Apocalipsis 6

1Taquepo nim'o ma tepeninovi macutri'i to 'vesa. Ema mavejchocpo to tativgiene taespita taye'e to rivro ene nsampo ma étona muepyaru ma Viya. To ma'u tacuti to tchunnuco. Majichnupo: —Yare, pim'a to taemeriivoyre to tovgiene taespita to rivro —maquepo. 2Ene nesñecpo nim'opo to cvoyu tjiopu. Ma tcoperori'i macootoco to tspoocu. Tquijropo tomuire ema to majárapi. Tyompo ema ene tito'arecpo. 3Mavejchocvore to tanoporu taespita. Ma apinagiene muepyaru ma Viya majichnupo: —Yare, pim'a to taemeriivoyre pjoca tanoporu taespita to rivro —maquepo. 4Nim'ovre tiuchco to 'pona cvoyu titsi eto. Ma tcoperori'i tquijropo to 'chope 'chatrope, eto taechjis'o no tcovsano te pjoca 'pog'e te'cocampo majichyo ene tcopacocampo. 5Te mavejchocvórepo to moponagiene taespita, ma moponagiene muepyaru ma Viya majichnuvrepo: —Yare, pim'a. Nim'opo to t‑siso cvoyu. Ma tcoperori'i eto macootoco to naectiigi. 6Nsamojnopo ma techjico te 'to namuri no muepyarono ma Viya. Maquepo: —T‑sivachopo to tniccore trívogi étopo cebada etotsero to votaeje'oyre eto asaete étopo vinu —maquepo. 7Ma tepeninovi macutri'i to 'vesa te mavejchocpo to cuatrugne taespita, majichnupo ma cuatrugne muepyaru ma Viya: —Yare, pim'a —majichnupo. 8Ene nim'ovrepo to cvoyu tyocco to taem'i. Ma tcoperori'i eto, ema tquíjare Tepenocre. Te 'to muegne ema, nim'o ma 'pona ema taechjis'o to novrare no naepenogñono ene tquijropo ema puejchu naepenooca majicha no 'chopemuriono 'chañono te 'to 'pog'e. Tiáne'i tcutmuucoconyoreni tjicho tcopacoconyore. No 'pomriono tepenonyore tajichyo to nanicgiene te'po te 'to jmariono ene enjoo'i tacopacoyre to huinarajgieñono sorariono. 9Ma tepeninovi macuti to 'vesa mavejchocvore to cincogne taespita. Nim'opo to nachanevono te 'to tamíro'u to naejquírare to tijye nanoquiivósare mue 'ma Viya tjicho eno tepenonri'i tajicho to naponra to muechjiriivo ma Viya. 10Eno tjiaranono najichpo ma Viya: —Tata piti santugnejcha piuri pitucho to pechjiriivo ¿caerapuca to pitsrijsinovyore ene jvioschovcoyre no tcopacovocovionri'i te 'to 'pog'e? —najichpo. 11Taquepo tquijrompo namutu to tjiopu namuii'oyre. Tcometocsiompo te 'to nacmichara'o nanáraca 'puesena tiomuincapo te nayuutígiapo to natupa nae 'no nacutgieñono natnoviono tepenonyore nomuire nacutiyoorichu eno macoviivocyore ma Cristo. 12Te mavejchocpo to saesigiene taespita to rivro, nim'opo tyamrico mraca to 'pog'e ene tmopcupo to sache t‑sísopo étopo coje títsipo tacútipo to iti. 13Etopo jreegiono tpacarecompo te 'to 'pog'e tacútipo te tpacarecono to to'i to ycugi te tjiooveco mraca. 14Ene to anumo temticpo, tacuti te tiayromecovo to 'jiumeruco ene tyamricompo tamutu to 'nug'e mariono étopo to tiuupu'ono te 'to 'chopegiene cogiure. 15Ene tpiconyore namutu no 'chopetupara'ono te 'to 'pog'e. Tcoyumrugiono te 'to 'nug'e mari te'po 'nuucusiono. Nacochanevco no 'pomriono cparaacono, énopo tpicuchcoriono 'chañono, no ricono ene énopo no vnoracono. 16To napisra eno tyossericvompo taeñatsicvoca to 'nug'iono mari puejchu vonacucyosere'i mue 'ma Viya te 'to muejarasi'ri'i ene huipo naquim'o to masemnevyore ma tepeninovri'i macuti to 'vesa. 17Tjicho titecpopo to sache masémovo ma Viya. Najina taato'oyo tájicpuicyore.

will be added

X\