Apocalipsis 18

1Taquepo nim'opo ma 'pona angieri tios'opri'i te 'to anumo. 'Chope to matupara'o. Tjiáracu ema tamicucho to 'pog'e to majaracuvo. 2Ene tjiáranu maquepo: —Tito'apo to 'chopegiene 'vósare Babilonia. Tito'ampo no tcovsano taye'e. Naquejvorine no huinarajgieñono erionono tcovsano taye'e ene étopo to coyriono teprucriono. 3No 'chañono te 'muiripa'i 'pog'e noricoo'ini naponoco to mpáchiji nanocsariono no tcovsano taye'e. Nomuire no taeyara'ono to 'vosariono nacutivocpo no tcovsano te 'to Babilonia to nanosra to mpáchiji. Enopo tvachriricra'ono tijroricra'ono ricompo tajicho to naponosra no tcovsano taye'e te 'to tamurigiene naetorisra —maquepo. 4Taquepo nsamojnopo ma 'pona techjico te 'to anumo. Maquepo: —Ajunjigia pjoro 'vósare eti nye'ono. Vo'acuponocvoco to napecaturano no tcovsano taye'e huichu áquemechoro'i iomuirena. 5Tjicho 'chopegienejicha to napecaturano tacopayacpo to anumo. Ma Viya muem'o eto. 6Nyosiocvi pitsrijsinovoca tactirichu to najichri'i no 'pomriono. Tavoyuchpona to naemechoro'ina tajicha to naemponnojsira no 'pomriono. 7No tcovsano taye'e tiaramimijicvono, tiuricovono te 'to mpachijigne. Enerichu tac'e to pemecatajivchirena tjicho 'muíriji naco'e: “Viti tajina vacmunu. Vcuti ma taeyara'o to 'vósare. Vo'vore vacti su semuimaraji tcojrasamúrevo”, naco'e. 8Eto tjicho tavemchujricvocyore to naemechoro'yo mue 'ma Viya. Nasamyore to jmare, 'com'iyre, tcatajivonyore tepenonyore ene triicoyre to 'vósare. Ene majichyore ma Viya tjicho ema titjiicovgienejicha —maquepo. 9No taeyara'ono to 'vosariono eno naponocri'i to 'chopegiene 'vósare te 'to mpáchiji. Eno tiyo'onyore te naem'apo triigia to 'vósare. Tcotegne'vonyore 10naqueyre: —Tjiapanucrejcha to 'chopegiene 'vósare Babilonia. 'Nuuji tavemchujricpo to taemechoro'i to t‑siñavoo'ini 'vósare —naqueyre no taeyara'ono to 'vosariono. Etotsero eno vonápuchyore. Naem'oyre te ehuire to napisrayre to taemechoro'yore. 11Nomuire no tijroricra'ono te 'to 'pog'e nacotegne'yore to 'vósare. Tiyo'onyore tajichyo tjicho najínapo távachrisnoyre to nomsariono. 12Tjicho eno tiomonnove to oro étopo prata, naejrorico taye'e, étopo marigira tiuunanajono tasivachogne, étopo tiuuna attaji tquíjare lino étopo seda, étopo tijye vcugi, étopo tasivachogne tquíjare marfil ene étopo to naepyarono no 'chañono te 'to tasivachogne vcugi étopo bronce, giero ene étopo mari tquíjare mármol. 13To nomsare tomuire eto tijye naejcu'sare, étopo 'pona tijyomo namasísare ene étopo to tniccoriono: to harina, asaete, vinu, trívogi étopo tijye canela. Nomo tomuire to sorariono: vaca, 'vesa, cvoyu étopo tacaretano. Nomuire nomo no 'chañono navonrena no tvachrigiano. 14No tijroricra'ono naquepo nae 'no tcovsano te 'to 'vósare: —Tajínapo to ajomrat‑sariono tiuunano. Titovopo to arícovo étopo toonagñono acoy'egne. Movínepo acye'eri'ini —naquepo. 15No tijroricra'onri'i tamutu jmañono tayechvocri'i, eno huipo nápuchim'i naemoorocyorechujcha te ehuire to taemechoro'yo to 'vósare. Tiyo'onyore tajichyo to nacotegnera. 16Naqueyre: —Tjiapanucrejcha to 'vósare tiuunanajii'ini. Tacutiri'ini su 'seno te scom'i to tiuuna titsi ene étopo mrárumo étopo to suupovo oro étopo marigira tiuunánaji. 17Etotsero tavemchujrico títovo tamutu to tacoy'egnee'ini to 'vósare —naqueyre. No tquemtoñono te 'to 'chopegieñono pcuriono nomuire nacotegne'yore tajichyo. No techono énopo no 'pomriono 'chañono taye'e te 'to 'chopegiene cogiure naem'oyre te ehuire 18to gjore te triigiaripo to 'vósare. Naqueyre: —Tajina 'pona 'vosarena tacti pjuena te 'to tacoy'egñono —naqueyre. 19Teprascovonyore to móteji tajichyo to nacotegnera. Tiyo'onyore naqueyre: —Tjiapanucrejcha to 'chopegiene 'vósare. Tayechvocri'ini namutu no tcoy'ono to 'chopiono pcure etotsero titovono tavemchujrico to tacoy'egñono to 'vósare —naqueyre. 20Etotsero eti acovsa te anumo oosamre tajicha to taemechoro'i ene énopo no mavonirono ma Viya énopo no muechjirono ema, énopo namutu no maye'ono, oosamre tjicho ema titsrijsino'epo nae 'no tcovsano taye'e tajichyo to naemponnojsíra'e. 21Taquepo ma 'tumegienejicha angieri mave'po to mari tacuti to 'chope nayuvarano. Magiecpo te 'to 'chopegiene cogiure. Maquepo: —Ene taqueyre te tvenopapo te 'to taemechoro'yore to 'chopegiene 'vósare Babilonia ene movínepo ttup'egiari'ini. 22Movínepo tacpunñonri'ini te 'to 'vósare. Msamo'yórepo to nasiivi nachujo étopo napunne tquíjare arpa. Msamo'yórepo to 'motnecono te caya te'po petiono. 23To naemuchrárevo tem'oyrepo. Msamo'yórepo tomuire to naye'esare piesta no tituchvono. Námetopo no tijroricra'ono aye'e taemotcorionri'ini to 'muiripa'i 'pog'e, juiti najinavocpo. Eti avoyocvocri'i no tcovsano te 'pomri 'vosariono te 'to itpaají'ovo —maquepo ma angieri. 24Eto tjichyo ma Viya muemechoricvocyore no tcovsano te 'to 'chopegiene 'vósare tajichyo to nacopasira no techjis'ono ema énopo no maye'ono ene namutu te 'muiripa'i 'pog'e.

will be added

X\