Apocalipsis 2

1Pácajre ma techo nae 'no t‑sopnono te 'vósare Efeso. Oni pjichyore: “Ma tcootoco to sietegiene jreegi te 'to mavupe vovre ene tpuiirico te 'to siete canrerono oro, oni maco'e: 2Nuti nimoti to anocsariono, to emtone nye'e ene étopo to ajicpuicró'ovo. Necho te 'to vo'ajicpuigia no namurigieñono ene aponrejco no mavonirono ma Viya najichvo ene aquictiora te 'to naepya'revo. 3Eti ajicpuicro'o te 'to iatajivo njicho nuti ene vo'inajrígiapo. 4Etotsero etjo to atopravo nye'e tjicho inajicripo to emna'vo te 'to itorisra. Huipo tacti te tovgiene. 5Tos'o echa to anocgieneri'ini te tovgiene. Acot‑samre tajicha to inajisraa'i. Anocavore tacti te anaecchopo. Te vo'acucot‑samre nutecyore nuti ncoscu'yore to aye'e canreru te 'to tovricri'i. 6Etotsero etjoo'i to núrico aye'e tjicho eti vo'iúrigia to mpachijigne nanocsariono no tponoco to muemitropi ma Nicolás. Eto nomuire vonúrigia. 7Te acgiño, asama to muechjiriivo ma Espíritu Santo nae 'no t‑sopono ma Viya. No tájicpuicro'ono tito'aregiano te jmani, nijrocvocyore nanigia to to'i to scúreco tquitoricra'i taechjis'o to muitocóresi vitorisra te 'to mavsa ma Viya tquíjare Paraíso” —majichvocpo ma Viógienu—. 8Pácajre mamuire ma techo nae 'no t‑sopnono te 'to 'vósare Esmirna. Oni pjichyore: “Ma mavgiene te 'to tamutu, emayoorichu te titapompo, ma tepenoo'i ene tchoopo titorico, oni maco'e: 9Nuti nimoti to anocsariono étopo to iatajivono. Necho te 'to acomnurosravo etotsero etjo to acoy'egne arícovo mue 'ma Viya. Nsamo te tcotemono aye'e no jurionono maneriocgieñono ma Viya najichvo tjicho emachujcha ma eriono nasopo. 10Votacucooyoc'e to iatajivonyore tjicho enjoo'i aye'e tqueetanyore majichyo ma eriono. Acoquitsmoorajcosyore ndiesi sache ajichyore te 'to acatajihuirayore etotsero aetúra'i nye'e tayampane nacopaca'erine ene nuti nijroc'eyre to itorisra ene eto muitravre. 11Te 'to acgiño asama to muechjiriivo ma Espíritu Santo nae 'no t‑sopono ma Viya tjicho no tito'aregiano te jmani votácatajivonyore te 'to yucu te 'pona naepenirena” —majichpo—. 12Pácajre mamuire ma techo nae 'no t‑sopono ma Viya te 'vósare Pérgamo. Oni pjichyore: “Ma tcoy'e to tacosrigne 'chatrope, oni maco'e: 13Nuti nimoti to anocsare tiuriono. Necho tomuire to ene mavrico aye'e ma eriono te 'to iovsa. Etotsero eti vo'inajrígiapo to aponranu. Te nacopacopo te amuri ma techjis'onra'i tquíjare Antipas, ema titúra'i nye'e, ene eti anosjii'i asopjuíra'i nye'e, eneripuini mavrico ma eriono te 'to iovsa. 14Etotsero etjoo'i to atopravo nye'e tjicho enjoo'i te amuri naponrich'o to muemitropi ma Balaam te 'conevoco. Ema muemitcoo'i ma Balac te 'to mavoyocvoca no israelitano puejchu nanigia to naecmuna no nasiñarajono no 'chañono ene tomuire nanoca to mpachijigne nae 'no 'senono. 15Ene tomuire enjoo'i aye'e no vonavro'o naenajigia to muemitropi ma Nicolás. Eto nuti vonúrigia. 16Tos'o ácot‑samre tajicha ene inajigia. Te vo'i, 'nuuji nutecyore aye'e nemechoricvocyore no enem'ono te 'to 'chatrope tochcogne te 'to njaca. 17Te 'to acgiño asama to muechjiriivo ma Espíritu Santo nae 'no t‑sopono ma Viya: Ma tájicpuicro'o tito'aregia, nuti nijrocyore puejchu manigia to tniccore tos'ogne te anumo tamuimotcoregiene nae 'no 'chañono. Tomuire nijrocyore to tjiopu mari tcajuyore taye'e to 'rajruyre muéjare ene najina taechoyore maquejvorichu ma tjiacpa” —maco'e ma Viógienu—. 18Pácajre mamuire ma techo nae 'no t‑sopono ma Viya te 'vósare Tiatira. Pjichyore: “Ma maChicha ma Viya eto mog'ano tacuti to yucu ene to mueype tmottsicono tacuti to tiuuna bronce oni maco'e: 19Nuti nimoti to anocsariono étopo emna'vo, to asopranu, to emtone nye'e ene étopo to ajicpuicró'ovo. Necho te 'to timyonovorichjicha to anosra jmañono. 20Etotsero etjoo'i to atopravo nye'e tjicho vo'acoscu'a te aye'e su 'seno Jezabel. Esu muechjiru ma Viya sjichvo. Svoyocvocchujcha no nvonrano, simitcovco puejchu nanoca to mpachijigne nae 'no 'senono ene nanigia to naecmuna no nasiñarajono no 'chañono. 21Nuti ncomchaa'ini esu puejchu sácot‑samree'ini etotsero vosavro'o sinajigia to specatura. 22Juiti nijrocyo to sjumayore esu ene tcatajivyore mraca énopo no svoyocgiene tejicvono sye'e te 'to votcucot‑samriono ene naquinajico to naponosra esu te 'to tamurigiene snocsariono. 23Tepenonyore no schichanoviono njichyo puejchu namtu no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono naecha nuti nim'o to maponreru masamre ma 'chane. Ene nuti nijroc'eyre amutu to taetsvoyre to anocgienena, tiuriono ene étopo tamurigiene. 24Etotsero te 'to iovsa Tiatira etjioo'i vo'apona to tamurigiene 'mitreco, vo'vore acponreeji to najit‑sare tayumrúrevo muemitropi ma eriono. Tajina 'ponaena nimitropina natparac'eyre 25taquejvorichu anocarichjicha to tiuricocre imitcosi tiomuincapo te nutégiapo nuti. 26No tájicpuicro'ono tito'aregiano nanoca to nvoo'ogne te 'to naetorisra tiomuincapo te nutégiapo nuti ene nijrocvócapo to natupara'oyore te 'to 'vosariono, 27tacutiyore to muejrosranu ma Tata to ntupara'o. Te 'to natupará'oyo tacutiyore to tactsucrupano to giero, nacutiyore ma 'chane te macovararajico to yupi. Najina taató'oyo tacpuemchoyre. 28Tomuire nijrocvocyore to tjiáracu vjiareegi. 29Te 'to acgiño asama pjoca muechjiriivo ma Espíritu Santo nae 'no t‑sopono ma Viya” —maco'e ma maChicha ma Viya—.

will be added

X\