Apocalipsis 15

1Nim'opo te 'to anumo to 'pona 'chopegiene tiaramicre 'cutiórare: No sietenano angieriono nompoo'i naemericyo to sietegiene taegnejriru tcatajivcoriono. Eto jmani tompoo'i to taetuch'ovyore to masémovo ma Viya. 2Taquepo nim'opo to tmottsico tacuti to 'chope cogiure tacosrigi to yucu. Nim'o nomuire no tito'aconri'i ma macuti to sórare, vonaetsraregia ma naepyaru mavosi ene vo'vore najacpa to muemotiora tatupa to muéjare. Ene novrico ttup'erecono te 'to tachóchocu to tacuti to 'chope cogiure tmottsico. To nim'ognee'i nacootoocoo'i to napunne tquíjare arpa naejro mue 'ma Viya. 3Najirucho ma Viya tajicho to nochquira mue 'ma tepeninovoco macutri'i to 'vesa. Nacutiripo ma Moisés mavonra ma Viya te majiruchpo ema te 'conevoco. Oni naco'e: Piti Viya Iyare pitjiicovo, 'chope tiaramicre tamutu to pepyarono. 'Muíriji pechjis'o to je'chugne, tiuri to pnocgieñono. Piti taeyará'ovi to 'vosariono te 'muiripa'i 'pog'e. 4Najtse no votcupicuchvionri'ini ene votcucuñuchvionri'ini piti Tata tjicho pquejvorichu santuvi ene piuri. Tiuteconyore no 'chañono, ene nos'oyre te 'muiripa'i 'pog'e. Tetsrarecvionyore tjicho tquechoroji to pnocgiene tiuriono, naquepo no tjiruchonri'i. 5Taquepo nesñecvore nim'opo te 'to anumo tejoco to mapeno ma Viya ene étopo to tov'oo'i to marichono tacajugiene to 'chosgiene mavoniipi ma Viya. 6Te 'to mapeno ma Viya tiuchcompo taye'e no sietenano angieriono. Nompoo'i to sietevore tcatajivcoriono. To namuii'o eto tiuuna attaji tmottsico. To naet'e énepo te 'to natupo eto oro. 7Ma étona nae 'no cuatrugñono muepyarono ma Viya muejrocvocporipo etonapri'i to crujono oro, no sietegiene angieriono. Te 'to crujo tompoo'i to masémovo ma muepenoccogne Viya. 8Ene eto mapeno ma Viya tincopo to gjore, eto macuñuchcórevo ma Viya étopo muetjiicoovo. Ene najina t‑siopa te 'to mapeno ma Viya tiomuincapo te taetavígiapo to sietegiene tcatajivcoriono nomgienepoo'i no sietegieñono angieriono.

will be added

X\