Apocalipsis 21

1Taquevre nim'opo to 'rajru anumo étopo 'rajru 'pog'e tjicho tajinaripo to tovgiene anumo étopo tovgiene 'pog'e ene tomuire to 'chopegiene une tajínapo. 2Nuti Juan nim'o to santugne 'vósare, eto 'rajru Jerusalén ene tos'o te anumo mue 'ma Viya. Eto tetpiricvoripo tacuti su 'seno te tituchvoyrepo. 3Nsamo'chopo te 'to anumo tjiáranu maquepo: —Juiti ma Viya macochanevcopo no 'chañono. Ene mavricyore naye'e, maye'evocyore ene ema nacogienuyre. 4Ma Viya ema temetsraarecvocyo mapaja'oyre to natséramo te 'to nog'a tjicho tajínapo taeyo'ocreyre ene tomuire tajínapo taepenocreyre. Titapopo tomuire to tcatajivcore étopo tcojrasamurevocre. Titovonyórepo tamutu to tovgieñono —maquepo ma techjicri'i. 5Taquepo ma Viya tejaracoo'i taye'e, taeyara'o tamutu, maquepo: —Im'a, nuti nitsvochyore tamutu 'rajruyre. Tomuire majichnupo: —Piajcha pjoca nechjiriivo tjicho eto je'chugne tcosiñacore ene tituchvoyre —majichnupo ma Viya. 6Taquepo majichnupo: —Tituchvopo eto. Nuti nuvgiene te 'to tamutu. Nutiyoorichu te titapompo. Niijico tamutu ncuti to letra A ene étopo to tegne'o Z. Ma tetaraca táquimuíranu, nuti nijrocyore to muera une tquitoricra'i tajina tavachina. 7No tito'arecono te 'to tamutu nijrocvocyore to naecmuna nechjis'ognee'i ene nuti nacogienuyre ene eno nchichanovevocyore. 8Enotsero no tnocono to tamurigiene tquicñayriono te 'to yucu: no tpitrijono te 'to naponranina énopo no msopjuireccono, no tnocono to mpachijigne, énopo tcopa'iono, no tve'ono su 'seno vonaeturena émapo ma 'chane su 'seno vosimuena, no titpaaji'ono majicho ma eriono, no tcosiñarajono to muepyaru ma 'chane ene énopo no tepya'ra'ono. Eno namutu tquicñayriono te 'to yucu ene apinaénapo to naepenírayo —majichnupo. 9Maquepripo tiutecpo nye'e ma angieri ma étona nae 'no sietegieñono tiomompoo'i to crujono te 'to taegnejriru masémovo ma Viya. Majichnupo: —Yare, nimecviyre no scuti su 'seno 'remayore mue 'ma tepeninovocri'i no 'chañono —majichnupo. 10To muemecnugnee'i ma Espíritu Santo, tiomnu ma angieri te 'to 'nug'e mari timecnu to santugne 'vósare Jerusalén. Ene tos'o te 'to anumo mue 'ma Viya. 11Eto 'vósare tmottsico tjiáracu majicho ma Viya. To tajaracuvo tacuti to tasivachogne marigira tquíjare jaspe eto tiuunagnejcha. 12Etjoo'i to tayuchegne to 'vósare 'nug'e. Ntose to tapajrano, etonapri'i no angieriono tjiañocono to tapajono. Tcajupoo'i tomuire to naéjare no ntosegieñono novcuriono no jurionono israelitano. 13Te tnopo tot‑sírare to sache mopona to tapajono, te cjo'o moponavore, te vono moponavore, te'po taeesírare to sache. 14To toctayasi'ri'i to tayuchegne ntosevore to mariono. Tcajuvore taye'e to naéjare no ntosegieñono apostoriono mavonrano ma tepeninovri'i. 15Ma angieri techjicnuu'i macootoco to muectiigi oro eto cuti crino. Eto muectich'oyre to 'vósare étopo tapajrano ene étopo to tayuchegne. 16Ene muectichpo to 'vósare tcutcoco to tónavo étopo taechpej'evo. Tcoy'e setecientos cincuenta legua to taechpej'evo étopo tónavo ene étopo to taengievo. 17Taquepo muectichpo tomuire to tayuchegne. Tcoy'e to sesenta ene cuatru metros to taengievo. Ma angieri muectichri'i te 'to vimotgiene victiigi viti. 18To tayuchegne tiuuna tacuti to tmottsico t‑sívacho mari tquíjare jaspe. To 'vósare tquepya eto te tiuuna oro tacuti to tamottsisra to cristare. 19To mariono taejas'oo'i etjoo'i to toopovono. To toopovo to tovgiene eto tquíjare jaspe, to 'pona eto tquíjare safiro, to moponagiene eto tquíjare ágata, to 'pona tquíjare esmeralda. 20To cincogne eto tquíjare ónice, to 'pona eto cornalina, to 'pona crisólito, to ochogiene eto tquíjare berilo, to 'pona topacio, to ndiesigiene tquíjare crisoprasa, to once jacinto ene to ntosegiene eto tquíjare amatista. 21To ntosegieñono tapajrano tquepya te 'to tasivachogne mari tquíjare perla. Eto tacuti to tñóseji. Etonapri'i perla te 'to tapajrano. To 'chopepono caya taye'e te 'to 'vósare eto tiuuna oro tacuti to voteriaja'i. 22Tajina nim'a to mapeno ma Viya taye'e tjicho votacmuncore. Ene mavrico naye'e ma Viya titjiicovo émapo ma tepeninovri'i. 23Tomuire huipo tacmunu to tajaracuvo to sache étopo coje tjicho émapo tjiáracu tmicucho ma Viya ene émapo ma tepeninovri'i. 24No 'chañono nochcuriono te 'to 'pog'e naponyore to taemitropi tajaracuvo to 'vósare ene no taeyara'ono to 'vosariono naetsrarecyore tnoquicvonyore to nacoy'egne te 'to 'vósare. 25To tapajrano movínepo tjiochaponri'ini tamutu sachono. Tajínapo yotina. 26No 'chañono te 'muiripa'i 'pog'e tiuteconyore t‑sioponyore te 'to 'vósare naetsrarecyore tnoquicvonyore to nacoy'egne. 27No votásioponim'i taye'e, eno no tnocono to tamurigiene étopo mpachijigne énopo tepya'ra'ono. Naquejvorichu t‑sioponyore no tacajcunagiene to naéjare te 'to rivro naye'e no tquicmunano to muitocoresigne naetorisrayre majicho ma tepeninovri'i.

will be added

X\