Apocalipsis 12

1Taquepo timericvopo te 'to anumo to 'chopegiene tiaramicre 'cutiórare: Nim'o su 'seno tamui'ocpoo'i to sache soctáyaco to coje ene tcojárapi to ntosegieñono jreegiono. 2Esu tcójari tinacoyrepo ene tíyo'o tajicho to sinasirayore. 3Ene timericvopo te anumo to 'pona 'cutiórare tiaramicre: Nim'o to tiñem'i sórare 'chopegienejicha tacuti to merómero titsi eto. Tcoy'e siete to tachutiono ene ndiesi to taji'u ene tamutu tcojárapi te 'to tachutiono. 4Te 'to taejgi tacootoco tiáne'i tcutmuucoconyoreni to jreegiono te 'to anumo ene tacojchucvocpo te 'to 'pog'e. To tiñem'i merómero ttup'erecoo'i te 'to smíro'u su 'seno tinacoyree'i tjicho tavoo'o tajacpoyre tanicyore ma 'moyo te tiuchcapo. 5Taquepo su 'seno sinacopo ma schicha, ema taeyara'oyore to 'vosariono te 'muiripa'i 'pog'e. Te 'to matupará'oyo tito'arecyore tacutiyore te tactsucrupa to giero. Taquepo ema 'moyo tcomsipo mue 'ma Viya te anumo, ema taeyara'o tamutu. 6Ene su mueno tyutajcopo tyompo te 'to moopa'giene 'pog'e tjicho ma Viya muetpirisno to sov'oyre ene tquechpojricsi taye'e mil ntoscientos sesenta sachono sjicho, mopona añu saesi coje. 7Taquepo te'cocompo no tcovsano te 'to anumo. No angieriono émapo ma naeyara'o tquíjare Miguel maquenora ma 'chane tiñem'i macuti merómero énopo no mavonrano 8ene tito'apo ma macuti to merómero énopo no mavonrano. Huipo táquisopsiono ene novrigia te 'to anumo. 9Taquepo tquevtsupo ma macuti to merómero ene macutivore to ggiore. Ema 'conevoco emapoocorichu huinaraji eriono. Ema tvoyóra'i nae 'no tcovsano te 'muiripa'i 'pog'e. Ema nacopcarecpo tios'o te anumo, tquevtsupo te 'to 'pog'e macochanevco no mavonrano. 10Ene nsamo'chopo te 'to anumo tjiáranu maquepo: —Ma Viya muemericpo to muetjiicoovo to mueto'asra ma eriono. Emapo taeyara'o tamutu ene matuparacpo ma maChicha Cristo tjicho tiuchcopo ma eriono majicho ma Viya. Ema eriono techjis'óra'i to natopravono no viatnoviono te 'to mamíro'u ma Viya. Mameturicvoco sache yoti. 11Etotsero no maye'ono ma Viya naeto'acpo ma eriono tajicho to muetne ma tepeninovoco macuti to 'vesa ene étopo to naechjis'ira ema. Eno tijrocvono te 'to naépena macviru ema. 12Taco'e oosamre eti acovsa te 'to anumo. Etotsero tcatajivonyore no tcovsano te 'to 'pog'e énepo te 'chopegiene une tjicho ma eriono tiucpuicripo aye'e t‑semogienejicha. Ema muecho te 'to votayereyre. 13Ene emarichu ma huinarajgiene, macuti to tiñem'i merómero, te muéchopo to maquevtsuvri'i te 'to 'pog'e, muemuchpo su 'seno sinacognee'i ma 'moyo. 14Etotsero su 'seno tquijropo to spovoyore tacuti to tapovono to 'chopegiene coyre puejchu syana te 'to moopa'giene 'pog'e s'ehuírecha ma eriono, ema macuti to ggiore. Ene taye'e tquechpojricsiyre mopona añu saesi coje. 15Ema ggiore macuchcopo to 'chope une te 'to majaca tacuti to cjocre puejchu toma taejna su 'seno. 16Etotsero to 'pog'e taemcatacopo su 'seno. Tejocpo to taevarápa'i ene tajiicopo to une tos'ogne te 'to majaca ma ggiore mavosi to merómero ene emapoocorichu eriono. 17Tos'o masemogienejicha se 'su 'seno. Tyompo te'rorico nae 'no sumrivono schichegñono, no t‑sopjuira'ono te 'to mavoniipi ma Viya ene titura'ono te 'to muechjiriivo ma Jesucristo. 18Ma macuti to merómero ene ttup'erecoo'i te 'to tavóparu tachóchocu to 'chopegiene une.

will be added

X\