Roma 15

1Viti 'tumevocoopono te 'to 'chojriicovo tiuri vájicpuicro'o ene vimcátaca no huich'o naechemcha mracaena ene vovcucponreeji vcúnoco viti to yvoo'ogne. 2Tiuri vnoca to tiuricocre mue 'ma ypórape. Vimcátaca puejchu muechemcha majuuca te 'to masopra. 3Tjicho mamuire ma Cristo vo'emajihuina manoca to mavoo'ogne te 'to muetorisra. Tcotemono no 'chañono maye'e majicho ma Viya. Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “To nacotemmo pye'e titecpo'ocnu nomuire”, taquee'i to ajúreco. 4To 'chosgiene ajúreco te 'conevoco tcaju puejchu váquimitcosi taye'e ene 'tumevocovina te 'to vitorisra ene vájicpuicro'o to vcuchosra to vicmuna mue 'ma Viya. 5- 6Ene emarichu timjicpuicovi te 'to viatajivono tetmechovi. Nyosiuch'e maye'e puejchu acticco te 'to aponra ma Cristo Jesús te'po asamre te 'to ajiruchra ma Viya Mueya ma Viógienu Jesucristo. 7Mporapenviono, ajacpojricca amtu tacti to majacpiravi ma Cristo puejchu mácuñuchcore ma Viya. 8Nuti nmetoco'e te 'to eto timiuteco ma Cristo macatajicvoca muemcátaca no jurionono puejchu taetúchapo maye'e to muechjiriivo ma Viya manocgieneri'i nae 'no novgieñono viochconvionini. Tos'o ema Cristo muemquechorojcopo to muetura'ivo ma Viya te 'to muechjiriivo. 9Eto timiuteco najicho nomuire no vojurionvoquina puejchu narusrupáyacha ma Viya tajicho to majapanura'ivo naye'e. Eto taechjis'o to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: Eto tjichyore nuti ncuñuchviyre nae 'no vojurionvoquina ene njiruchyore to píjare, taquee'i eto. 10To 'pona 'chosgiene ajúreco oni taco'e: Eti vojurionvoquina oosamre acchane no maye'ono ma Viya te 'to iuusamrehuina, taquee'i eto. 11To 'pona ajúreco oni taco'e: Acuñucha ma Viya amutu eti vojurionvoc'ena. Ajirucha ema te 'muiripa'i 'pog'e, taquee'i to ajúreco. 12Mamuire ma Isaías muechjis'o to naemotrayre ma Cristo no vojurionvoquina. Oni maco'e te 'to majre: Tiuchcoyre ma étona nae 'no mamrivono ma Isaí naquiyara'oyore no vojurionvoquina ene nacosiñayore ema, taquee'i to ajúreco. 13Nyosiuch'e mue 'ma vcuchocsare Viya te 'to muejróca'e to iuusamrehuina étopo itotijirahuina te 'to asamre tajicha to asopra. 'Tumevoc'ena to acuchosra ma Viya majicha ma Espíritu Santo. 14Mporapenviono, nechogienejicha to iúrivo ene echemra'i aróto'o imitcoca to maye'ono ma Viya. 15Etotsero nijrocvo te pjoca najre aye'e vonáquicchopuiivo nmetoco'e jmañono puejchu vo'aquemtisco. To ene nquee'i eto tjicho to ntupara'o mue 'ma Viya te 'to muemna'vo nye'e 16puejchu nacmetoriru to tiuuna 'chojriicovo nae 'no vojurionvoquina. Ncuti ma techo to mapenviya. Nijrocvocyore ma Viya no nimitcognena vojurionvoquina tjicho eno nacuti to nnoquiivo maye'e ene tjiacpocre. Ene tiuunamporipo majicho ma Espíritu Santo. 17Eto tcuusamrechnu to nemtone mue 'ma Viya tajicho to mponra ma Cristo Jesús. 18Nuti vonimiuupóchapo nechjis'a to naemtone no 'pomriono. Taquejvorichu nmetoco'eyore to nemtone majicho ma Cristo. No vojurionvoquina nasopo ma Viya tajicho to ncometoriira to 'chojriicovo ene étopo to nnocgieñono 19tiaramicre tajicho to muetjiicoovo ma Espíritu Santo. Te ncometoriipo to 'chojriicovo nnaeccho te 'to Jerusalén. Mpopji'o to 'vosariono te 'muiripa'i 'pog'e nitecpo te 'pog'e tquíjare Ilírico. Nituchpo to ntupara'o te 'to 'chojriicovo taechjis'o ma Cristo. 20Tos'o nuti ncopneriiji to nacmetoriru to 'chojriicovo nae 'no votaemotiono to maponravo ma Cristo ene vonasamuiigia. To nvóno'i vo'etina nánocyore nae 'no tcometocsionripo mue 'ma 'pona 'chane. 21Tiuripono nitucha to 'chosgiene ajúreco. Oni taco'e: No namucmetocosgieñono vonasamuiigia ema eno nasamyore naechemchoyre to 'chojriicovo, taquee'i to ajúreco. 22'Muíriji mponrericnove to nchimrácha'e etotsero temtocnu to ncometoriira to 'chojriicovo. 23Tyereripo añono to nvorira nimojna'e. Nituchpotsero to nvóno'i mue 'ma Viya te jmani 'pog'iono 24ene mponrericpo te nyánapo te 'pog'e España nichicnuma aye'e nuusamreyre ajichyo. Te nyanavórepo nos'a aye'e ncuchoco imcatacanu acatajígianu to nitecpirena te 'to España. 25Juiti jmani sachono nyonyorecho'o te 'to Jerusalén. Nnojnoyre nae 'no yporapenviono taye'e to prata naviya to nacomnugne, 26eto nanoquiivo no yporapenviono tcovsano te 'pog'e Macedonia étopo Acaya. Eno naponrericpo to nacatajisrena no yporapenviono tcomnurocvono tcovsano te 'to Jerusalén ene je'chura'ii'i tnoquicvompo eno naecmúnacho. 27To ene najichri'i tiuri to naponreru no vojurionvoquina naemcátaca te 'to nacoy'egne no jurionono. Tjicho no jurionono naemcatacoo'i te 'to nacomnugne 'chojriicovo no vojurionvoquina. 28Tos'o te nnojnapo to nanoquiivo te Jerusalén nijrocvócapo nyánapo ene nquij'eyre te España, nichicnumyore aye'e. 29Necho te nutégiapo aye'e nomyore to márivo ma Cristo puejchu nimcataca'e te 'to 'chojriicovo. 30Mporapenviono, te 'to emnasra ma Cristo étopo to emnasranu nuti majicho ma Espíritu Santo, nyosioc'e ayujroca imcatacanu te 'to nemtone mue 'ma Viya ayosiúchanu maye'e 31puejchu macuchcú'anu nae 'no namusopgieñono tcovsano te Jerusalén. Ayosserigia tomuire puejchu no yporapenviono taye'e navopna to naemcatacosi nanoquiivo no yporapenviono vojurionvoquina. 32Tac'eptsero te mavoo'ognena ma Viya nutégiapo aye'e ene noosamrepo tajicha to nimuira'ena nrasasamré'apo ajicha. 33Nyosioco ma Viya tcoy'e to titotijvocre ene mavrigia aye'e amtu.

will be added

X\