Apocalipsis 9

1Te tcochjopo ma cincogne angieri, nim'opo ma macuti to jreegi ene mas'o te anumo. Ema tquijropo to tayávera to taevarápa'i topenogne muitravre. 2Ema mavejocpo eto. Tiuchcopo taye'e to gjórepa tacuti to taye'e gjore to 'chopegiene joono. Tamuichpo to sache étopo tecticvo. 3Ene te 'to gjórepa tiuchcompo taye'e to tacuti to catsa. Tiorompo te 'to 'pog'e. Eto tquisopsiompo puejchu tayucvoca no 'chañono. To tayucririsra tcotigienejicha tacuti to sosejgi. 4To tavóno'i eto votacúnico to smeno muiji étopo scurecono. Enochujcha tayucvocyore no namuquimotioragieñono mue 'ma Viya te 'to nano'u. 5Etotsero votacucpaco. Taquejvorichu nácatajivo tajicha to cincogne coje. To tacotivono eto tacuti to tayucririsra to sosejgi. 6Ene eto to sachono no 'chañono navro'po nayumjácapo to naépena etotsero votaepenonyore cutiyore te 'to tajunjigia to naepenirena. 7To catsano tacuti to taem'i to cvoyu ttsecvopri'i tomo to tacotiuch'ovsare te te'cocono no 'chañono. Te 'to tachuti cuti to etjoo'i to tajárapi oro eto. Ene to tamiro cuti mamiro ma 'chane. 8To tachutmoco cuti to schutmoco su 'seno. To to'e cuti to to'e to 'chopegiene sórare tquíjare león. 9Etjoo'i to tacotiuch'ovo to tog'e cuti giero. To tapovono eto tquemo mraca. To taquémovo tacuti to tajumpira to 'chopemuri cvoyono tiomono to tacaretano. 10To taejgi tacuti to taejgi to sosejgi. Eto tcoy'e to tayura taemecatajivchi'o no 'chañono cinco coje tajicho. 11Emjaa'i ma taeyara'o etono, emarichu taeyara'o to taevarápa'i topenogne muitravre. Te 'to naechjiriivo no jurionono naejarecho Abadón ene te 'to naechjiriivo no griegono naejarecho Apolión. To muéjare taechjis'o te 'to ema tesruricra'i. 12Taetavicripo to tovgiene tiñem'i tcatajivcore ene apinarine eto. 13Ma saesigiene angieri tcochjopo. Nsampo ma techjico. Ene tos'o to ma'u te 'to cuatrugne taji'u to naejquírare to tijye. Eto ene tovrico te 'to mamíro'u ma Viya. Oro eto. 14Ma nsamo'chognee'i majichpo ma saesigiene angieri tcoy'e to chujore: —Pquitcovca no cuatrunano angieriono naquimitjigne te tachocyo to 'chope cjocre tquíjare Eufrates —majichpo. 15Je'chura'ii'i nacojchucvocpo no cuatrugne angieriono puejchu nacopacovca no 'chopemuugieñono 'chañono. Tiáne'i tcutmuucoconyoreni eno tjicho eno ttsecvonripo to ene najicha. Nacuchoco to hora sache coje ene étopo añu. 16Nuti nsampo to natupa no tcoperonri'i sontarono. 'Chopemuugieñonjicha ntoscientos millones to natupa. 17Ene taquee'i to nim'ogne muemecnugnee'i ma Viya. No tcoperompoo'i etjoo'i te 'to natupo to nacotiuch'ovo. To taem'i etono titsi tripu ene tyocco. To tachutiono to naye'e cvoyu tacuti to tachuti to 'chopegiene sórare tquíjare león. Ene te 'to tajaca tiuchco to yucu gjórepa ene étopo to tacuti to taejrevo to mari. 18Taco'e tepenompo tiáne'i tcutmuucoconyoreni no 'chañono tajicho to yucu gjore ene étopo to tacuti to tijre mari tochcognee'i te tajaca to cvoyono. 19To taetjiicoovo to cvoyono ene tovrico te 'to tajaca te'po taejgi tjicho eto tacuti to tachuti to ggiore ene eto taemecatajivcho no 'chañono. 20No 'chañono taquemochagieneri'i jmañono, eno votácot‑samriono tajicha to tamurigiene nanocsariono. Vonaenajigia to nacosiñera no huinarajgieñono étopo nasiñarajono naepyaru no 'chañono te 'to oro, te'po prata, te bronce, mari ene te'po to vcugi. Eno votimuiigiano vot‑samuiigia vo'vore tyamrigia. 21Vonaenajigia to nacopa'ivo, to naetpaají'ovo nanocorisra, to nomera'vo ene étopo to navira su 'seno vonaeturena émapo 'chane vonaemuena.

will be added

X\