Apocalipsis 16

1Ene nsampo ma techjicri'i te 'to mapeno ma Viya. Tjiáranu majichvocpo no sietegiene angieriono: —Ayana acojchuca te 'to 'pog'e to masémovo ma Viya tomgienepoo'i to crujono muemechoris'oyre to 'pog'e —majichpo. 2Ene tyompo ma tinapuco angieri. Macojchucpo te 'to 'pog'e to tacoy'egnee'i to crujo ene tcojmampo tajicho namutu no tquimotioranri'i to muemotiora ma macuti to sórare ene naetsrareco to naepyaru mavecti. Eno tquetsmooyojono tcoti ene teprucre tajicho. 3Ma 'pona angieri macojchucpo te 'to 'chopegieñono cogiure to tacoy'egnee'i to crujo. Ene to une taye'e taecyechpo tacútipo to muetne ma muepenogne ene tamutpo to tiov'ono taye'e tepenoocompo. 4Ma moponagiene angieri macojchucpo te 'to cjocriono te'po te tajunoroccono to tacoy'egnee'i to crujo. Tomuire to une taye'e taecyecho ítipo. 5Ene nsampo ma angieri tcotpára'o to une. Maquepo mue 'ma Viya: “Piti Tata Víyavi piuri, pitipoocorichu te 'conevoco te'po juiti. Vopejcópapo to ene pjicho jvioscho no 'chañono 6tjicho eno tcópaco no pye'ono énopo no pechjirono, tepsecvo to naetne eno. Tos'o tiuri pjicho. Enorichu terono to iti”, maquepo ma angieri. 7Tomuire nsampo ma techjico te 'to naejquírare to tijye. Maquepo mue 'ma Viya: —Je'chu Tata piti Víyavi pitjiicovo. Tiuri pjicho to jvioschira vopejcópapo —maquepo. 8Ma cuatrugne nae 'no angieriono macojchucpo te 'to sache to tacoy'egnee'i to crujo. Taejrechpo mraca eto tochorocvocpo no 'chañono te 'to taejrevo tacuti yucu. 9Tcatajivompo namutu tajicho etotsero vo'giene tácot‑samriono ene vo'vore nacuñucha ma Viya techo jmani tcatajivcoriono. Eno tcotemonchujcha maye'e. 10Ma cincogne angieri macojchucpo to tacoy'egnee'i to crujo te 'to muejasrare ma macuti to sórare ene tmopcupo te 'to 'vósare taeyara'ono maye'ono ema. No 'chañono tnicvompo to nanene tajicho to tacótivo 11to natajivo étopo najorano. Tcotemompo mue 'ma Viya te anumo tajicho etotsero vo'giene tácot‑samriono vo'vore naenajigia to tamurigiene nanocsariono. 12Ma saesigiene angieri macojchucpo to tacoy'egnee'i to crujo te 'to 'chopegiene cjocre tquíjare Eufrates. Ene tioojipo eto puejchu nanaegia no sontarono naye'e no taeyara'ono to 'vosariono tios'onyore te 'to tot‑sírare to sache. 13Taquepo nim'opo ma eriono macuti to merómero, émapo ma macuti to sórare ene émapo ma tepya'ra'i muechjiru ma Viya majichvo. Te 'to najaca eno tiuchcompo no moponano huinarajgiene nacuti to uupe. 14Enopoocorichu erionono titjiicovono. Nanoco to tiaramicre. Eno tyonompo naech'ovco no taeyara'ono to 'vosariono te 'muiripa'i 'pog'e puejchu nae'rorigia náquenora ma Viya titjiicovo te titecpapo to sache muectiora. 15“Im'a te nutégiapo nvemchujric'eyre tacutiyore te tiuteco ma tiomera'i. Tiuusamreyre ma techpapo tjiañócapo ene toona to muetorisra macti ma tjiañoco to mamuii'o puejchu vomaquiptsíno'e macutsri'o te 'to namíro'u no 'chañono”, maquepo ma Viógienu. 16Eno erionono nacuumutcovcopo no taeyara'ono to 'vosariono te 'to nae'roris'oyre tquíjare Armagedón te 'to hebreo naechjiriivo no jurionono. 17Ma sietegiene angieri macojchucpo te 'to tecticvo to tacoy'egnee'i to crujo. Nsampo ma techjico te 'to muejasrare ma Viya taye'e te 'to mapeno ma Viya. Tjiáranu maquepo: —Tituchvopo eto. 18Taquepo temarecpo tetscháraco tquemo tchunnuco taeyjoco mraca to 'pog'e. Tajina tacti to 'pomriono tayamrisra te tanaécupo tquepyapo no 'chañono te 'pog'e. 19Tevaracpo to 'pog'e te 'to 'chopegiene 'vósare Babilonia. Mopópa'i tajicho tjicho ma Viya muecho tamutu to tamurigieñono nanocsare no tcovsano taye'e ene muemechoricvocpo te 'to 'chopegiene masémovo. Tomuire to 'pomriono 'vosariono te 'to 'pog'e tvenopompo. 20To tiuupu'ono te 'to 'chopegieñono cogiure teecompo étopo to 'nug'e mariono t‑sioppuecompo. 21Etopo to 'chope 'véregie tpacarecpo nae 'no 'chañono tios'o te anumo. Eno tcotemompo mue 'ma Viya tajicho to natajivo tapacaresra to 'véregie. To tajitacórevo to étona cuatru arova.

will be added

X\