Apocalipsis 13

1Nim'opo tiuchcopri'i te 'to une to tpiccore tacuti to tiñem'i sórare. Tcoy'e siete to tachutiono, to taji'u ndiesi. To taji'ono etjoo'i to tajarapiono ene tcajuvoco te 'to tachutiono to tacotemmo mue 'ma Viya. 2Eto nim'ognee'i tacuti to 'chini, to taeype tacuti to taeype to 'chope sórare tquíjare oso ene to tajaca tacuti to tajaca to sórare tquíjare león. Ma eriono macuti to merómero muejrocpo ema to muetjiicoovo étopo to matupara'oyore puejchu ema muetshuina te 'to matupara'o. 3To étona tachuti te 'to ndiesigiene cuti etjoo'i to tajora ene eto tcopacoyree'ini etotsero tnaracoripo to tajora. Namutu no 'chañono te 'muiripa'i 'pog'e nárami majicho ma macuti to tpiccore sórare ene napuegne'po ema. 4No 'chañono naetsrareco napicucho ma eriono macuti to merómero. Ema ttuparacri'i ma 'pona macuti to sórare ene ema mamuire naetsrareco. Naco'e: —Najina macti jmaca macuti to sórare. Najina taato'o tiocpa ema —naquepo. 5Ema tquisopsi tcotemo mue 'ma Viya. Mpachijemo maye'e ene naquiyara'o te 'to 'pog'e cuarenta y dos coje majicho, mopona añu saesi coje. 6Ema tcotempo mue 'ma Viya, te'po to muéjare, te mapenviya ene nae'po no tcovsano te anumo. 7Ene tquisopsipo tomuire mue'rorigia nae 'no maye'ono ma Viya tiomuincapo te mueto'acvoca ene naquiyará'opo namutu te 'to 'muiripa'i 'pog'e, no 'puechjiriivono énopo 'povsajecono. 8Tos'o namutu no 'chañono te pjoca 'pog'e naetsrarecyore ma macuti to tiñem'i sórare, no namucajcunagiene te 'to rivro naye'e no tquicmunano to muitocoresigne naetorisra majicho ma tepeninovi macuti to 'vesa. Tjicho to naéjare eno tcajuripo te huich'o táquepyaa'i pjoca 'pog'e. 9Te 'to acgiño asama pjoca 'chojriicovo. 10Tjicho no temeetarecri'i no 'chañono enorichu tcovejnocsiyriono tqueetanyore. No tcoparegiano, nomuire tcocopacosionyore nae 'no 'pomriono. Tos'o tcomnucre te 'to nájicpuicro'o ene taemyanaporichjicha to nasopra ma Viya no maye'ono. 11Taquepo nim'opo to 'pona tpiccore sórare tiuchcopri'i te 'to 'pog'e. Eto tcoy'e to apina taji'u tacuti to taji'u to 'vesa ene to to'u tacuti to tiñem'i merómero. 12To matupara'ori'i tacuti to matupara'o ma mavgiene macuti to tiñem'i sórare ene ema macovniipipo puejchu namtu no 'chañono naetsraregia ma mavgiene macuti to sórare, ma manaracognee'i te 'to majora. 13Ema manocpo to 'chope tiaramicre te 'to namíro'u no 'chañono. Macucpuico to yucu te 'to anumo. 14Mavoyocvocyore no 'chañono tjicho tquisopsi manoca to tiaramicre te 'to mamíro'u ma mavgiene macuti to tpiccore sórare. Ene macovniipipo nae 'no 'chañono naepyaca to nasiñarajina macvosi ma mavgiene macuti to sórare, manaracognee'i te majora te 'to 'chope 'chatrope. 15Ma apinagiene macuti to sórare tquijropo to muetjiicoohuina puejchu maquitorigia to naepyaru nasiñaraji mavosi ma mavgiene macuti to sórare puejchu muechjigia ene macvoniipipo nacopacovca no votquetsrareco eto. 16Tomuire macovniipipo náquimotiora namtu. No 'chi'cho'ono énopo 'chosiono, no ricono, no tcomnurocvono ene énopo no vnoracono. Náquimotiora te vovre navupe te'puca nano'u 17tjicho votáquisopsionyore tijrorigiano ene tvachririgiano no namuquimotioragienena te 'to muéjare ma macuti to sórare, vo'i etopuca to tatupa taechjis'o to muéjare. 18Ma taechemra'i maróto'o muechemcha ene muemoti to tatupa taechjis'ogne to muéjare ma macuti to sórare. To tatupa eto seiscientos sesenta y seis.

will be added

X\