Apocalipsis 20

1Taquepo nim'o ma angieri tios'o te anumo mampoo'i to 'chope carena ene étopo to tayávera to taevarápa'i topenogne muitravre. 2- 3Ma angieri macootocpo ma macuti to merómero ene macutivore to ggiore. Ema 'conevoco emapoocorichu huinaraji eriono. Muetjivuchpo ene muevtsucpo te 'to muitravre topenogne. Mueetacpo taye'e majochpo mraca puejchu huipo macuctemjiico macuvoyocvoco no 'chañono tiomuincapo te tyuutígiapo to milgiene añu. Tac'eptse muenajigiavore ma Viya 'puesapina. 4Ene taquevre nim'opo to naejasrare no cparaacono. Tejacompo taye'e no tcotpara'ono puejchu naviosrigia. Nim'o nomuire no tepenono nayuchtipgienchogñono tajicho to nacometoriira to muechjiriivo ma Jesús ene étopo to 'chojriicovo mue 'ma Viya. Tjicho eno vonaetsraregia ma macuti to sórare vo'vore naetsraregia to naepyaru nasiñaraji mavosi. Tjicho votisopapono táquimotiorano te 'to nano'u te'puca navupe to muemotiora ema. Eno titoriconyorevore ene tcotpara'onyo maye'e mue 'ma Cristo te 'to maquiyara'ocorevoyre mil añu najichyore. 5Eno nativgieneyore macochpucyo ma Viya ene no 'pomriono naepenogñono huich'o taechpuconyore tiomuincapo te tyuutígiapo to milgiene añono. 6Tiuusamrionyore no novgiéneyo techpuconyore, eno maye'ono ma Viya tjicho votácatajivonyore te 'to yucu, eto 'pona naepenirena. Eno tquisopsionyore naetecpo'oca ma Viya Iyare émapo Cristo. Macochanevcoyre eno te 'to maquiyara'ocorevoyre to milgiene añu. 7Te tyuutigiapompo to milgieñono añu, ma Viya maquitgiapo ma eriono te 'to maqueeteyri'i. 8Tos'aptsero tyánapo mavoyocvoca no 'chañono tcovsano te 'muiripa'i 'pog'e, no tcovsano te Gog te'po te 'to Magog. Ma eriono macoomutcovcapo no sontarono taye'e. Te'cocampo 'chopemurionyorejicha mtupachiravocre. 9Naencochyore to 'chopepa'giene 'pog'e taye'e. Nachoyegne'yore no maye'ono ma Viya te 'to nov'oyre ene étopo to 'vósare muemnaru ema Viya. Etotsero ma Viya macojchúcapo to yucu tios'oyre te anumo taetovocyore eno. 10Ma eriono tvoyoricri'i naye'e tquicñayre te 'to yucu te 'to maquicñeyri'i ma macuti to sórare émapo ma tepya'ra'i muechjiru ma Viya majichvo. Ene taye'e tcatajivonyore sache yoti muitravreyre to natajivyore. 11Nuti nim'o ma Viya tejaracoo'i te 'to 'chope muejasrare tjiopugienejicha eto. To 'pog'e étopo anumo temtiocompo te 'to mamíro'u ema. Tajínapo tav'ocre. 12Nim'opo taye'e no naepenogñono 'chosiono énopo 'moperono ttup'ereconri'i te 'to mamíro'u ma Viya. Tejocompo to rivrono tcajuvoco taye'e tamutu to nanocsariono no 'chañono. Ma Viya mavioschovco no 'chañono tajicho to nanocgieñono tacajugiene te 'to rivro. Ene tejocpo tomuire to 'pona rivro naye'e no tquicmunano to muitocoresigne naetorisrayre. 13Ma Viya macuchcovcopo no naepenogñono tiovriconri'i te 'to 'chopegiene une énopo tiovricono te 'to novrare no naepenogñono. Namutu mavioschovco ma Viya tajicho to nanocgieñono te 'to naetorisra. 14Ene étopo to novrare no naepenogñono tquevtsu te 'to yucu tjicho huipo taepenonyore. Ene apinaénapo to naepenirayore te 'to yucu 15tjicho namutu no namucajcunagienena te 'to rivro naye'e no tquicmunano to muitocoresigne naetorisrayre tquicñayriono te 'to yucu.

will be added

X\