Roma 1

1Nuti Pablo mavonranu ma Jesucristo. Tneriocnu ma Viya nquíchosi maye'e puejchu nacmetoriru to maye'e tiuuna 'chojriicovo. 2Te 'conevoco te 'to munagiene najriono no muechjirono ma Viya muechjis'oo'i to 'chojriicovyore mue 'ma 3maChicha Jesucristo Viógienu viti. Te tiuchcopo tcog'e, ema mamrivo ma David. 4Te tchoopo titorico, ma Espíritu Santo muemquechorojco te 'to emagienejicha maChicha ema Viya titjiicovo. 5Ema tjicho ma Jesucristo, ma Viya timecnu to muemna'vo to muejrosranu to ntupara'o ene tvonicnupo te 'to muéjare ma Cristo puejchu nacmetoriru te 'muiripa'i 'pog'e te 'to nasopa ema ene naetuchyore to muechjiriivo. 6Ene aco'e eti iomuire te 'to maneriosra'e ma Viya puejchu maye'evoc'ena ma Jesucristo. 7Ncajre'eri'i eti acovsa te Roma amutu muemnaa'e ma Viya. Ema tnerioc'e puejchu machichavoc'ena. Nyosiuch'e mue 'ma Viya Iyare mue'po Viógienu Jesucristo muemcataca'e ene aetotijvo te 'to asamre majicha. 8Tovyore to muéjare ma Jesucristo nuti nrusrupáyacho ma Viya ajicho eti tjicho te 'muiripa'i 'pog'e nasamuiico to asopra ema Viya. 9Ema mpono ncopneriiji te 'to nsamre ncometoriru to 'chojriicovo taechjis'o ma maChicha. Ema muecho te 'to 'muíriji nyosiuch'e maye'e te nyujroco. 10Nyosioco ma Viya te 'to mavoo'ognena mpuemmahuina nitrúcapo nutegia aye'e. 11Nvoo'o nim'o'eyore puejchu netmécha'e te 'to iachanevo 'tumevoc'ena to aponra ma Viya. 12Puejchu nomuirena etméchanu tjicho vcutcoco te 'to vsopra ma Viya. 13Mporapenviono, nvoo'o to echa 'muíriji mponrericnove nimojna'e etotsero etjoo'i to temtocnu. Nvoo'o netmécha to asamre ene nemechemcha no 'pomriono puejchu najacpa. Ene njicho nae 'no 'pomriono vojurionvoquina. 14Tcomnucre nitucha to ntupara'o nacmetoriru nae namutu no 'chañono techemra'ono nae'po muechemreccono nae'po muicchosiono. 15Tos'o nuti ntsecvo nquimuira nacmetoriru to 'chojriicovo iomuire aye'e eti acovsa te Roma. 16Nuti vonatsri'o tajicho to 'chojriicovo tjicho eto matúmevo ema Viya te 'to macuchquírayo namutu no t‑sopano eto, novyore no jurionono ene énopo no 'povsajecono. 17Eto 'chojriicovo temechemchovocovi to vsopra ma Viya eto majacpi'ovi ene taquejvorichu. Tajina 'ponaena tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Ma tjiacpocre mue 'ma Viya eto tjicho to masopra ene ema tiuchcu'yore”, taquee'i eto. 18Ma Viya te anumo macojchucyore to tpiccore masemnevo nae namutu no huinarajono mpachijigñono. Te 'to tamurigiene naetorisra vonaesopa taquéchosi to je'chugne 'chojriicovo. 19Ene muemechoricyore ma Viya tjicho eno naechemchoo'ini to techocoriono mue 'ma Viya. Tjicho emarichu timecri'i 20te'rich'o te tanaecu te muepyacpo pjoca 'pog'e. Ene tquechoroji to ymuim'ogne techocoriono mue 'ma Viya. To muepyaru etorichu temquechorojco te 'to emari'i Viyagienejicha ene muitravre to muetjiicoovo. Tos'o eto natopravo no 'chañono tajina náquetsraayore. 21Naemotinneni ma Viya etotsero vonapicucha vo'vore narusrupáyacha. Eto tjicho muechemreccompo tmopcupo to naponreru. 22Naquee'i te 'to techemra'ono etotsero enovoyejpo muechemreccono. 23Tjicho huipo napicucha nacsiña ma muepenoccogne Viya Iyare ene étopo nacosiña napicucho to naepyaru mavosi ma tepenoji 'chane. Tomuire nacosiña to taem'i to sórare coyre étopo ggiore. 24Eto tjichri'i ma Viya maquicñaavocpo puejchu nanocarichjicha to mpachijigne tavoo'ogne to nasamre. Nanoco to tamurigiene enojicco. 25Tjicho vonasopa to je'chugne techocore mue 'ma Viya. Tasope'ipo nasopo to tepya'core. Nacosíñapo naepyusmirucho to muepyarono ma Viya. Ene huipo emuena naepyusmirucha ma Viya tepyaco tjicho ema maquejvorichu tpicuchcore ene muitravre to macuñuchcórevo. 26Eto tjicho ma Viya maquicñaavocpo nanoca to ttsii'ocre mpachijigne tavoo'ogne to nog'e. Enoripuini no 'senono huipo nanoca to manesirena ma 'chane te 'to naepya mue 'ma Viya ene étopo nanoco to tamurigiene ene eto vo'etina muepyasna ma Viya. 27Nomuire enerichu naco'e no 'jirono. Huipo nave'a nacmunu su 'seno ene eto muepyas'oo'ini ma Viya. Tavoyocpo eto ttsii'ocre tve'cocompo 'jirococono. Te 'to nanosra to tamurigiene eto temecatajivchoyre. 28To namuurira nacponreeji ma Viya ema maquicñaavocpo te 'to mpachijigne naponreru nanoca to tamurigiene. 29Je'chura'ii'i nanocpo to namopachijsíravo te 'to naetorisra. Mueperajono, nave'po su 'seno vonaeturena ésupo sve'po ma 'puima 'chane, tjiomrara'ono to 'poy'e, huinarajono ene tcotegneyechra'ono, tcopa'iono, tcotchopra'ono, tquitemra'ono ene techjicra'ono. 30Ene techjegnera'ono, nacotichopo ma Viya, t‑siñavorojono, timiaramimijicvono, votápicura'ono nae 'no naeyano. Natanco to najicha to nanosrena to tamurigiene. 31Ene muechoririono, votaetura'ono te 'to naechjiriivo, votaemna'ono ene vo'vore tajpanra'ono, mracasamriono. 32Naemotinneni to mavoniipi ma Viya no tnocono jmani eto timcoparecyore ene nanocrichjicha to tamurigiene naetorisra. Votáquejvo te 'to nanoca. Eno nórico tomuire nanoca no 'ponano.

will be added

X\