Roma 10

1Mporapenviono, nvoo'ognejcha te 'to nsamre ene nyosiuchvoco mue 'ma Viya no njañonono jurionono puejchu nochcu'a te 'to napecatura. 2Tjicho necho te 'to navorira eno nanoca to mavoo'ogne ma Viya etotsero vonaechemcha to naponrena ema. 3Ene vo'vore naemoti to majicho ma Viya to majacpocrehuina ma 'chane etoyumja te 'to naponreru eno puejchu nájacpocree'ini mue 'ma Viya. 4Vonaechemcha te 'to ma Viya to majacpi'o ma 'chane eto tjicho to masopra ene vo'etina to naetuchrena to 'chosgiene mavoniipi ma Viya. Tjicho émapo Cristo taetuch'ovo to voniipi. 5Ma Moisés muechjis'o to majacpocrevyore ma 'chane mue 'ma Viya tajicha to mavoniipi. Oni maco'e: “Ma 'chane te maato'o muetucha tamtu to mavoniipiono ma Viya, tiuchcu'yore titoricyore tajichyo”, taquee'i to ajúreco. 6Ene tomuire taechjis'o to majacpocrevyore ma 'chane tajicho to masopra, ene eto vomuitjina. Ene taco'e to ajúreco: “Votacmunu vyana te anumo yvejna ma Cristo macuchcu'avri'ini. 7Ene vo'vore tacmunu vyana te 'to novrare no naepenogñono vcochpucari'ini ma Cristo”, taquee'i to ajúreco. 8Tjicho to 'chojriicovo vcometoriigieneri'i eto taechjis'o to vsopra ma Cristo ene eto vo'ehuirena vye'e. Etorichu taechjis'o to 'chosgiene ajúreco: “To 'chojriicovo vo'ehuirena vye'e. Eto vechjis'o ene vcovsamre”, taquee'i to ajúreco. 9Ma 'chane te muechjis'a ma Cristo: “Ma Jesús ema Viógienu”, mac'e, te masopa ene tos'a te masamre te 'to ma Viya macochpucri'i te 'to muepenira, ema tiuchcu'yore tajichyo. 10Tjicho to vsopra ene tos'a te 'to vsamre eto majacpi'ovi ma Viya. Etopo to vechjis'ira ma Cristo eto timerucho to viuchquira. 11Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Namutu no t‑sopano ema movine muemtsiocari'ini ma Viya”, taquee'i to ajúreco. 12Tjicho huipo tacnerioru ma Viya tayampane jurionina nae'po nae 'no vojurionvoquina tjicho namutpo nacógienu ema ene tcatajiccoriono tquicmunano maye'e tajicho to márivo, no tyossericvono maye'e. 13Etori'ojnochu taechjis'o to 'chosgiene ajúreco. Oni taco'e: “Namutu no teñuchvono mue 'ma Viya tiuchcu'onyore”, taquee'i to ajúreco. 14Etotsero huich'o taeñuchvonim'i maye'e no namusopgienerich'o. Vo'vore násopuim'i te 'to naquijarich'o tquechjis'o ema ene movine nasamari'ini te 'to tcucmetorirono naye'e. 15Vo'vore tcucmetorirono te 'to naquija tcuvnico. Tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Tiuunagnejcha ene tvopnocre no tcometorirono to tiuuna 'chojriicovo”, taquee'i to ajúreco. 16Ene je'chura'ii'i no jurionono tcometocsiono to 'chojriicovo ene vonamtu nasopa. Eno muechjis'o ma Isaías oni maco'e: “Tata, najinarichu t‑sopano to 'chojriicovo vcometoriigiene”, taquee'i to ajúreco. 17Taco'e to vsopra ene tos'o to vsamra to 'chojriicovo taechjis'o ma Cristo. 18Nuti nyoseric'eyre: ¿No jurionono huipca nasama to 'chojriicovo? Je'chu eno nasamo. Oni taco'e to 'pona ajúreco: Tcometorirono te 'to 'vosariono to 'chojriicovo. Nasamo no tcovsano te 'to 'muiripa'i 'pog'e, taquee'i to ajúreco. 19Napech'e nyoseric'eyre: ¿No jurionono huipca naechemcha to maponreru ma Viya? Tjicho to majre ma Moisés muechjis'o to majacpirayore ma Viya no vojurionvoquina. Oni taco'e: Eti jurionono nye'onri'ini timyusemco'eyore to njapanirayore no vojurionvoquina tjicho eno vonneriocvocgienenari'i. Eti asemoyore najichyo to njacpiravocyore no muechoririono, taquee'i to ajúreco. 20Mamuire ma Isaías tijrocvo muechjis'o enorichu no vojurionvoquina: Nuti nisojvo naemotnu no votacponreejinono nuti ene nimericvo nae 'no votyoseriris'anono, maquee'i ma Viya te 'to 'chosgiene ajúreco. 21Ene nomuire no jurionono muechjis'o ma Isaías oni maco'e: “Tamutu sachono nich'ovco ene votásopjuira'ono nye'e tiocpuemchonono”, taquee'i to ajúreco.

will be added

X\