Roma 11

1Juiti nyoseric'eyre: ¿Tinajricvopca ma Viya najicho no jurionono maneriorono? Ene vo'gienejicha. Im'a, nuti nomuire jurionnu mamrivo ma Benjamín emarichu machichegne ma Abraham. 2Ma Viya vo'giene tinajrígiapo nae 'no jurionono maneriorono te 'conevoco. Huipca echa to 'chosgiene ajúreco taechjis'o ma Elías te tyujrocri'i mue 'ma Viya muechjis'o to namusopjuira'ivo no jurionono israelitano. 3Maquepo: “Tata, eno tcopaconri'i no jvonrano pechjirono ene navettacpo to tovrariono to vnoquiivo pye'e taquijcusariono. Nquejvorine nuti ncosíñavi ene nomuire navoo'o tcopacanono”, majichpo ma Viya. 4Etotsero majicpopo ma Viya: “Vopáquejvo piti pacsíñanu tjicho noñjorich'o no nneriorono siete mil to natupa. Eno vonaepyusmirucha to teprucre nasiñaraji no 'chañono tquíjare Baal”, majichpo ma Viya. 5Enerichu taco'e juiti nae 'no jurionono. Enjoo'i no ommuriono maneriorono ma Viya tajicho to majapanura'ivo. 6Te 'to maneriosraa'i tajicho to majapanura'ivo, vo'etina tjicha to nanosrena to tiuricocre. To eto tjichari'ini to nanosrena to tiuricocre ene tajínapo tacuggio to majapanura'ivo. 7Im'a, no jurionono israelitano votitrucapono te 'to majpanu ma Viya topo nacopneriijii'ini. Enotsero no ommuriono maneriorono ma Viya eno tjiacpocriono ene no 'pomriono mrácapo to nasamre. 8Tituchvopo naye'e to 'chosgiene ajúreco. Oni taco'e: “Eno mracasamriompo majicho ma Viya ene juitjiiri'i eno naem'inneni ene vonacponreeji nasamuinneni ene vonaechemcha”, taquee'i to ajúreco. 9Ma David mamuire muechjis'o to naemechoro'yore no jurionono. Oni maco'e: Nyosioco ma Viya te 'to tnicrigianri'i ene tavemchujricvocyore to naemechoro'yore ene nacvejnocsi 'nuujina. 10Ene nactipo ma jma'u. Huipo naquimuiico te 'to nasamre ene muitravrena to natajivyore, taquee'i to ajúreco taechjis'o to natajivyoori'i no jurionono tajicho to namusopra. 11Juiti nyoseric'eyre: ¿No jurionono te 'to naenajrisravo nanosgienenapopca votcujacpocriono mue 'ma Viya? Ene vo'i, tjicho to naenajrisravri'i no jurionono eto puejchu nájacpocre no vojurionvoquina maye'e. Puejchu te naem'apo no jurionono to majacpiravocri'i, eno nomuirénapo náquimuira naponoca. 12Tos'o no 'pomriono tcovsano te pjoca 'pog'e no vojurionvoquina titotijvompo tjiapanucriono mue 'ma Viya tajicho to naejiivo namusopraa'i no jurionono. 'Chopeyórepo to najapanucrevyore naetotijiravoyre no 'chañono tajicho to najacpirayore ma Viya no jurionono. 13Nuti nmetoco'e eti vojurionvoc'ena to ntupara'o mue 'ma Viya nacmetoriru aye'e. Núrico vonatsri'o to nemtone 14te 'to namíro'u no njañono jurionono puejchu naem'a eno to majacpíra'e ma Viya puejchu nomuirénapo náquimuira naponóca'e ene macuchcu'voca ma Viya. 15Te 'to muenajrisravri'i nae 'no jurionono ma Viya tajicho to namusopra, titotijvompo maye'e no 'pomriono 'chañono. Távetijpo te 'to naetotijirahuina no 'chañono tajichyo to majacpirena ma Viya no jurionono. Nacutiyore te tchovo titorico ma muepenogne. 16No jurionono nimictichyore to panu étopo scúreco. Tjicho te táquicmuna ma Viya to onjigrena masa ene tamutpo to panu ema tquicmuna. Enerichu taco'e tomuire te táquicmuna ma Viya to tapore to scúreco ene tomuireripo to tatavono ema tquicmuna. Ene naco'e no jurionono. No novgieñono viochconini eno maye'ono ma Viya. Nomuírepo no nomrivono maye'evoco ma Viya. 17No jurionono namusopgiene nimictichvoco to tatavo mavetavocgieneri'i ma Viya ene eti vojurionvoc'ena acuti to tatavo to tapjiru to scúreco. Acuti to macoyjeru muespítaru ma 'chane te 'to toonagne scúreco puejchu taetorigia tajuuca taye'e. Ene aco'e eti ajacpoo'i mue 'ma Viya to titotijvocre naecmuna no jurionono. 