Roma 14

1Te 'to enjoo'ina no yporapenviono huich'o naechemcha mracaena to 'chojriicovo, avopna emnaca eno. Vo'acuctioroco tacuggio to maponreru to mamuechemchirarich'o te 'to 'chojriicovo. 2Im'a, no yporapenviono huich'o tacticcono to naechemchirena to mavoo'ogne ma Viya. Ma étona maquepo tiuri to vnigia to tamutchujcha. Ma 'pona ypórape maquepo votaesopcore vnigia to vaca. Eto tjicho huich'o muechemcha mracaena. 3Tos'o ma tnico to tamutchujcha vomacuctioroco ma votnigia to vaca. Ma votnigia to vaca vomacuctioroco ma tnico to tamutchujcha tjicho namutu tjiacpocriono mue 'ma Viya, no tnicono énopo no votnigiano. 4Aponrejgia, ema Viya tcovnora namutu ene vopitina pactupara'o pávioschoyre tjicho ema Viya tponrejco tim'o to tiuripuca to naetorisra. Ene tiuriyore tjicho ma Viya maróto'o muetmecha no mavonrano. 5Tjicho votacticcono no yporapenviono. Ma étona maco'e te 'to etjoo'i to sache tcomnucre to ypicucha ene tiuri to maponreru ema. Ma 'pona ypórape maco'e te 'to tcutcocono to sachono mue 'ma Viya vohueptsicyore to sache ene mamuire ema tiuri to maponreru. Tcomnucre te 'to namtu naponrerigia etotsero naetucha. 6Ma tpicucho to étona sache eto mavorira te 'to manoca to mavoo'ogne ma Viya. Ene ma maco'e to tcutcocono to sache mamuire mavoo'o manoca to mavoo'ogne ma Viya. Enerichu maco'e ma tnico to vaca manoco to mavorira taetúra'i mue 'ma Viya ene marusrupáyacho tajicho to manisra. Ene ma votnigia to vaca etorichu tajicho to mavorira taetúra'i mue 'ma Viya mamuire marusrupáyacho ma Viya. 7Tjicho vovitjihuina te 'to vitorisra te'po vepenirena. 8Te 'to vitorisra tvonicovi ma Viógienu ene emarichu techovi to vepenirena. Tayampane vitorigiarich'o vo'i vepenapca vnosgiene maye'evocovi ema. 9Eto tjicho tépeno ma Cristo ene tchoopo titorico puejchu ema nacógienu namtu, no naepenogñono énopo naetorirono. 10Tos'o nyoseric'eyre: ¿Taja tacoyemo to acopyeco acotioroco ma apórape? Huipca echa te 'to ymutu vyonyore te 'to mamíro'u ma Cristo. Ema tvioschovocovyore. 11Eto taechjis'o to 'chosgiene ajúreco. Oni taco'e: Maquee'i ma Viya: Je'chugnejcha njich'e namutu no 'chañono tepyusmiruchnonyore ene techjis'ononyore te 'to nutiri'i Viyagienejicha te 'to namíro'u no 'chañono, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 12Tos'o ymutu vcoysere'iyre mue 'ma Viya. 13Tos'o vovcuctioróra'i nae 'no yporapenviono. Tiuripono te 'to itorisra aponrejgia vo'aquemejirico ma apórape te 'to anocsare eti. Tayampane voquija pecatu aye'e ene ema muejchapo votcuuri'i ene taemponrerígiapo. 14Te nye'e nuti to nsopra ma Viógienu Jesús necho te 'to vopecatina tamutu to nacovacogñono étopo to vnisra to vaca. Ematsero ma ypórape te taemponrerigia pecaturipo maye'e ene te manoca tejicvopo tajicho. 15Te 'to taemponrerigia ma apórape tajicha to anisra to vaca ene huipo anoca to emnárapi maye'e. Taco'e tiuripono vo'acúnico eto huichu emejirigia ma apórape muepeninogiene ma Cristo. 16Ene tiuripono vo'acúnoco jmañono vo'acúnico to tajpuca tcuuyacre te 'to actioroccore tajicha tayampane voquija pecatu. 17Tjicho to maponravo ma Viya vo'etina tacmuncore to vnisrena vera to tajpuca tniccore. To mavoo'ogne ema toona to vitorisra étopo titotijvocre nae 'no yporapenviono ene étopo to tiuusamrecre majicho ma Espíritu Santo. 18Ma ene mac'e te 'to maponrena ma Cristo tcuñuchcoreyore mue 'ma Viya nae'po nae 'no 'chañono. 19Tos'o vacponreeji to vitorisra puejchu naetotijvo namtu no yporapenviono ene vetmechcoca to yponra ma Viya. 20Vo'aquiminajrico no t‑sopono ma Viya tacuggio to anicsare. To njichgieneri'i to vnisra to vaca vopecatina etotsero te taemejirigia ma ypórape tajicho to vnisra ene tiuri huipo vcúnico. 21Tos'o huipo vcúnico to vaca, vquero to vinu ene huipo vcúnoco to tajpucano puejchu votaquimponrerico taquemejirico ma ypórape. 22Piti te 'to psopra pquictiora to vopecatina jmañono te 'to mamíro'u ma Viya. Etotsero vopcúnoco te 'to namíro'u no 'pomriono huichu pemejirigia. Titotijvo ma 'chane te 'to votáquicchopuiivo to manosra jmañono muechemcho te 'to vopecatina. 23Ematsero ma tnico ene tquicchopuiivo muejchopo te 'to pecaturi'i, ema tejicvoripo tajicho. Te váquicchopuiivo tajicha to vnosrena, vejicvoripo tajicho.

will be added

X\