Apocalipsis 7

1Taquepo nim'o no cuatrunano angieriono ttup'ereconri'i te 'to cuatrugne tagíñocu to 'pog'e. Eno tcootoconri'i to cuatrugne tecticvono puejchu votacujooveco te 'to 'pog'e te'po une te'po vcugiono. 2Nim'opo ma 'pona angieri. Ene mas'o te tot‑sírare sache mampoo'i to muemotiora muéjare ma muepenoccogne Viya. Ema tjiáranu mametocovco no cuatrugne angieriono. Eno tquijrono naemecatajivcha to 'pog'e étopo une. 3Majichvocpo: —Huich'o aquemecatajivcho to 'pog'e une étopo ycugiono tiomuincapo te táquimotiorampo te 'to muéjare ma Viya te nano'u no mavonrano ema —majichvocpo. 4Nuti nsamo to natupa no naquimotioragieñono nae 'no ntosemuugieñono israelitano. Ntose mil to natupa no etomuriompoo'i, ciento cuarenta y cuatru mil te namutpo. 5No tquimotioranri'i te 'to mavcure mamuri ma Judá ntose mil to natupa. Ennavre no tquimotiorano te 'to mavcure ma Rubén ntose mil to natupa. Te 'to mavcure ma Gad ennavre ntose mil to natupa. 6Ennavre te mavcure ma Aser ntose mil no tquimotiorano. Te mavcure ma Neftalí ennavre ntose mil. Te mavcure ma Manasés ennavre ntose mil. 7No tquimotiorano te 'to mavcure ma Simeón ennavre ntose mil. To natupa te 'to mavcure ma Leví ennavre. Te mavcure ma Isacar ennavre to natupa. 8Te 'to mavcure ma Zabulón ennavre ntose mil. Te mavcure ma José ennavre, te 'to mavcure ma Benjamín ennavre ntose mil to natupa no mueptsirono ma Viya naemotiorachognee'i no angieriono. 9Taquepo nesñecvore ene nim'opo no 'chopemuugieñono 'chañono mtupachiravocre tiov'onri'ini te 'muiripa'i 'pog'e te tamutu to 'vosariono nae 'no 'puechjiriivono 'povsajecono. Eno ttup'ereconri'i te 'to mamíro'u ma Viya énepo te mamíro'u ma tepeninovi macutri'i to 'vesa. Eno tcomuii'ono to tjiopu. Nacoy'epri'i to tapoco tavosi to cochpoco. 10Eno tjiaranono nacuñucho ma Viya naco'e: “Ma Viya tejaracoo'i techo tamutu ema tcuchcu'ovi émapo ma tepeninovi macutri'i to 'vesa”, naco'e. 11Namutu no angieriono ttup'ereconri'i nachoyoco to muejasrare ma Viya énopo techono maye'e ene énopo no cuatrugñono muepyarono ema. No angieriono naepyusmiruchpo tyusicompo ene naetsrarecpo. 12Naquepo: ¡Amén! Vcuñucha ma Viya Viógienu viti, muitravrena to ypicuchra étopo muetjiicoovo matúmevo étopo muechemra'vo ene étopo to vrusrupayachira ema. Ene taqueyre. Amén, naquepo. 13Ma étona techo mue 'ma Viya tyosericnupo: —¿Najpuca pnoni tcomuii'ono to tjiopu? ¿Oypuca nos'o? —majichnupo. 14Nuti njicpopo: —Tata piti pecho —njichpo. Majichnupo: —Eno pnoni nochcurionri'i te 'to 'chopegiene tcatajivcore ene tiuunampo tajicho to muetne ma tepeninovri'i. Cuti tcosipjui'ono te 'to muetne ema. 15Enepo novrico te tamíro'u to muejasrare ma Viya te 'to mapeno. Emapo nacógienu nanoco to mavoo'ogne sache yoti. Ene ma techo tamutu ema techpojricvocyo. 16Movínepo tec'ano ene tetaracanri'ini. Vo'vore nasama to taejrevo to sache 17tjicho ma tepeninovri'i tiovrico te 'to mamíro'u ma Viya, ema techpojricvocyore. Mamyo te 'to tov'o to une tquitoricra'i. Ema Viya temetsraarecvocyo. Mapaja'oyre to natséramo te 'to nog'a —majichnupo.

will be added

X\