimitcosiono taye'e. 15Te 'to nanosra to tiuricocre, eto temquechorojco to manocsamre'ri'i ma Viya to mavoniipi. Etoripuini to naponrerisra naecho to tiuricocre ene étopo to tamurigiene. Etjoo'i tameturico to natopravo, te vo'i tioñuchvo tajicho. 16Etorichu taechjis'o to 'chojriicovo ncometoriigiene to mavioschiravocyore ma Jesús no 'chañono tjicho eto matupara'o mue 'ma Viya. Ema tvioschoyre tajichyore to natopravono étopo tayumrúrevo tamurigiene naponreru. 17Eti imiaramimijicvo aco'e: “Viti jurionvocovi ypono to mavoniipi ma Viya ene machichavocovi”, aco'e. 18“Vechemcho to mavoo'ogne ene vnerioco vnoco to tiuricocre tjicho vquimitcosi te 'to mavoniipi”, ene aco'e. 19Eti imroto'ocvo imitrigia nae 'no 'pomriono nacuti ma puchugi énopo no tiovricono te tmopcu. 20“Viti vróto'o vimitrigia nae 'no muechemreccono nae'po nae 'no huich'o taechemra'ono”, aco'e. Te 'to imotra to mavoniipi ma Viya, ijchoripo echemcho tamutu to je'chugne mue 'ma Viya. 21Eti imitrico nae 'no 'pomriono ¿taja tacoyemo te 'to vo'imitcapo iuhuina? Tjicho eti te 'to acometoriira aco'e te 'to vovcomerico, ene etipoocorichu iomera'i. 22Tomuire aco'e te 'to ma 'chane vomacúve'o su 'pona 'seno, ene eti vo'itucha. Eti vo'iúrigia to nasiñaraji to naepyarono no 'chañono, ene etirichu ave'o to tayeeruvono te 'to avorira acye'e to prata. 23Eti imiaramimijicvo tajicho to aponra to mavoniipi ma Viya etotsero vo'apicucha ema te 'to amuituchra. 24Tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “No vojurionvoquina vonapicucha ma Viya tjicho eti acotopravo”, taquee'i eto. 25Tiuuri'ini anoca to imotiorasare te 'to iog'e tquíjare circuncisión te 'to itucha to mavoniipi ma Viya. Etotsero te 'to vo'aquitucho tampuujipo to acoy'evo to anocsare tquíjare circuncisión. 26Im'a, ma vojurionina mamucye'egiene to circuncisión te muetucha ema to mavoniipiono ma Viya, cutripo te 'to tacye'e to circuncisión te 'to mamíro'u ma Viya. 27No vojurionvoquina eno timeruchyore to atopravo eti jurionono tjicho acoy'eripo to circuncisión ene étopo to mavoniipiono ma Viya etotsero vo'aetúra'i. Nasope'ipo no vojurionvoquina naetucho ene eno votacye'ono to circuncisión te 'to nog'e. 28Tjicho voje'chugnena jurionina tayampane machichenaa'ini ma juriono ene tacye'e to circuncisión te 'to mag'e. 29Ematsero ma je'chugnejcha juriono ma tquimotiora te 'to masamre, ema je'chugne. Huipo ene tos'a te 'to tacajugiene mavoniipi ma Viya tjicho émapo tnoco ma Espíritu Santo. Ma enem'i tcuñuchcoreyore mue 'ma Viya tayampane vonacucuñucho no 'chañono.

will be added

X\