Roma 16

1Nuti nmetoco'e te 'to tiutecyore aye'e su ypórape Febe. Esu timcatarecri'i nae 'no yporapenviono te 'to 'vósare Cencrea. 2Avopna esu te 'to muéjare ma Viógienu itucha sye'e to tavoniipi nae 'no yporapenviono. Imcátaca esu te 'to scomnugne tjicho simcatacovco no moverano ene nuti nomuire. 3Echjisnanu su Priscila émapo sima Aquila. Eno timcatacononri'i te 'to nemtone mue 'ma Cristo Jesús. 4Eno tcatajicnonri'i tcuchcu'nono te tcopacononyorepuini ene tijrocvompo tajina timpigia. Tos'o nuti nrusrupayachovco ene vonáquejvo nuti nomuire no yporapenviono vojurionvoquina te 'to 'vosariono. 5Echjisnanu nomuire no yporapenviono tiuumutra'ono te 'to napeno ma Aquila ésupo Priscila. Echjisnanu mamuire ma nemnacsare Epeneto ema mavri'i t‑sopo ma Cristo te 'pog'e Acaya. 6Echjisnanu su María esu tquemtone mraca aye'e. 7Mamuire ma Andrónico émapo Junias echjisnanu. Eno njañonono ncochanegñonri'i te vqueetapo timotcoriongienejicha nae 'no tiomono to 'chojriicovo. Eno najacpovnee'i ma Cristo te huich'o nsopari'i nuti. 8Echjisnanu ma Amplias ema nemnacsare mue 'ma Viógienu. 9Echjisnanu mamuire ma Urbano ema tquemtonera'i mue 'ma Viya vcuti, émapo nemnacsare Estaquis. 10Mamuire echjisnanu ma Apeles, tcuñuchcore te 'to masopra ma Cristo, énopo nomuire no majañonono ma Aristóbulo. 11Echjisnanu mamuire ma njañono Herodión énopo no t‑sopono tiov'ono te 'to mapeno ma Narciso. 12Su Trifena ésupo Trifosa echjisnanu nomuire. Eno tquemtoñono mue 'ma Viya, ésupo vemnaru ypórape Pérsida somuire tquemtone mraca mue 'ma Viya. 13Echjisnanu mamuire ma timotcore ypórape Rufo ésupo mueno. Esu scuti su meme to sechpojrisranu. 14Echjisnanu ma Asíncrito émapo Flegonte, ma Hermas, ma Patrobas émapo Hermes ene énopo no 'pomriono yporapenviono tiovricono naye'e. 15Echjisnanu mamuire ma Filólogo ésupo Julia émapo Nereo ésupo mati émapo Olimpas ene namutu no yporapenviono tiovricono naye'e. 16Táquechoroji to emnárapi echjicca iomuirena. Namutu no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono techjic'iono. 17Mporapenviono, nmetoco'e te 'to ácuñuchvo nae 'no tiocpuemchono to imitcosi tjicho tiocpoccono no t‑sopono ma Viya najicho. Eno navoo'ochjicha naeminajrigia te 'to nasopra ma Viya. Acoscu'a naye'e 18tjicho no enem'ono vonapona ma Viógienu Jesucristo. Etochujcha napono to tavoo'ogne to nog'e. Tiuri najicho to naepya'ra'vo naemitropi puejchu navoyocvoca no huich'o 'tumevoquina te 'to nasopra ma Cristo. 19Nuti nuusamre ajicho tjicho aquéchosi to aponra to 'chojriicovo ene nvoo'o apona to techemra'core tiuricocre ene mtopravre'ena vo'acúnoco to tamurigiene. 20Ene ma Viya tcoy'e to titotijvocre avne mueto'acyore no mavonrano ma eriono te 'to amuri. Nyosioco ma Viógienu Jesucristo muemcataca'e. 21Temechjiric'e ma Timoteo ma ncochanegne te 'to nemtone mue 'ma Viya. Nomuire temechjiric'iono no njañonono ma Lucio émapo Jasón ene émapo ma Sosípater. 22Ene nútipo Tercio, najcho majicho ma Pablo pjoca ajúreco nomuire nechjic'e te 'to muéjare ma Viógienu. 23Techjic'e mamuire ma Gayo. Nuti Pablo ene ntupco maye'e. Tomuire ene noomutiyo te 'to mapeno no t‑sopono ma Viya. Mamuire techjic'e ma Erasto. To matupara'o ema techo to taye'e prata pjoca 'vósare. Ene émapo ma ypórape tquíjare Cuarto. 24Ma Viógienu Jesucristo nyosioco muemcataca'e amtu eti. 25Vcuñucha ma Viya ema maróto'o tetmécha'e te 'to aponra to 'chojriicovo ncometoriigieneri'i taechjis'o ma Jesucristo. Tjicho te 'conevoco te huich'o muepyaca to 'pog'e ma Viya, eto tyumrucvoo'ini huich'o táquechosii'i eto. 26Etotsero juiti muemericpo ma Viya to 'chojriicovo, to 'chosgiene ajúreco najre no muechjirono ma muepenoccogne Viya. Eto taechjis'o to mavonicyore ema puejchu nacmetoriru eto te 'muiripa'i 'pog'e puejchu nasopa no 'chañono ene najacpa. 27Maquejvorichu ma Viya techemcho tamutu muitravrena to vcuñuchra ema majicha ma Jesucristo.

will be added

X\