Apocalipsis 22

1Taquepo ma angieri timecnu to cjocre. Tiuuna to une tquitoricra'i votachpyomo. Ene tos'o te 'to muejasrare ma Viya émapo ma tepeninovri'i. 2Ttucromo te 'to ttupric'o caya. Te 'to tachóchocu tcutcoco etjoo'i to apigi vcugi scúreco tquitoricra'i. Tco'ivoco tamutu cojiono. To tapócoji eto 'puuji nae 'no 'chañono te 'to 'vosariono. 3Najina tásioponyore te 'to 'vósare no muecñacgieñono ma Viya tjicho ene tovricyore to muejasrare ma Viya taeyara'o tamutu ene étopo to maye'e ma Viógienu tepeninovri'i. Naetsrarecyore taye'e no mavonrano. 4Naem'oyre mraca to mamiro. Tcajuyore to muéjare te 'to nano'u. 5Tajinayore to yoti tos'o no tiovriconyore taye'e vonacmunyore to namicuch'apo étopo to sache tjicho ema Viya tjiaracuyre. Ene eto natupara'oyore muitravreyre tamutu añono. 6Taquepo ma angieri majichnupo: —Jmani 'chojriicovono t‑sopcore ene tituchvoyre. Ma Viya tijrocri'i ma Espíritu Santo no muechjirono, ema tvonico ma angieri puejchu mametocovca no mavonrano to tacoyemyore juiti jmani sachono —majichnupo ma angieri. 7Ma Jesús maquepo: —Im'a, tiane'ipo to nutesrayre. Tiuusamreyriono no tásopjuíra'i te 'to muechjiriivo ma Viya te pjoca ajúreco —maquepo. 8Te pochpo nsamri'i ene nim'opo jmañono, nuti Juan nepyusmiruchpo ma angieri timecnuu'i, netsrarecyorepuini. 9Etotsero ema majichnupo: —Vo'ene pcuggio tjicho nutirichu nomuire mavonranu ma Viya. Ncútivi piti énopo pporapenviono muechjirono ma Viya ene énopo no t‑sopjuira'ono te pjoca ajúreco. Ma Viya ema pepyusmirucha —majichnupo. 10Tomuire majichnupo: —Vopcoñucho to muechjiriivo ma Viya te pjoca ajúreco tjicho tiane'ipo tituchvoyre. 11Enotsero no tnocono to tamurigiene vonaenajiquim'i. Enopo no tnocono to mpachijigne nomuire nanocyoorichjicha. Enotsero no maye'ono ma Viya tnocono to tiuricocre nanocyoorichjicha to tiuriono mavoo'ogne ema —majichnupo ma angieri. 12Maquepo ma Jesús: —Im'a, tiane'ipo to nutesrayre. Nomyore to taetsvoyre to nanocsariono, tamurigiene étopo tiuriono. 13Nuti nuvgiene te 'to tamutu. Nutiyoorichu te titapompo. Niijico tamutu ncuti to letra A ene étopo to tegne'o Z —maquepo ma Jesús. 14Tiuusamreyriono no tiuuna to naetorisra tacuti te tcosipjui'ono to namuii'o. Eno tquisopsiyriono nanigia to to'i to scúreco tquitoricra'i ene t‑siopampo te 'to 'vósare. 15No votásioponim'i taye'e no votásopjuira'ono, énopo no titpaaji'ono majicho ma eriono, no tve'ono su 'seno vonaeturena émapo 'chane vonaemuena, énopo tcopa'iono, no tcosiñarajono to muepyaru ma 'chane ene énopo no tepya'ra'ono ene tquitemra'ono. Eno namutu votásioponyore te 'to 'vósare. 16Maquepo: —Nuti Jesús nvonico ma angieri puejchu mametocovca jmañono no t‑sopnono te 'to 'vosariono. Nuti mamrivo ma David, naeyara'ini no 'chañono te 'conevoco. Nuti ncuti to vjiareegi. 17Ma Espíritu Santo énopo no maye'ono ma Viógienu nacuti su 'rema 'seno najicho no 'chañono: —Yare —naco'e. Ene no t‑samano naech'a nomuirena no 'pomriono: —Yare —nac'e. Ma tetaraca táquimuíranu. Mategia muera to une tquitoricra'i, tajina tavachina. 18Nuti Juan nmétoco namutu no t‑samano to muechjiriivo ma Viya te pjoca ajúreco: te 'to enjoo'ina naetsvocha ene nayucorocha te pjoca ajúreco, ma Viya mamuire mayucorochyore to muemechoro'yo masémovo taechjis'ogne pjoca ajúreco. 19Enerichu te enjoo'ina naquem'a nacomtigia to 'puesena te pjoca ajúreco ene ma Viya macomtisnoyre to muecmunena te 'to rivro naye'e no tquicmunano to muitocoresigne naetorisra. Ene huipo táquicmunanyore te 'to tapachnagne 'vósare taechjis'ogne pjoca ajúreco. 20Ma Jesús techjis'oo'i jmañono maco'e: —Je'chu, tiane'ipo to nutesrayre —maquepo. Je'chu ene taqueyre. Amén. Piutegia Tata Viógienu Jesús. 21Nyosioco ma Viógienu Jesucristo muemcataca'e amtu eti. Amén. 1,16:10 Ene macopayacvocpo te Troas ma Lucas, ma tiajchoo'i pjoca. ?? ?? ?? ??

will be added

X\