18Tos'o votaquimsiñavoch'e to majacpíra'e ma Viya. Vo'acucopyeco no jurionono. Echa eti acuti to tatavo. Ene vo'etina eti aquitorigia to tapore. To tapore eto tquitoric'e. 19Enjoo'i naco'e: “Viti vojurionvocovina vquemnacsipno mue 'ma Viya tjicho no jurionono nacuti to tatavo mavetavocgieneri'i ma Viya ene viti vevachocpo machichavocoopo.” 20Je'chu ene taco'e etotsero ma Viya macoscu'vocpo no jurionono tajichri'i to namusopra ema ene eti vojurionvoc'ena ajacpocree'i maye'e tajicho to asopra, vo'etina to iurihuina. Tos'o vo'acusíñavo tacuggio echpapchujcha. 21Im'a, ma Viya vomajpanri'i no jurionono eno tatavogienerijcha to scúreco. Avetji eti acuti to 'ponagiene tatavo votajpan'eyre te 'to vo'acúsopo. 22Aponrejgia ema Viya. Tiurigienejicha tjiapanúra'i etotsero ema muemechorico no votásopjuira'ono. Ema tjiapanu'eri'i etotsero imcuuyáchapo asopa ene ansijri'i maye'e. Te vo'i, eti iomuire tevtsuc'eyre. 23Ene no jurionono te tchapono nasopa ema Viya majacpavre tjicho ema titjiicovo to ene majicha. 24To njichgieneri'i eti vojurionvoc'ena acuti to tatavo to tapjiru to scúreco. Acuti to macoyjeru muespítaru ma 'chane te 'to toonagne scúreco ene no jurionono nacuti to tatavo to je'chugne scúreco. Nacompujvo eno te 'to majacpirenavore tjicho eno nacuti to tatavo to je'chugne scúreco. 25Mporapenviono, nvoo'o to echa to maponreru ma Viya to namuechemchognee'i no 'chañono puejchu votaquimsiñavoch'e to amuechemchogne. No jurionono nanosjiyre mracasamrevcoyre tiomuincapo te tyuutígiapo to natupayore no nochcu'giéneyo nae 'no vojurionvoquina. 26Tac'eptsero eno jurionono tiuchcu'ampo tajichyo to nasopra tjicho tituchvoyre naye'e to 'chosgiene ajúreco, oni taco'e: Ma tcuchcu'yore ene mas'oyre te 'to Sión ene ema mueminajígiapo te 'to namopachijsíravo no jurionono mamrivono ma Jacob. 27Ene nitúchapo naye'e to nechjiriivo te ncomtígiapo to napecaturano, taquee'i to ajúreco. 28Etotsero juiti no jurionono to namusopra to 'chojriicovo nocpuemchopo ma Viya. Ene eti vojurionvoc'ena acometocsipo to 'chojriicovo tajicho to namuremchira ma Viya. Etotsero nanosjii'i to muemnasra no jurionono ma Viya tajicho to maneriosraa'i no viochconvionini. 29Tjicho ma Viya ema titúra'i te 'to muechjiriivo nae 'no maneriorono. Movine tichopuggiapri'ini to muejroru. 30Im'a, eti vojurionvoc'ena vo'ri'ini ásopjuíra'i te 'conevoco etotsero juiti eti ajapanucrepo mue 'ma Viya tajicho to namusopjuira'ivo no jurionono. 31Ene nomuire majapanuvcoyre ma Viya nacutiyore eti te 'to majapaníra'e. 32Ema timerucho to natopravo namusopra namutu no 'chañono puejchu majpanu namtu. 33Im'a, tiaramicregnejcha to muemna'vo muetjiicoovo ma Viya étopo muechemra'vo. Viti vovaato'o vechemcha to maponrerono manocgiene ema. 34Najina taato'o taemoti to maponrerisra ene najinavore taato'o timitca. 35Najina taato'o tencheccha ema puejchu muetsrijgiapri'ini. 36Tjicho ema tepyaco tamutu tquitoricra'i te 'to muetjiicoovo puejchu mácuñuchcore ema. Muitravrena to macuñuchcorehuina. Amén.

will be added

X\