Roma 12

1Mporapenviono, tajicho to 'chopegiene majapanura'ivo ma Viya nmetoco'e te 'to ijroca ema to iog'e puejchu emuena macvonra'e te 'to itorisra ene oona te 'to mamíro'u tjicho eto anoquiivo tvoo'ocre maye'e. Eto mayumjacvo ma Viya to ene vjicha. 2Vo'acúpono to nanocsare no taye'ono pjoca 'pog'e. Isopa muetsvocha ma Viya to aponreru. 'Rajrínapo eto ene aroto'oyre echemcha to toonavo mavoo'ogne ma Viya toricocregne ene mtopravre'énapo. 3Ma Viya tcatajicnuu'i ncotpára'o maye'e puejchu nimitrigia. Tos'o nmetoco'e vo'aquimiaramimijicvo ijchapo etijihuina ácuñuchcorepono mue 'ma 'pona. Tori to aponreru te 'to emtone mue 'ma Viya tajicho to asopra eto ijro maye'e. 4Viti vsopgieñono ma Viya vcuti to mag'e ma 'chane. Etjoo'i to taemtonepochu to taye'ono to mag'e. 5Enerichu vco'e. Tayampane moveravocovina etotsero etosamrevocovrichu tjicho mag'evocovi ma Cristo. 6Te 'to márivo ma Viya tijrocovi vyecnapchu puejchu vnoca to muemtone ema. Taco'e vitucha to vemtone maye'e. Ma tcotpára'o tacmetoriru to 'chojriicovo tcomnucre te 'to manoca muetucha tjicho ma Viya muemcatacoyre tajichyo to masopra. 7Ene ma tcotpára'o timcataregia tcomnucre te 'to muetucha mamuire. Ene émapo ma tcotpára'o timitrigia tori to muemitrisrena. 8Enerichu maqueyre ma tactupara'o tene'origia, tori to majicha. Ene émapo ma tijrocra'i to macoy'egne nae 'no 'ponano vomacucotegne'o to muejrosrena. Mamuire ma techo nae 'no t‑sopono ma Viya tcomnucre to muetúra'i te 'to matupara'o. Ma timcátaca no tcomnurocvono tiuri mavopnonigia maasamre tajicha. 9Taco'e vemnajricca ene tos'a te 'to vsamre. Acóticha ácagieji to tamurigiene ene apona to tiuricocre. 10Emnajricca te 'to acaticoquira mue 'ma Cristo apicuchcoca áquinajiirujcovo nae 'no 'pomriono. 11'Tumevoc'ena. Vo'acuyacuji te 'to emtone mue 'ma Viya ene tos'a te 'to asamre. 12Taquija tqueyvetco to iuusamrevo tajicha to acuchocgiene mue 'ma Viya. Ajicpuicro'o te 'to iatajivono. Vo'acuquichico to ayujrosra. 13Tomuire aenchecra'i nae 'no yporapenviono tcomnurocvono. Ajacpóra'i no tchimrach'iono te 'to apeno. 14Ayosiucha mue Viya no timponnojgia'iono. Vo'acucotemo naye'e. 15- 16Tiuri te 'to acticco emnacca. Nae 'no tiuusamriono eti iomuirena oosamre naye'e, nae 'no tcojrasamurevono acjaasamrevo naye'e. Vo'aquimiaramimijicvo, ajpanim'i te asamre vo'acucti no ricono. Vo'acusoppojcovo te 'to echemra'huina. 17Vo'aquitsrijcovo nae 'no etjoo'ina to najícha'e. Anoca 'muíriji to tiuricocre puejchu táquechoroji to toonagne itorisra. 18Aponrericgienenajicha puejchu aetotijvo nae namutu no 'chañono. Taquija acuctopravo naye'e. 19Mporapenviono, vo'acucponreeji to aquitsrijcovo te 'to etjoo'ina najícha'e. Muem'arine ma Viya muemechorigia ema te 'to masemnevo tjicho oni maco'e te 'to 'chosgiene ajúreco: “Nuti nitsrijsino'eyre nemectsimmuicyore tajichyo”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 20Tomuire itucha to 'pona ajúreco, oni taco'e: “Te tec'a ma tcoticha'e, ajacpa engia ene te tetaraca, ijroca to muera. Te 'to ene ajicha imyutsriojcoyre ene ema techocvoyre”, taquee'i to ajúreco. 21Votacuvoyoc'e to tamurigiene. Anocachujcha to tiuricocre ene ito'acyore to tamurigiene.

will be added

X\