Apocalipsis 3

1Pácajre mamuire ma techo nae 'no t‑sopono ma Viya te 'vósare Sardis. Pjichyore: “Ma maChicha ma Viya tcoy'e ma sietegiene Espíritu Santo ene étopo to siete jreegi, oni maco'e: Nuti nimoti to anocsariono. Naejchoripo no 'chañono te 'to tiuri to aponranu etotsero acuti ma muepenogne te 'to itorisra. 2Tos'o aquechrorócapo etméchapo te 'to 'puesagiene anosra to nvoo'ogñono puejchu vo'aquinajricvo te 'to aponranu tjicho nim'o to anocsariono ene votori te 'to mamíro'u ma Viya. 3Acot‑samre echa to nimitropi ajacpognee'i. Anocgienenajicha te 'to itorisra. Te vo'acuquechrorocvo aquechpovo, nvemchujric'eyre nemecatajivcho'eyore tacutiyore te tiuteco ma tiomera'i. 4Etotsero enjoo'i aye'e eti acovsa te Sardis votmopachijgiapono te 'to naetorisra. Eno ncochanevcoyre tjicho tiuri to ene nac'e te 'to naetorisra. 5No tájicpuicro'ono tito'aregiano nijrocvocyore nacmuii'o to tjiopu ene vonáquem'oyre to naéjare te 'to rivro naye'e no tquicmunano to muitocoresigne naetorisra. Nuti nechjis'oyre to naéjare te 'to mamíro'u ma Tata nae'po nae 'no angieriono. 6Te 'to acgiño asama to muechjiriivo ma Espíritu Santo nae 'no t‑sopono ma Viya” —maco'e ma Viógienu—. 7Pácajre mamuire ma techo nae 'no t‑sopono ma Viya te 'vósare Filadelfia: “Ma santugnejcha maChicha ma Viya muechjis'o to je'chugne, ema tcoy'e to tayávera taye'e to mavsa ma David. Te mavejoco najina taato'o tjiocha ene te majocho najina taato'o tvejoca. Ema oni maco'e: 8Nuti nimoti to anocsariono. Necho te 'to vo'tumevoc'ena etotsero asopjuíra'i te 'to nechjiriivo. Vo'ioñúchanu echjis'o to níjare. Im'a, nuti nvejocripo to tapajo te amíro'u ene eto najina taato'o tjiocha. 9Aponrejgia, oni njichvocyore no tepya'ra'ono jurionono maneriocgieñono ma Viya najichvo ene emachujcha ma eriono nasopo. Eno tepyusiconyore njichyo te 'to amíro'u puejchu naecha te 'to nuti nemnac'e. 10Eti asopjuíra'i te 'to nechjiriivo nmetoru'eri'i te 'to ájicpuicro'o. Tos'o nuti ncuchcu'eyre te 'to natajivyore namutu no 'chañono tjicho ma Viya maquitsmoorajyore no tcovsano te pjoca 'pog'e. 11Aponrejgia tiane'ipo to nutesrayre. Aponrericgienenajicha to imitcosi puejchu vonacuquichojco'e to icmuna. 12No tájicpuicro'ono tito'aregiano nnocvocyore te 'to mamíro'u ma Tata. Nacutiyore to taesigra te 'to mapeno ema ene movínepo najunjigiari'ini taye'e ene najchoyre to muéjare ma Tata naye'e ene étopo to taéjare to mavsa. Eto 'ponayore 'rajru Jerusalén tos'ogneyre te anumo. Tomuire najchoyre naye'e to 'pona níjare nuti. 13Te 'to acgiño asama to muechjiriivo ma Espíritu Santo nae 'no t‑sopono ma Viya” —maco'e ma Viógienu—. 14Pácajre mamuire ma techo nae 'no t‑sopono ma Viya te 'vósare Laodicea: “Ma Je'chugne Munagiene ema techjis'o to je'chugne. Ema titúra'i te 'to muechjiriivo. Ma Viya muepyacpo te tovgiene tamutu majicho ema. Oni maco'e: 15- 16Nuti nimoti to anocsariono tjicho eti voyatpijvoc'ena to aponranu ene vo'vore iocpuemchanu. Te voyatpijvoc'ena to aponranu, tiuuri'ini 'nuujina iocpuemchanu ene vo'ene ac'e. Acuti to tyácaeru une ene tijruggiomo nevtsucgiene tios'o te 'to njaca. 17Eti aquee'i: “Etjo to vrícovo. Tajina vacmunu. Tamutu vcoy'e”, aco'e. Eti vo'echa te 'to ajapanucre acomnurocvo tamutu. Puchug'e tajina amuii'ina. 18Taco'e nmetoco'e te 'to ayosserígiapo nye'e. Ava'chanu to oro taemiuunachgiene to yucu puejchu je'chu rico'ena te 'to acye'e ene étopo to amuii'ina tjiopu puejchu huipo acutsri'o te 'to nmíro'u. Tomuire to nvoo'ogne áquetsra puejchu imuiigia te 'to asamre. 19Tjicho nuti ncóvaco ene nemectsimmuico namutu no nemnarono, tos'o ácot‑samrevo anocgienenajicha to nvoo'ogne. 20Aponrejgia, nuti nechjic'ee'i te 'to apajra. Te 'to enjoo'ina t‑samanono ene navejoca to tapajo, nuti nsiopyore nnicyore naye'e. 21No tájicpuicro'ono tito'aregiano, nuti ntuparacvocyore te 'to nquiyara'ocorevoyre. Nacutinuyre to nito'aresra ene étopo to ntupara'o te 'to maquiyara'ocórevo ma Tata. 22Te acgiño asama to muechjiriivo ma Espíritu Santo nae 'no t‑sopono ma Viya —maco'e ma Viógienu.

will be added

X\