Apocalipsis 19

1Taquepo nsampo no 'chopemuugieñono techjicono te 'to anumo tjiaranono. Naquepo: ¡Aleluya! vac'e to vcuñuchrena ma Viya tcuchcu'ra'i. Ema Viógienu viti titjiicovgienejicha. Ypicucha ema. 2Tiuri to maviosrisra. Votejcópapo ema. Tos'o muemechorico to 'chopegiene 'vósare tacuti su 'seno pecatumore tjicho navoyoco to 'pomri 'vosariono puejchu nomuirena nanoca to mpachijigne nanocsare. Ma Viya muetsrijsinovoco to nacopasira taye'e no mavonrano ema, naquepo. 3Ene naco'ojno: —¡Aleluya! vac'e to vcuñuchrena ma Viya tjicho votaetohuim'i to tot‑sirayore to gjore te 'to 'vósare —naquepo. 4No veinticuatrugñono techono mue 'ma Viya énopo no cuatrugne muepyarono ma Viya naepyusmiruchpo naetsrarecpo ema taeyara'o tamutu te 'to muejasrare. Naquepo: —¡Je'chu ene taqueyre! ¡Aleluya, vac'e. Amén! —naquepo. 5Taquepo nsampo ma techjicri'i te 'to tachocyo to muejasrare ma Viya. Maquepo: —Acuñucha ma Viya, eti amutu mavonrano ema tjicho eti 'chi'cho'ono énopo 'chosiono apicuchri'i ema —maquepo. 6Tomuire nsampo no 'chopemuugieñono techjicono nacuti to tquemo une étopo tchunnuco. Naquepo: —¡Aleluya! vac'e to vcuñuchrena ma Viya titjiicovgienejicha. Ema techo taeyara'o tamutu te 'to anumo te'po 'pog'e. 7Voosamre majicha ma Viya. Vcuñucha ema tjicho titecpopo to muectiora muetuchravyore ma tepeninovocri'i no 'chañono. Su 'remayore ttsecvoripo esu. 8Tquisopsipo snoca to tiuuna smu'i tmottsico eto —naquepo. To toonagne smú'iyo taechjis'o to toonagñono nanocsare eno. 9Taquepo ma angieri majichnupo: —Piajcha pjoca nechjis'ogneyre: “Tiuusamriono no tquichosiono puejchu nanicrigia te 'to muetuchravyore ma tepeninori'i” —majichnupo—. Eto pjoca je'chugne muechjiriivo ma Viya —majichnupo. 10Nuti nepyusmiruchyoori'ini ma angieri etotsero ema majichnupo: —Vo'ene pcuc'e tjicho nutirichu nomuire mavonranu ma Viya. Ncútivi piti énopo pporapenviono t‑sopjuira'ono te 'to muechjiriivo ma Jesús. Ma Viya ema pepyusmirucha —majichnupo. Tjicho no je'chugñono muechjirono ma Viya eto naechjis'o to muechjiriivo ma Jesús. 11Taquepo nim'opo tejoco to anumo. Etjoo'i taye'e to tjiopu cvoyu. Ma tcoperori'i eto ema Titúra'i Techjis'o to Je'chugne. Ema tiuri majicho to matupara'o ene étopo to macpira no huinarajono tiopuemchono, votejcópapo. 12Tmottsicono tjiáracu to mog'ano tacuti to yucu ene movera to majarapiono te 'to machuti. Mampoo'i tcaju to muéjare, najina techemcha maquejvorichu ema. 13Itimo to mamuii'o ene to muéjare 'Chojriicovo mue 'ma Viya. 14Napuegne'poo'i no 'chopemuriono machanerano tcovsano te anumo. Tcoperono to tjiopono cvoyu. To namuii'o eto tiuuna attaji tjiopugienejicha eto. 15Te 'to majaca tiuchco tacuti to tacosrigne 'chatrope majorachi'yore no tcovsano te 'muiripa'i 'pog'e. Te 'to maquiyara'ocorevoyre najina majpanyore, tactirine to tactsucrupa to giero. Ema mavioschovcoyre no tiocpano ene muemechoricvócapo te 'to masemovoyre ma Viya titjiicovgienejicha. 16Tcaju te 'to mamuii'o te'po te 'to mapa'e to muéjare. Oni taco'e: “Nuti Naeyará'onu namutu no taeyara'ono. Nuti Nógienu namutu no tijrocvono tquiyara'ocoriono”, taquee'i. 17Taquepo nim'opo ma angieri ttup'erecoo'i te 'to sache. Tjiáranu muech'ovcopo to coyriono tnicono to taepenogne. Majichvocpo: —Yare amtu anigia to muejroo'eyre ma Viya. 18Anicyore to naeche no cparaacono taeyara'ono to 'vosariono énopo no 'tumegieñono 'chañono naeyara'ono no sontarono énopo vnoracono, 'chi'chono énopo 'chopiono énopo no tcoperono ene étopo to taeche to naperono. Eno namutu te'roriconyoori'ini tiocponyoori'ini ma Viya —maquepo ma angieri. 19Taquepo nim'opo ma macuti to sórare énopo taeyara'ono to 'vosariono te 'muiripa'i 'pog'e ene énopo no naye'ono sontarono. Eno tiuumutompo puejchu nacticco nae'rorigia náquenora ma Cristo tcoperori'i to cvoyu nae'po no maye'ono sontarono. 20Ene tqueetapo ma macuti to sórare émapo ma tepya'ra'i muechjiru ma Viya majichvo. Ema tnocri'i to tiaramicre te 'to mamíro'u ma 'pona mavoyos'oo'i no tquimotioranri'i te 'to muemotiora ma macuti to sórare ene naetsrareco to naepyaru mavecti. Ene ma macuti to sórare émapo ma tepya'ra'i muechjiru ma Viya majichvo tquicñampo te 'to yucu 'chanevocrich'o. 21Ma tcoperori'i to cvoyu macopacovcopo no 'pomriono te 'to 'chatrope tochcognee'i te 'to majaca. To coyriono tictichvono tanico to naeche no naepenogñono tiocponri'i ma Viya.

will be added

X\