Apocalipsis 14

1Taquepo nim'opo ma ttup'erecoo'i te 'to 'nug'e mari tquíjare Sión, ma tepeninovi macutri'i to 'vesa. Macochanevco no 'chopemuriono 'chañono ciento cuarenta y cuatru mil to natupa, no naquimotioragieneri'i te nano'u te 'to muéjare ema te'po te 'to muéjare ma Viya Iyare. 2Ene nsampo to tquemopoo'i mraca te anumo tacuti to tquemo une étopo tchunnuco. To nsamgieneri'i, eno no 'chopemuugieñono tcopunñono to tquíjare arpa. 3'Ponarichu to najiisa 'rajru. Tjirono te 'to mamíro'u ma Viya taeyara'o tamutu, te'po te namíro'u no cuatrugñono muepyarono ma Viya énopo techono maye'e. Najina 'ponaena titca tácaravo'u to najiisa, naquejvorichu no ciento cuarenta y cuatru milgieñono macuchcurionri'i ma Viya te 'to 'pog'e. 4Ene eno namuecchachajiivo nae 'no 'senono. Tiuuna to naetorisra napono ma tepeninovri'i te 'to oypuca maquij'e. Eno nochcuriompo nae 'no 'chañono nacuti to tativgiene manoquiivo ma 'chane mue 'ma Viya mue'po ma tepeninovi. 5Vo'vore naechjis'a to tepya'ra'core tjicho mtopravriono te 'to mamíro'u ma Viya. 6Taquepo nim'opo ma 'pona angieri tioropoo'i te 'to ttupric'o anumo mampoo'i to muitravregne 'chojriicovo. Eto macometoriru nae 'no 'chañono te 'muiripa'i 'pog'e, 'puechjiriivono énopo 'povsajecono. 7Tjiáranu maquepo: —Apicucha ma Viya ene acuñucha tjicho titecpopo to muectiora ma Viya to maviosrisrayre. Etsraregia ma tepyaco to anumo, to 'pog'e, to 'chopegiene une ene étopo to cjocriono —maquepo. 8Maquepripo ma 'pona angieri, maquepo: —Je'chu tito'apo to 'chopegiene 'vósare tquíjare Babilonia. Tito'ampo no tcovsano taye'e, eno tvoyora'onri'ini nae 'no tcovsano te 'pomri 'vosariono puejchu nomuirena nanoca to mpachijigne nanocsariono —maquepo. 9Maquepri'ojnopo ma moponagiene angieri. Mamuire tjiáranu maquepo: —No tetsraregiano tacsiña ma macuti to sórare étopo to naepyaru mavosi ene tisopapono naemotióracha te 'to nano'u vo'i enepuca te navupe to muemotiora ema 10ene eno tquemechoro'onyore mue 'ma Viya. Najacpoyre to masémovo vomajpanyore. Tcatajivonyore eno te 'to yucu étopo tijre mari te namíro'u no maye'ono angieriono ene émapo ma tepeninovocri'i no 'chañono. 11Muitravreyre to tot‑sírayo to gjore te 'to yucu nacatajihuiiyore no tetsraregiano ma macuti to sórare étopo to naepyaru mavosi ene táquimotiorano te 'to muéjare. Sache yoti mnaareyre to nacatajihuirayore —maquepo ma angieri. 12Tos'o tcomnucre te 'to nájicpuicro'o no maye'ono ma Viya tituchono to mavoniipi ene nasopo ma Viógienu Jesús. 13Taquepo nsamo'chojnopo te 'to anumo majichnupo: —Piajcha pjoca nechjis'ogneyre: “Juiti tiuusamrionyore no naepenogne nasopgienena ma Viógienu”, maquepo. Je'chu ene taqueyre tjicho tnaracoyriono te 'to naemtoñono ene etjoyre to naecmuna taetsvoyre to nanocsare te 'to naetorisra, maco'e ma Espíritu Santo —majichnupo ma techjicnuu'i te 'to anumo. 14Taquepo nesñecpo nim'o to tjiopu úcoji. Emjaa'i taye'e tejaracoo'i, ma macuti ma machcogne nae 'no 'chañono. To majárapi eto oro. Macootoocoo'i to tcosri 'chatrope navio'irisrare no 'chañono. 15Tiuchcopo te 'to mapeno ma Viya ma 'pona angieri. Tjiáranu majichpo ma tejaracoo'i te 'to úcoji: —Tiúripo pnoca to ptumra pnaeccha jvio'igia tjicho tyó'opo to jve'gieneyore te 'to 'pog'e —majichpo ma angieri. 16Ene ma tejaracoo'i te 'to úcoji tnaecchoopo te 'pog'e. Mave'po to mavio'iru te 'to matumra. 17Taquepo tiuchcopo ma 'pona angieri te 'to mapeno ma Viya te anumo. Mampoo'i mamuire to tcosri matumra navio'irisrare no 'chañono. 18Ene ma 'pona angieri tiuchcovre mamuire. Ene mas'opri'i te 'to naejquírare to tijye. Ema tcotpára'o to yucu taye'e. Mamuire tjiáranu majichpo ma tcootocri'i to tcosri 'chatrope: —Pnoca to ptumra. Jvio'igia to uva taye'e te 'to 'pog'e, tjicho tyó'opo —majichpo ma angieri. 19Tos'o tnaecchoopo ma angieri tvio'irico to uva taye'e te 'to 'pog'e. Manocpoo'i te 'to macopchajrisrare ma Viya. Eto taechjis'o to tapiccoregiene masemnevyore nae 'no 'chañono. 20To uva tcocopchaji te 'neco te 'to 'vósare ene tiuchco taye'e t‑siomo to iti. Tasi'o to 'pog'e, tiúpeno eto tichis'o te tapígienu to cvoyu. Tacopayaco to cien legua.

will be added

X\