Apocalipsis 17

1Taquepo tiutecpo ma étona nae 'no sietegiene angieriono tiomonri'ini to crujo. Majichnupo: —Yare nimecviyre to taemechoro'yore to 'chopegiene 'vósare. Ene tovrico te tachóchocu to une. Eto 'vósare tacuti su pecatumore 'seno. 2Cutri'i te tejicvono sye'e no taeyara'ono to 'vosariono tjicho mpáchiji to naetorisra no tcovsano te 'to 'chope 'vósare ene naponocvocpo no 'pomriono 'chañono te 'to 'vosariono. Nórico to tamurigieñono nanocsare —majichnupo ma angieri. 3To muemecnugnee'i ma Espíritu Santo tiomnu ma angieri te 'to moopa'giene 'pog'e. Nim'opo taye'e su 'seno sovgiecho to sórare titsi eto. Tcaju taye'e nacotemmo mue 'ma Viya. Eto sórare siete to tachutiono ene ndiesi to taji'u. 4To smu'i su 'seno mrárumo ene étopo títsimo. To suupovo eto oro étopo tiuunanajono marigira tasivachogne. Scootoocoo'i to crujo oro eto tinco to mpachijigñono sejiivono nae 'no 'jirono. 5Te 'to sno'u tcaju to síjaru ene vonaechemcha no 'chañono. Oni taco'e eto: “Eto 'chopegiene 'vósare Babilonia novsa no pecatumoriono 'senono étopo 'pomriono mpachijigne te pjoca 'pog'e”, taquee'i to ajúreco. 6Ene nim'opo te 'to tcov'oo'i esu tajicho to seera to naetne no maye'ono ma Viya nacoparuu'i te 'to 'vósare énopo no nacopacogñono tajicho to naechjis'ira ma Viógienu Jesús. Te nim'opo esu, naramignejcha nuti. 7Ma angieri majichnupo: —¿Taja tacoyemo to piaramii'i? Nuti nemechemchovyore to tayumrúrevo taechjis'ogne su 'seno ene étopo to sórare sovgiechgieneri'i tcoy'e to siete tachutiono ene ndiesi to taji'u —majichnupo—. 8To sórare pim'ognee'i etjoo'ini titorico te 'conevoco. Juiti tajínapo etotsero tiutecyorevore. Ene tos'oyre te 'to taevarápa'i topenogne muitravre. No 'chañono namucajcunagieñono mue 'ma Viya te'rich'o tanaecu te tquepyapo pjoca 'pog'e, te naem'apo naramiyre tjicho titoricri'ini ene tajínapo juiti. Tac'eptsero muecñacyore ma Viya. 9Ma taechemra'i maróto'o muechemcha to taechjis'ogne eto. To sietegiene tachutiono taechjis'o to sietegiene msi'iono tovrico to 'chopegiene 'vósare. 10Ene etorichu to tachutiono taechjis'o no sietenano taeyara'ono to 'vósare. No cinconano tquitsvonripo. Ma étona manosjii'i te 'to maquiyara'ocórevo ene ma 'pona huich'o majacpa te 'to matupará'oyo. Te tiopnapo te 'to matupará'oyo, ema votayereyre. 11To sórare njichgieneri'i taetoricgieneri'ini ene juiti tajínapo, ema ochogiene taeyara'o to 'vósare. Ene emarichu tcotpara'oo'ini nae 'no sietegiene taeyara'ono to 'vosariono. Tac'eptsero muecñácapo ma Viya —majichnupo ma angieri—. 12To ndiesigieñono taji'u pim'ognee'i taechjis'o no ndiesnano taeyara'onyore to 'vosariono. Etotsero huich'o najacpa to naquiyara'ocorevoyre. Te najacpapo to natupara'oyore, nacochaneyre ma sórare te 'to matupará'oyo etotsero votayereyriono 13tjicho eno techococonyore naejrócapo to sórare puejchu emuena náquiyara'o. 14Ene te'roriconyore naquenorayre ma tepeninovocri'i no 'chañono etotsero ema mueto'acvocyore tjicho 'chopepono to matupara'o. Ema naeyara'o namutu no taeyara'ono te 'to 'pog'e te'po anumo. No macochanegñonri'i, eno muech'ogñono maneriorono ema Viya ene titura'ono —majichnupo. 15Taquepo ma angieri majichnuvre: —To une pim'ognee'i tov'oo'i to 'chope 'vósare, eto scuti su 'seno pecatumore ene eto to une taechjis'o no 'chañono te 'muiripa'i 'pog'e, no 'puechjiriivono 'povsajecono. 16No taeyara'ono to 'vosariono taechjis'ognee'i to ndiesigieñono taji'u to sórare pim'ognee'i. Eno nacotichoyre to 'chopegiene 'vósare. Eto scuti su pecatumore 'seno. Ene no taeyara'ono to 'vosariono navirajcoyre tamutu to tacoy'egne. Naetopuerecoyre no tcovsano taye'e ene nayustácapo to 'vósare. 17Ma Viya manocsamre'yórepo no taeyara'ono to 'vósare puejchu nanoca to mavoo'ogne te 'to naechocoquirena ene naejrócapo ma sórare puejchu emuena náquiyara'o tiomuincapo te muetucha ma Viya to muechjiriivo. 18Eto scuti su 'seno pim'ognee'i to 'chopegiene 'vósare taquiyara'ori'i to 'pomri 'vosariono te 'to 'pog'e —majichnupo ma angieri.

will be added

X\